Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5049. Odlok o ustanovitvi zavoda Medobčinska matična knjižnica Žalec, stran 10444.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) 37. in 74. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 12. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90, 75/94 in 29/95) in statutov ustanoviteljic so občinski sveti občin Braslovče, dne 8. 11. 2001, Polzela, dne 6. 3. 2001, Prebold, dne 14. 6. 2001, Tabor, dne 26. 2. 2001, Vransko, dne 26. 6. 2001 in Žalec, dne 15. 2. 2001 sprejele
O D L O K
o ustanovitvi zavoda Medobčinska matična knjižnica Žalec
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem sklepom ustanoviteljice ustanovijo javni zavod za opravljanje dejavnosti knjižnice (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Ustanoviteljice zavoda so:
– Občina Braslovče z deležem 12%,
– Občina Polzela z deležem 13%,
– Občina Prebold z deležem 12%,
– Občina Tabor z deležem 4%,
– Občina Vransko z deležem 6% in
– Občina Žalec z deležem: 53%.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo pristojni organi ustanoviteljic.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljice uredijo s posebno pogodbo, kolikor niso urejene s tem odlokom.
II. IME IN SEDEŽ
3. člen
Ime zavoda je: Medobčinska matična knjižnica Žalec.
Sedež zavoda je v Žalcu, Aškerčeva 9a.
III. DEJAVNOST
4. člen
Zavod opravlja dejavnost medobčinske matične knjižnice.
5. člen
Zavod registrira opravljanje naslednjih dejavnosti:
O/ 92.511 dejavnost knjižnic,
DE/22.110 izdajanje knjig,
DE/22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
DE/22.150 drugo založništvo,
G/52.500 trgovina na drobno z rabljenim blagom,
K/71.402 dejavnost videotek,
K/71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
K/72.400 dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami na področju knjižničarstva,
K/74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.841 organizacija razstav sejmov in kongresov,
M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.,
O/92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve.
IV. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– direktor.
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov.
Ustanoviteljice imenujejo vsaka po enega člana, enega člana pa imenujejo zaposleni v zavodu.
7. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema letni program dela,
– spremlja izvrševanje sprejetih programov,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo in razširitev dejavnosti zavoda,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
Način dela sveta določi statut zavoda.
8. člen
Strokovni svet zavoda ima sedem članov, ki jih na predlog direktorja zavoda imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju in svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Mandat strokovnega sveta traja 5 let.
9. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor zastopa zavod v pravnem prometu neomejeno.
10. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic na podlagi javnega razpisa.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
V. SREDSTVA ZAVODA
11. člen
Ustanoviteljice zagotovijo sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela tako, da izročajo zavodu v upravljanje premično premoženje Občinske matične knjižnice Žalec, ki se je kot samostojna organizacijska enota izločila iz Zavoda za kulturo Žalec, skladno s 26. členom pogodbe o razdružitvi premoženja bivše Občine Žalec.
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz sredstev ustanoviteljic, s plačilom za opravljanje storitev, z dotacijami, darili in iz drugih virov, vse v skladu z zakonom.
Ustanoviteljice v svojih proračunih zagotavljajo sredstva za redno delovanje zavoda po letnem programu, skladno s kriteriji pristojnega resornega ministrstva, v sorazmerju z ustanoviteljskimi pravicami.
13. člen
Presežek med prihodki in odhodki zavod uporablja izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa le v soglasju z ustanoviteljicami.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice so odgovorne za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih z letnim programom namenijo za dejavnosti zavoda.
15. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICAMI IN ZAVODOM
16. člen
Ustanoviteljice imajo do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost programov dela zavoda s programi ustanoviteljic,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– dajejo soglasje k statutu, statusnim spremembam, spremembam dejavnosti ter notranji organizaciji in sistemizaciji,
– druge zadeve, v skladu s predpisi.
Zavod je dolžan ustanoviteljicam enkrat letno poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ustanoviteljice s sklepom imenujejo vršilca dolžnosti direktorja, ki opravi priprave za začetek dela zavoda.
18. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda v roku 60 dni po vpisu zavoda v sodni register.
Organi zavoda se konstituirajo v roku enega meseca po vpisu zavoda v sodni register.
V.d. direktorja je zadolžen za registracijo zavoda pri sodišču in za začetek dela in poslovanja.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64101/00004/2001
Braslovče, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Braslovče
Duško Goričar l. r.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.