Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5008. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence, stran 10406.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 57/94, 14/95, 20/95, 64/95, 75/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00) in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 19. redni seji dne 29. 11. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o denarni pomoči za novorojence
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam v Občini Bloke, določa upravičence, višino pomoči, ter pogoje in postopek za uveljavitev pomoči.
2. člen
Pravico do denarne pomoči ima eden od staršev pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče na območju Občine Bloke,
– da je njegov otrok državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Bloke.
3. člen
Višina enkratne denarne pomoči znaša za prvorojenca 20.000 SIT, za vsakega nadaljnjega otroka se znesek poviša za 10.000 SIT.
Pravico do denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma. Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči za novorojenca z vlogo, ki jo poda pisno v sprejemni pisarni Občine Bloke. Rok za vložitev vloge iz 2. odstavka tega člena je 6 mesecev od dne otrokovega rojstva.
4. člen
V vlogi iz prejšnjega člena upravičenec navede podatke o državljanstvu in stalnem bivališču zase in za novorojenca, št. hranilne knjižice oziroma tekočega računa, na katerega naj se nakaže denarna pomoč.
Vlogi je potrebno priložiti kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za otroka.
5. člen
Denarna pomoč se upravičencu nakaže na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava. Denarna pomoč se nakaže v tridesetih dneh po vročitvi odločbe.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Nova vas, dne 29. novembra 2001.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost