Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5016. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani in družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986-1990, za območje Občine Dol pri Ljubljani (programska zasnova za rekonstrukcije križišča "Dolsko" na glavni cesti G2 108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob-Ribče in programska zasnova za parkirišče kamionov ob cesti G2 108, 1181 Šentjakob-Ribče) in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dol pri Ljubljani za območje križišča "Dolsko" in parkirišča za kamione, stran 10416.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 8/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 25. seji dne 28. 11. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani in družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dol pri Ljubljani (programska zasnova za rekonstrukcije križišča “Dolsko” na glavni cesti G2-108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob–Ribče in programska zasnova za parkirišče kamionov ob cesti G2 108, 1181 Šentjakob–Ribče)
in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dol pri Ljubljani za območje križišča “Dolsko” in parkirišča za kamione
1. člen
1. Vsebina programa priprave
S tem programom se določijo vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Dol pri Ljubljani in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega plana določi se način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti in določijo roki za posamezne faze priprave.
Ta program določa še nosilca oziroma koordinatorja strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Dol pri Ljubljani in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dol pri Ljubljani ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev plana Občine Dol pri Ljubljani
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na rekonstrukcijo križišča “Dolsko” na glavni cesti G2-108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob–Ribče in ureditev parkirišča za kamione in se pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela v skladu z določili zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93; v nadaljevanju: ZUPr), zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97; v nadaljevanju: ZUNPP), navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se nanašajo na poglavja:
– 9.6. načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Dol pri Ljubljani,
– prikaze v kartografskem delu planskih aktov,
– programsko zasnovo za rekonstrukcijo rekonstrukcijo križišča “Dolsko” na glavni cesti G2-108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob–Ribče,
– programsko zasnovo za parkirišče za kamione,
– besedilo odloka, kjer bo to zahtevala vsebina oziroma obseg sprememb.
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto M11 Dolsko se nanašajo na:
– prikaze v kartografskem delu prostorskih ureditvenih pogojev.
3. člen
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi z neposrednim naročilom strokovni organizaciji v skladu s 69. členom ZUNPP in po postopku, ki ga določa zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejema se določi župan Občine Dol pri Ljubljani oziroma njegov pooblaščeni predstavnik.
4. člen
4. Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Ljubljana, Vojkova 1b,
– MOP, Agencija RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, naravna dediščina, Ljubljana, Tržaška 4,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Ljubljana, Vojkova 1b,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 21,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko, Ljubljana, Dunajska 47,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Ljubljana, Plečnikov trg 2,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, kulturna dediščina, Ljubljana, Tržaška 4,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
– Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, Ljubljana, Kotnikova 19a,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25,
– ELES, Elektro Slovenija, Ljubljana, Hajdrihova 2,
– JP Vodovod – Kanalizacija, Vodovod, Ljubljana, Ambrožev trg 7,
– JP Vodovod – Kanalizacija, Kanalizacija, Ljubljana, Ambrožev trg 7,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Ljubljana, Stegne 19,
v vednost:
– Ministrstvo za kulturo, Kabinet ministra, Ljubljana, Cankarjeva 5,
– Ministrstvo za promet, Urad za ceste, Ljubljana, Langusova 4,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5.
5. Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka tega člena posredujejo na podlagi tega programa in poziva pripravljalca, pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec upoštevati pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani in bodo podlage za usklajevanje v primeru navzkrižnih interesov v prostoru.
Organi, organizacije in skupnosti morajo skladno s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje, mnenja, usmeritve in soglasja v 30 dneh od poziva. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev oziroma soglasij, se tolmači, da ni potrebna zaščita oziroma uveljavljanje njihovih interesov v prostoru in zato njihovo sodelovanje v postopku ni potrebno.
5. člen
6. Terminski plan in postopek sprejemanja:
– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani se prične po podpisu pogodbe s strokovno organizacijo – izvajalcem del,
– predhodne pogoje pridobi strokovna organizacija v roku 45 dni po podpisu pogodbe,
– osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku dveh mesecev od podpisa pogodbe s strokovno organizacijo,
– Občinski svet občine Dol pri Ljubljani sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani; sklep se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Dol pri Ljubljani v trajanju 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– v času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu občine,
– občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti in drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na osnovi strokovnih stališč, ki jih pripravi strokovna organizacija v roku 10 dni,
– v roku 15 dni po prejetju stališč do pripomb in predlogov pripravljalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani,
– občinska strokovna služba pristojna za prostor posreduje tako pripravljen dopolnjen osnutek s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Republike Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje,
– Občinski svet občine Dol pri Ljubljani po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani občinskemu svetu v obravnavo in sprejem,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS,
– v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS pripravljalec dostavi naročniku končni elaborat.
6. člen
7. Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani bodo zagotovljena proračunska sredstva Občine Dol pri Ljubljani.
7. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 34402-4/99-01
Dol pri Ljubljani, dne 28. novembra 2001.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.