Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5039. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2001, stran 10440.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in 89. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 22. redni seji dne 29. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2001 (Uradni list, RS št. 25/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2001 obsegajo:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:            SIT
skupaj prihodki                 209,313.000
skupaj odhodki                 209,313.000
proračunski presežek                   –
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil               –
C) Račun financiranja:
zadolževanje proračuna                  –
odplačilo dolga                      –
neto zadolževanje                    –.
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.”
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2001.
Št. 00201-11/01
Sodražica, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.