Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5017. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2001, stran 10418.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2001 (Uradni list RS, št. 17/01) je občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na 22. redni seji dne 22. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2001 (Uradni list RS, št. 17/01) se v 3. členu spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Proračun Občine Gorenja vas – Poljane se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                 SIT
I.  Skupaj prihodki                    749,600.000
II.  Skupaj odhodki                     825,000.639
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.)           75,400.639
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                       -
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                         3,000.000
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprem.
   kapital. deležev (IV. – V.)               3,000.000
VII. Skupni primanjkljaj (I.+ IV.) – (II. + V.)       78,400.639
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje                           -
IX.  Odplačilo dolga                         -
X.  Neto zadolževanje (VIII. – IX.)                 -
XI.  Zmanjšanje sredstev na računih
   (I.+IV.+VIII.-II.-V.-IX)                78,400.639
   Stanje sredstev
   na računih preteklega leta               78,400.639
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 0200-400-23/01
Gorenja vas, dne 22. novembra 2001.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.