Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5029. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2001, stran 10430.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in odl. US 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 25. redni seji dne 5. decembra 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 2001
1. člen
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2001 določa obseg javne porabe Občine Komen za leto 2001 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun Občine Komen za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
Prenos denarnih sredstev iz leta 2000             1,855.484
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  PRIHODKI                       495,752.000
II.  ODHODKI                        482,607.484
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II)            13,144.516
B)  Račun finančnih terjatev in naložb               /
IV.  Prejeta vračila danih posojil in kapit. deležev         /
V.  Dana posojila in povečanje kapit. deležev            /
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV-V)             /
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX.  Odplačilo dolga                    15,000.000
X.  Neto zadolževanje (VII-VIII)              15,000.000
XI.  Zmanjšanje denarnih sredstev (VII-X)         - 1,855.484
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Komen in njihova razporeditev vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih naložb in terjatev in računu financiranja, ki so sestavni deli odloka o proračunu Občine Komen za leto 2001.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa denarnih sredstev iz leta 2001.
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 500.000 SIT odloča župan na podlagi predloga občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev nad višino 500.000 SIT odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma in sicer ob primernem zavarovanju predplačil.
6. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja, ter drugi prihodki, so prihodek občinskega proračuna.
7. člen
Pogodbo za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročilu.
8. člen
Če se med letom ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih je ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov in izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. O prerazporeditvi odloča župan. Prerazporejanje ni možno na:
– postavke plač - na podskupino ,,400 - plače in drugi izdatki zaposlenim in ,,401 - prispevki delodajalcev za socialno varstvo, razen med tema dvema podskupinama,
– iz skupin 42 investicijski odhodki in 43 - investicijski transferi, razen med tema dvema skupinama.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
10. člen
Župan je pooblaščen da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti.
11. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero izkazuje obveznost za izplačilo.
Knjigovodska listina mora biti preverjena in podpisana od pooblaščene osebe.
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi; uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 06202-18/01-9
Komen, dne 5. decembra 2001.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.