Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2001 z dne 13. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2001 z dne 13. 12. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4911. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4912. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4913. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini
4914. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji

MINISTRSTVA

4915. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita in o preizkusu znanja inšpektorja za varstvo osebnih podatkov
4916. Pravilnik o metodologiji vodenja skupnega kataloga osebnih podatkov
4917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o avto šolah
4918. Odločba o podelitvi statusa društva
4919. Odločba o podelitvi statusa društva
4920. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
4921. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2001

USTAVNO SODIŠČE

4922. Odločba o ugotovitvi, da je 145.c člen zakona o izvrševanju kazenskih sankcij v neskladju z ustavo
4923. Odločba o ugotovitvi skladnosti četrtega odstavka 72. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z ustavo in o ugotovitvi neskladnosti tretjega odstavka 72. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z ustavo
4924. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča
4925. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper pravnomočno obsodilno sodbo
4926. Odločba o razveljavitvi odloka o prepovedi lova Lovske družine (LD) Juršinci na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah
4927. Odločba ustavnega sodišča o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru št. Cpg 14/2001 z dne 1. 2. 2001, sklepa okrožnega sodišča v Mariboru št. St 56/2000 z dne 24. 11. 2000 in sklepa predsednika okrožnega sodišča v Mariboru št. Su 29/2000 z dne 22. 11. 2000 in o začetku postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji

BANKA SLOVENIJE

4928. Sklep o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic
4929. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 17. 12. do 23. 12. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4930. Dopolnitve poslovnika varuha človekovih pravic
4931. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji
4932. Datum nastopa in dela notarke
4933. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2001
4934. Dodatek k pravilom igre na srečo "Petica"

OBČINE

Bloke

4938. Sporazum o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2002

Črna na Koroškem

4939. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2001

Črnomelj

4940. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj - I. faza
4941. Sklep o ureditvi tržnice v Črnomlju

Divača

4942. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača

Gorišnica

4943. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica
4944. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4945. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Muretinci
4946. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Formin
4947. Cenik prispevka pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje v Občini Gorišnica

Gornja Radgona

4948. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2001
4949. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2002
4950. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4951. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
4952. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona
4953. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci
4954. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona
4955. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Apače
4956. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4957. Sklep o lastni ceni kanalščine
4958. Sklep o prenehanju veljavnosti pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Gornja Radgona

Grad

4959. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4960. Spremembe in dopolnitve sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Hodoš

4961. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2001
4962. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Horjul

Jesenice

4963. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
4964. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za energetske sanacije objektov na območju Občine Jesenice

Kobarid

4965. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2000

Krško

4966. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško
4967. Sklep o prenosu lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 2104/8, k.o. Drnovo na Športno društvo Dolenja vas
4968. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1205/65 in parc. št. 1205/70, k.o. Leskovec in o prodaji predmetnih nepremičnin
4969. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1528/55, k.o. Veliko Mraševo in o prodaji predmetne nepremičnine

Ljubljana

4935. Odlok o prenehanju veljavnosti nekaterih odlokov
4936. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2002
4937. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči občanom Mestne občine Ljubljana

Mirna Peč

4970. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2001
4971. Sklep o določitvi cene poldnevnega programa v vrtcu Občine Mirna Peč
4972. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč

Podlehnik

4973. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Podlehnik
4974. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

Puconci

4975. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2001

Razkrižje

4976. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Razkrižje
4977. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2001

Rogašovci

4978. Odlok o zaključnem računu Občine Rogašovci za leto 2000
4979. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2001

Sevnica

4980. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2001
4981. Odlok o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica
4982. Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega programa športa v Občini Sevnica
4983. Sklep o spremembah in dopolnitvah priloge k pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica

Sežana

4984. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana
4985. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2002

Slovenske Konjice

4986. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice
4987. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Vešenik (območja urejanja S13, S29 in D5) v Slovenskih Konjicah
4988. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske Konjice (Kongrad, Kostroj, Mizarstvo, Elektro)

Škofljica

4989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2001-II
4990. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

84. Zakon o ratifikaciji Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (MRSMKS)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti