Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5054. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2001, stran 10447.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/97 in 56/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01) je Občinski svet občine Žetale na 25. redni seji dne 30. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žetale za leto 2001(Uradni list RS, št. 39/01) se spremeni 3. člen in glasi:
»3. člen
Proračun Občine Žetale se določa v znesku 227,624.000 SIT.
-----------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov              SIT
I.  Skupni prihodki                 218,299.000
II.  Skupni odhodki                 190,924.000
III. Proračunski presežek(I-II)            27,375.000
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeto vračilo danih posojil               –
V.  Dano posojilo                       –
VI.  Prejeta minus dana posojila
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga                 36,700.000
IX.  Neto zadolževanje               – 36,700.000
X.  Zmanjšanje sredstev na računu          – 9,325.000
   Stanje sredstev na računu leta 2000       9,325.000«
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-0025/2001
Žetale, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.