Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5015. Program priprave zazidalnega načrta za območje urejanja MP 11/1 - Podjetniški center Dolsko, stran 10414.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 25. seji dne 28. 11. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta za območje urejanja MP 11/1 – Podjetniški center Dolsko
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na pobudo naročnika se za območje urejanja MP 11/1 Dolsko, v približni velikosti 5,5 ha izdela zazidalni načrt. Območje MP 11/1 Dolsko je na podlagi določil dolgoročnega plana občine namenjeno za podjetniški center.
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je treba opraviti v postopku priprave in sprejemanja zazidalnega načrta, vsebina zazidalnega načrta, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, roki in posamezne faze zazidalnega načrta ter sredstva potrebna za njegovo pripravo.
3. člen
Zazidalni načrt za predvideno območje mora biti pripravljen tako, da bo tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o planiranju in zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
STROKOVNE PODLAGE
4. člen
Kot posebna strokovna podlaga za izdelavo zazidalnega načrta se uporabi programska zasnova izdelana za območje urejanja MP 11/1.
V postopku priprave strokovnih podlag bo treba pridobiti oziroma izdelati tudi:
– geodetski načrt območja ZN (dostavi naročnik),
– program posega (pripravi naročnik),
– smernice za vodnogospodarske ureditve,
– program ločenega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov,
– program oskrbe z vodo in odvajanja odpadnih in meteornih vod,
– sistem ogrevanja,
– elektrifikacija območja,
– program javne razsvetljave,
– prometno rešitev,
– program telekomunikacij,
– druge programske rešitve na zahtevo soglasodajalcev.
ZAZIDALNI NAČRT
5. člen
Ker za obravnavano območje konkretni investitorji še niso znani, bo zazidalni načrt v podrobnostih določil: gradbene parcele, prometno-komunalne idejne rešitve in elemente za zakoličenje gradbenih parcel (obodna parcelacija).
Z gradbenimi oziroma regulacijskimi linijami bodo določene obvezne gradbene linije in maksimalni gabariti objektov, ki skupaj z usmeritvami za oblikovanje objektov tvorijo podlago za izdelavo strokovnega gradiva za pridobitev dovoljenj za konkretne posege v prostor.
6. člen
1. Tekstualni del zazidalnega načrta
– Odlok o zazidalnem načrtu
– Obrazložitev in utemeljitev vsebine z usmeritvami in pogoji za:
– funkcionalno in oblikovalsko zasnovo območja in objektov z regulacijskimi elementi:
– določitev namembnosti funkcionalnih enot in načina določanja gradbenih parcel (merila za delitev oziroma združevanje gradbenih parcel, tolerance),
– določitev javnih površin po namenu (ceste s hodniki za pešce, eventuelne skupne parkirne površine, zelene površine ipd.);
– funkcionalno oblikovalske rešitve objektov in ureditev gradbenih parcel:
– oblikovanje objektov, streh, fasad, smer slemena,
– višine objektov,
– pozidanost gradbene parcele,
– odmiki med objekti,
– odmiki objektov od javne ceste,
– mirujoči promet,
– zasnova in dimenzioniranje prometnih površin,
– zasnova in dimenzioniranje komunalnih vodov, energetskih omrežij ter omrežja zvez,
– ocena stroškov za izvedbo ZN,
– merila in pogoji za varovanje okolja,
– etapnost izvajanja ZN.
2. Grafični del zazidalnega načrta:
– zazidalna situacija oziroma načrt gradbenih parcel z dostopi na parcele,
– načrt prometnic, prometnih površin z višinsko regulacijo prometnih površin in z določitvijo ničelne kote objektov,
– načrt namenske rabe površin z urbanistično oblikovalskimi elementi prostorske zasnove: regulacijska in gradbena linija,
– načrt odvodnjavanja površinskih in meteornih vod,
– načrt komunalnega omrežja: elektrika, vodovod, kanalizacija, telefon,
– tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in prometnih površin.
SOGLASODAJALCI
7. člen
V postopku izdelave zazidalnega načrta se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki izhajajo iz sektorskih zakonov in se nanašajo na obravnavan poseg in območje. Posredovani pogoji se upoštevajo v celoti.
Soglasodajalci morajo v tridesetih dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.
8. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, področje varstva okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, področje voda,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
– JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. področje oskrbe s pitno vodo,
– JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. področje odvajanja odpadnih vod,
– Elektro Ljubljana d. d. PE Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije d. d., PE Ljubljana,
– Občina Dol pri Ljubljana – upravljalec občinskih cest,
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za promet in zveze – Republiška uprava za civilno letalstvo, Služba za letališča.
9. člen
Na izdelan osnutek zazidalnega načrta morajo soglasodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja upoštevanje postavljenih pogojev in ga zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti.
NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
10. člen
1. Koordinator strokovnih aktivnosti priprave zazidalnega načrta je Občinski urad občine Dol pri Ljubljani.
2. Naročnik izdelave zazidalnega načrta je Občina Dol pri Ljubljani.
3. Prevzemnik izdelave zazidalnega načrta je: Arhe d.o.o. Židovska steza 4, Ljubljana.
4. Naloga prevzemnika izdelave zazidalnega načrta je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela zazidalnega načrta,
– sodelovanje pri pridobivanju strokovnih podlag,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in pri vseh postopkih sprejemanja,
– priprava odgovorov na pripombe iz javne razgrnitve, ki bodo podlaga za oblikovanje stališč do pripomb, ki jih sprejme občinski svet.
TERMINSKI PLAN
11. člen
Postopek se prične s sprejemom tega programa.
Faze izdelave zazidalnega načrta bodo določene v pogodbi med prevzemnikom izdelave zazidalnega načrta in naročnikom.
Okvirni terminski plan izdelave osnutka zazidalnega načrta:
– izdelava osnutka zazidalnega načrta, ki je vezana na pridobitev pogojev (ca. 60 dni),
– občinski svet obravnava osnutek zazidalnega načrta in sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta (ca. 20 dni),
– javna razgrnitev, ki traja najmanj trideset dni od dneva objave (ca. 45 dni),
– priprava odgovorov na pripombe iz javne razgrnitve (ca. 15 dni),
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve,
– po prejemu stališč občinskega sveta se izdela dopolnjen osnutek zazidalnega načrta (ca. 15 dni),
– dopolnjen osnutek zazidalnega načrta se posreduje v soglasja (ca. 30 dni),
– predlog zazidalnega načrta se pripravi za obravnavo in sprejem na občinskem svetu (ca. 15 dni),
– župan Občine Dol pri Ljubljani predlog zazidalnega načrta posreduje na občinski svet s predlogom, da ga sprejme.
KONČNI DOLOČBI
12. člen
Sredstva potrebna za pripravo naloge zagotovi Občina Dol pri Ljubljani iz občinskega proračuna.
13. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 31300-1/00-01
Dol pri Ljubljani, dne 28. novembra 2001.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.