Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5013. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občine Dobje, stran 10410.

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na seji dne 23. 11. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občine Dobje
1. člen
V poslovniku Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) se v 5. členu na koncu dodata besedi: in odlokom.
2. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen, če zakon določa drugače.
Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina članov občinsekga sveta.
Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov izrekla ZA njen sprejem.
3. člen
Te spremembe poslovnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/01-1
Dobje, dne 23. novembra 2001.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.