Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5014. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dol pri Ljubljani, stran 10411.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 25. seji dne 28. 11. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
V statutu Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95) se v četrtem odstavku 5. člena črta prvi stavek.
2. člen
Peta in šesta točka 8. člena se spremenita tako, da se glasita:
5. zagotavlja in organizira:
– pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč, nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti;
6. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin in določa pogoje za oddajo in najem objektov in drugega občinskega premoženja.
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji. Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
Mandat članov občinskega sveta, župana in podžupana traja štiri leta.
Delovnim telesom občinskega sveta in nadzornemu odboru poteče mandat s potekom mandata občinskega sveta.
5. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun na predlog župana,
– ustanavlja občinske odbore ter voli in razrešuje njihove člane ter imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za občinske volitve,
– imenuje in razrešuje podžupana na predlog župana,
– nadzoruje delo župana, podžupana, odborov sveta in občinske uprave,
– odloča o prenosu izvirnih pristojnosti na organe širših lokalnih skupnosti,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin, kolikor o tem v skladu s tem statutom ne odloča župan,
– odloča o najemu občinskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov občanov,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske službe,
– potrjuje cene in določa višino prispevkov za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja državnih nalog,
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote,
– imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– odloča o sodelovanju z drugimi občinami,
– sprejema letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.
6. člen
V drugem odstavku 18. člena se črta beseda: ...podžupan.
7. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo občinskega sveta skliče dotedanji župan.
8. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
Strokovna in administrativna dela za občinski svet in njegova delovna telesa opravlja občinski urad.
9. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
Sejam občinskega sveta prisostvuje tudi tajnik občine in nastopa kot poročevalec posameznih gradiv.
10. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta in poslovnika, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
11. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
Župan skliče sejo sveta na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora in če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti sklicana v petnajstih dneh potem, ko je bila za sklic podana pisna zahteva.
12. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
Seje občinskega sveta so javne. Če je v javnem interesu, lahko svet sklene, da je seja za javnost zaprta ali da se javnost izključi.
Člani občinskih odborov imajo pravico prisostvovati sejam občinskega sveta. Predstavniki občinskih odborov so se na zahtevo občinskega sveta dolžni udeležiti seje sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta.
13. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon in ta statut določata drugačno večino.
Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako določa zakon ali ta statut in kadar tako zahteva najmanj četrtina članov sveta.
14. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet ima poslovnik, s katerim podrobneje ureja način dela postopke odločanja in razmerja do drugih občinskih organov. Občinski svet sprejme poslovnik z dvetretjinsko večino navzočih članov.
15. člen
28. člena se spremeni tako, da se glasi:
Občina ima župana in dva podžupana.
Župan je izvoljen na neposrednih volitvah, podžupana pa na predlog župana imenuje in razrešuje občinski svet z dvetretjinsko večino vseh članov.
16. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino,
– župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem, proračun občine, zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut,
– določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi in sklepa delovno razmerje z zaposlenimi v občinski upravi,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.
Občinski svet lahko sklene, da bo določene naloge iz pristojnosti občinskega sveta opravljal župan.
17. člen
30. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v upravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.
18. člen
V 32. členu se črtajo besede: ...občinskega sveta in...
19. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
V primeru odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan, ki opravlja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga pooblasti župan. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja posamezne naloge za katere ga pooblasti župan.
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupana ne morejo opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi pa najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.
20. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora v 45 dneh po svoji prvi seji.
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Delo nadzornega odbora je javno; Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti v poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik.
21. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nadzorni odbor šteje pet članov.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov, ki svojo nalogo opravljajo nepoklicno.
Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega sveta.
Listo kandidatov določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov najmanj četrtine članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini in občanov.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor predstavlja njegov predsednik.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Za razrešitev člana nadzornega odbora se uporabljajo določbe zakona.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta.
22. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet lahko imenuje občinske odbore za posamezna področja delovanja kot svoja delovna telesa. Člane odborov imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov.
23. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
Odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
24. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
Odbor občinskega sveta ima največ pet članov. Občinski odbor in njegovega predsednika imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinski odbor veljavno sklepa, če je navzoča večina članov. Odločitve na seji sprejema odbor z večino opredeljenih glasov prisotnih članov.
Župan, podžupan in člani sveta so lahko na sejah odbora navzoči in sodelujejo v razpravah.
25. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet ob imenovanju občinskega odbora določi njegovo delovno področje in naziv odbora.
26. člen
V 40. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
Občinski svet lahko razreši člana odbora iz vrst občanov, če svoje obveznosti, ki mu jih nalaga članstvo v odboru ne izpolnjuje in na njegovo mesto imenuje novega člana.
27. člen
V 41. členu se druga alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
– komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo v sestavi treh članov, ki opravlja naloge, za katere jo pooblašča zakon.
28. člen
Doda se 41.a člen, ki se glasi:
41.a člen
Občinski svet imenuje tudi komisijo za vloge in pritožbe občanov in organizacij civilne družbe v sestavi treh članov iz vrst občanov.
29. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu, zaključnem računu občine ter o splošnih aktih s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.
Občinski svet razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini.
Predlog za razpis referenduma mora biti vložen pisno v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta. V primeru vložitve predloga oziroma dane pobuda ali zahteve volivcev za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
Odločitev volivcev na referendumu o posamičnem splošnem aktu, je za občinski svet zavezujoča do konca njegovega mandata.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.
Občani lahko na referendumu odločajo tudi o samoprispevku in drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Odločitev o uvedbi samoprispevka je na referendumu sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
30. člen
Spremeni se prvi odstavek 49. člena tako, da se glasi:
Občinski svet lahko razpiše svetovalni referendum o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti. Svetovalni referendum se lahko razpiše za vso občino ali za njen del. Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
31. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
Pobuda za vložitev zahteve za razpis referenduma mora vsebovati vse elemente, ki jih predpisuje zakon.
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu oziroma od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma, določi vsebino referendumskega vprašanja in določi dan, ki se šteje za dan razpisa, referendumsko območje in dan glasovanja. Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
32. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
Predstojnik občinske uprave je župan. Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
33. člen
Za 52. členom se doda 52.a člen.
52.a člen
Za nemoteno funkcioniranje občine se lahko občina vključi v ustanovitev enega ali več organov skupne občinske uprave, ki opravljajo dogovorjene naloge za več občin.
34. člen
Tretji odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin.
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o nabavi oziroma prodaji občinskega premičnega premoženja in o pridobitvi nepremičnega premoženja v okviru višine, ki je določena v odloku o izvrševanju proračuna občine.
35. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
Sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, se štejejo za primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena.
Primerno porabo na prebivalca določi Državni zbor Republike Slovenije ob sprejemu državnega proračuna za posamezno proračunsko leto.
36. člen
70. člen se črta.
37. člen
Drugi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
Delo knjigovodske službe nadzorujejo župan, tajnik in nadzorni odbor.
38. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta, ki se sprejema z dvetretjinsko večino navzočih članov.
39. člen
Zadnji odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun je sprejet z večino opredeljenih glasov prisotnih članov občinskega sveta.
40. člen
V 83. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
O izločitvi tajnika občine in župana v sporih, ki so v izvirni pristojnosti občine odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
41. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
42. člen
V četrtem odstavku 89. člena se črta zadnji stavek.
43. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
Ustanovitev in oblikovanje vaških skupnosti, njihove pristojnosti, status, organiziranost in financiranje se določi z občinskim odlokom.
44. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/01
Dol pri Ljubljani, dne 28. novembra 2001.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.