Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5006. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik, stran 10403.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 26. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik
1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/00) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
»Genius loci pod št. 144/01 v aprilu 2001.«
2. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za območji morfoloških enot 2A/1 in 8/1 – Hoja območje urejanja VR 1/2 Ob Ljubljanici se kot sestavni del odloka uporablja karta morfoloških enot v M 1:1000, ki jo je izdelal Genius loci pod št. projekta 144/01 v aprilu 2001.«.
3. člen
V 59. členu se besedilo za »Morfološko enoto 2A/1« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Dopustna so vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov ter dopolnilna gradnja v vrzelih.
Omejitve:
– teren mora biti pred gradbenimi posegi arheološko sondiran,
– pozidanost ne sme presegati 30% površine,
– zazelenitev mora obsegati najmanj 40% površine,
– gradbena meja objektov proti Ljubljanici mora biti minimalno 30 m odmaknjena od brega.
Etažnost:
– do K+P+1 (max. višina venca je 6 m).«.
Besedilo za »Morfološko enoto 8/1 – Hoja« se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Dopustni so naslednji posegi:
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– odstranitev vseh objektov,
– sprememba namembnosti obstoječih objektov – proizvodnih hal v športno-rekreacijsko ali izobraževalno dejavnost,
– gradnja športno-rekreacijskih in objektov za potrebe izobraževalnih institucij z nujnim dopolnilnim spremljajočim programom,
– gradnja odprtih športnih igrišč,
– parkovne ureditve.
Omejitve:
– preveriti je treba potrebo po dekontaminaciji zemljišča,
– teren mora biti pred gradbenimi posegi arheološko sondiran,
– pozidanost ne sme presegati 30% površine,
– zazelenitev mora obsegati najmanj 40% površine,
– gradbena meja objektov proti Ljubljanici mora biti minimalno 30 m odmaknjena od brega,
– za celotno morfološko enoto je treba pred izdelavo lokacijske dokumenatcije izdelati urbanistično rešitev s krajinsko ureditvijo zunanjega prostora, pri čemer je treba upoštevati možnost vzpostavitve funkcionalne in vidne povezave Botaničnega vrta z obrežnim prostorom Ljubljanice in Špico,
– idejne rešitve objektov se pridobi z javnim natečajem.
Etažnost:
– do K+P+1+M (max. višina venca je 9 m).«.
Pri podnaslovu »Komunalno urejanje – Kanalizacija« se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na območju je v gradnji javna kanalizacija v ločenem sistemu za odvod komunalne odpadne vode ter odvod padavinske odpadne vode. Komunalna odpadna voda se bo odvajala po kanalu za odvod komunalne odpadne vode, ki poteka po Ižanski cesti ter preko črpališča Galjevec do zbiralnika B2 ter naprej preko zbiralnika A0 do CČN v Zalogu. Padavinska odpadna voda se bo odvajala po kanalih za odvod padavinske odpadne vode, ki bodo potekali po Ižanski cesti z iztokom v Veliki Galjevec.«.
Pri podnaslovu »Komunalno urejanje – Vodovod« se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Severni del območja se priključi na javno vodovodno omrežje, ki poteka po Ižanski cesti.«
Pri podnaslovu »Komunalno urejanje – Elektrika« se zadnji stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Za napajanje novogradenj v morfoloških enotah 3C/1, 8/1 in 8/3 je treba zgraditi nove transformatorske postaje.«.
Pri podnaslovu »Varovanje okolja« se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V območju je dovoljena največja dopustna raven hrupa, ki ustreza II. stopnji hrupne obremenjenosti, razen v morfološki enoti 8/1, kjer raven hrupa do opustitve dejavnosti »Hoje« ne sme presegati IV. stopnje hrupne obremenjenosti in v 50 m pasu od roba Ižanske ceste ter Hladnikove ceste, kjer raven hrupa ne sme presegati III. stopnje hrupne obremenjenosti. “
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-2/00-9
Ljubljana, dne 26. novembra 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost