Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5021. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 10420.

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane je na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00) in 16. in 59. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) na 22. seji dne 22. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Gorenja vas – Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč.
2. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč je komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena in obsega:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebnih dejavnosti,
– urejanje pokopališč.
3. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem:
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– druge pokopališke storitve glede na krajevne potrebe.
4. člen
Pogrebna dejavnost se opravlja praviloma izven pokopališč in obsega:
– urejanje dokumentacije o umrlem,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe
– druge pogrebne storitve.
5. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč.
Pod vzdrževanje pokopališč spada predvsem čiščenje in odstranjevanje snega in odpadkov na povezovalnih potkah, odvoz odpadkov na odlagališča, košnja zelenic, vzdrževanje povezovalnih poti, manjša vzdrževalna dela na funkcionalnih objektih in napravah, vodenje evidenc ipd.
6. člen
Pokopališča so komunalno sanitarni objekt, s katerimi v Občini Gorenja vas – Poljane upravljajo krajevne skupnosti z zato usposobljenim osebjem ali drug strokovno usposobljen izvajalec javne službe (v nadaljevanju: upravljalec) skladno z zakonom o gospodarskih javnih službah, na krajevno običajen način in z dostojanstvom ter spoštovanjem do umrlih.
Upravljalec pokopališča je dolžan zagotoviti izvajanje vseh pokopaliških in pogrebnih dejavnosti ter urejanje pokopališča skladno z zakonom, tem odlokom in s tehničnimi pravili in kodeksi strokovnih združenj.
7. člen
V Občini Gorenja vas – Poljane so naslednja pokopališča:
– pokopališče Gorenja vas,
– pokopališče Leskovica,
– pokopališče Lučine,
– pokopališče Poljane,
– pokopališče Javorje,
– pokopališče Nova Oselica,
– pokopališče Stara Oselica.
8. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi ali opustitvi obstoječih pokopališč, odloča občinski svet na predlog župana oziroma posameznega sveta KS, po predhodnem soglasju sanitarne inšpekcije.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
9. člen
Pokopališče se zgradi ali razširi na območju, ki je določeno s prostorskim planom, na podlagi ureditvenega načrta in ob upoštevanju zadostne površine za pokopavanje umrlih za najmanj 30 let.
10. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom ali živo mejo oziroma drugo primerno ograjo, ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
Pokopališče naj bi imelo mrliško vežico, primerno velikosti pokopališča, urejena mesta za odlaganje in zbiranje odpadkov, oskrbo z vodo in elektriko ter primeren dostop in dovoz.
11. člen
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi – enojni grobovi, dvojni (družinski) grobovi, otroški grobovi, grobnice;
– vrstni grobovi;
– žarni grobovi;
– grobišča;
– prostor za anonimne pokope;
– prostor za raztrositev pepela.
Velikosti in globine ter zvrsti grobov se določijo za vsako pokopališče s pokopališkim načrtom razdelitve pokopališča.
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
12. člen
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so enotno oblikovani in urejeni. Oddajajo se po vrstnem redu samo za določeno dobo, ki ni krajša od predpisane mirovalne dobe.
13. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih. V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar v skladu s pokopališkim načrtom, pri čemer ne velja mirovalna doba.
Žare se lahko shranjujejo tudi v obstoječe klasične grobove in grobnice, lahko pa se pepel raztrosi na določen prostor na pokopališču.
14. člen
Grobišča so določena za skupen pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna pogodba, in iz vrstnih grobov, po preteku določene dobe.
III. NAČIN IN ČAS POKOPA
15. člen
Umrli praviloma do pokopa leži v mrliški vežici oziroma na domu umrlega. Pred pokopom se lahko prenese v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
Umrli se položi v krsto iz mehkega ali trdega lesa oziroma se upepeli in upepeljene ostanke shrani v žaro.
16. člen
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži do pokopa, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili. V težko dostopnih krajih ali neugodnih vremenskih razmerah se sme umrli prenesti tudi na drug krajevno običajen način.
17. člen
Pokop je dovoljen po preveritvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih o mrliški pregledni službi, ki tudi določi okviren čas pokopa.
Od trenutka nastopa smrti do pokopa oziroma upepelitve mora preteči najmanj 36 ur.
Točen čas pokopa, na podlagi listine o prijavi smrti, določi upravljavec pokopališča v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
18. člen
Pokop se opravi na pokopališču, ki ga je izbral umrli oziroma njegovi svojci.
Način pokopa in pogrebne svečanosti se opravijo skladno s pravilnikom o pokopališkem redu in v skladu z voljo umrlega.
19. člen
Prekop groba in pokop umrlega na isto mesto v grobu, kjer je že kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu, ki pa ne sme biti krajša od 10 let, odvisno od značilnosti zemljišča.
20. člen
Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške pokopa in stroške morebitne uporabe mrliške vežice poravnati dediči umrlega.
Če dedičev ni ali če niso sposobni poravnati stroškov pokopa in uporabe mrliške vežice, jih poravna občina, v kateri je umrli imel stalno prebivališče.
Občina ima pravico do povrnitve stroškov iz zapuščine umrlega.
IV. ODDAJANJE GROBOV V NAJEM
21. člen
Prostor za grobove oddaja v najem upravljalec pokopališča. Pogoji za najem se določijo s pogodbo med najemnikom in upravljavcem in mora vsebovati predvsem:
– podatki o grobu,
– čas najema,
– višina in rok plačila najemnine,
– način ureditve groba,
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja določil pogodbe.
22. člen
Grobovi se dajejo v najem za dobo najmanj 10. let, za kar se plačuje najemnina. Pogodba se lahko obnavlja in podaljša ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– da najemnik vsaj en mesec pred potekom dobe obnovi pogodbo,
– da je najemnik redno plačeval najemnino,
– da je grob urejen,
– da je izpolnjeval ostale obveznosti iz pogodbe.
Pravico do najema vrstnega groba ni mogoče obnoviti ali podaljšati.
23. člen
V primeru smrti najemnika groba velja, da lahko pogodbo obnovijo ali podaljšajo njegovi dediči pod istimi pogoji, kot je bila sklenjena in ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena.
24. člen
Višino najemnine določa občinski svet na predlog upravljavca pokopališča.
25. člen
Evidenco najemnikov in pokojnikov ter čas pokopa in morebitnega prekopa vodi upravljavec pokopališča.
V. DOLŽNOSTI NAJEMNIKA IN UPRAVLJAVCA
26. člen
Dolžnosti najemnika groba:
– redno vzdržuje grob,
– postavlja in odstranjuje nagrobni spomenik le v soglasju z upravljavcem,
– odlaga smeti samo na zato določeno mesto,
– ne uničuje in ne onesnažuje drugih grobov in ostalih površin na pokopališču,
– upošteva red in mir na pokopališču.
27. člen
Dolžnosti upravljavca:
– organizira opravljanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti,
– ureja in redno vzdržuje pokopališče in funkcionalne objekte, ki so v javni lasti,
– tekoče obračunava najemnine in ostale storitve,
– sklepa najemne pogodbe in o tem vodi evidenco,
– vodi evidenco o grobovih in pokopanih,
– pravočasno obvešča najemnike grobov o poteku pogodbe,
– skrbi za reden odvoz odpadkov,
– skrbi za izvrševanje določil tega odloka in pravilnika o pokopališkem redu.
VI. KAZENSKI DOLOČBI
28. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila iz 26. člena tega odloka.
29. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek upravljavec pokopališča, če ne izpolnjuje dolžnosti iz 27. člena tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in pravilniki o pokopališkem redu izvajajo strokovne službe občinske uprave in pristojne inšpekcijske službe.
31. člen
V roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka so upravljavci pokopališč, dolžni sprejeti pravilnik o pokopališkem redu, ki ga potrdi občinski svet.
V pravilniku o pokopališkem redu se na krajevno običajen način določi zlasti: pokopališki načrt razdelitve pokopališča, merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov, merila za oblikovanje cen za najem grobov in uporabo pokopaliških objektov, tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda in miru ter čistoče na pokopališču, pogrebne svečanosti ipd.
32. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 20/91).
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0200-392-20/01
Gorenja vas, dne 22. novembra 2001.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.