Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5041. Spremembe in dopolnitve odloka o določitvi pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 10441.

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 44/97) na podlagi 1. in 6. člena navodil o merilih za to kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/83) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore na 21. redni seji dne 16. 11. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
odloka o določitvi pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje se spremeni oziroma dopolni 2. člen 2. točka druga alinea. Na koncu druge alinee se črta pika in doda vejica ter se nadaljuje besedilo “in oporni zidovi do maksimalne višine 1,5 m, razen če ni v prostorsko izvedbenih aktih drugače določeno”.
2. člen
Spremeni se 2. člen točka 5. Zadnji odstavek se črta in nadomesti z besedilom:
“Pri 5. točki 2. člena tega odloka je potrebno poleg vloge priložiti dokazilo o upravljanju kmetijske dejavnosti, ki ga izda pristojna upravna enota, referat za kmetijstvo”.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35100-0005/00-002
Štore, dne 16. novembra 2001.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.