Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5009. Odlok o lokacijskem načrtu čistilna naprava Obrežje, stran 10406.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, ter 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/97, 74/98 in 59/99 - odl. US) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 29. seji dne 3. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu čistilna naprava Obrežje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se lokacijski načrt »Čistilna naprava Obrežje«, ki ga je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice pod št. 2168/U2001
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A. Tekstualni del
1. upoštevana planska in urbanistična dokumentacija – zakoni, pravilniki in odloki,
2. veljavna prostorsko urbanistična dokumentacija in druga izhodišča za izdelavo lokacijskega načrta »Čistilna naprava Obrežje«,
3. uvod,
4. prostorske ureditve,
4.1. opis območja,
4.2. predvideni posegi v prostor,
4.3. osnovni koncept,
4.4. namembnost objektov in površin,
4.5. smernice za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje,
5. lastništvo oziroma pravica uporabe in razpolaganja z objekti in zemljišči,
6. infrastruktura,
6.1. prometno omrežje,
6.2. komunalno omrežje,
6.3. elektroenergetsko omrežje,
6.4. telekomunikacijsko omrežje,
7. smernice za varovanje naravne in kulturne dediščine,
8. smernice za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
9. smernice za ureditev zelenih površin,
10. smernice za obrambo in zaščito,
11. etapnost izvajanja ureditvenega načrta,
12. ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
13. soglasja oziroma pogoji,
14. osnutek odloka o LN čistilna naprava Obrežje
B. Grafični del
U1  izsek iz SDP in DDP občine Brežice      1 : 5000
U2  kopija katastrskega načrta          1 : 2880
U3  geodetska podloga               1 : 1000
U4  situacija obstoječega stanja          1 : 500
U5  pregledna situacija              1 : 2500
U6  ureditvena situacija, prerezi         1 : 500
U7  situacija infrastrukture            1 : 500
U8  načrt gradbenih parcel             1 : 500
U9  situacija zakoličbe              1 : 500
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje lokacijskega načrta se nahaja na severni strani Mednarodnega mejnega prehoda Obrežje, ob državni meji z Republiko Hrvaško in v bližini reke Save.
Območje urejanja poteka po parcelah 12/2, 29/1, 33, 36/2 in 37 k.o. Velika dolina, na severu in zahodu meji s stavbnim zemljiščem (predviden mednarodni mejni prehod z gospodarskim terminalom), na vzhodu z obstoječo poljsko potjo oziroma kmetijskim zemljiščem, na jugu pa z državno mejo.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTORU
Splošni pogoji
4. člen
Čistilna naprava Obrežje (v nadaljevanju: ČN) je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod za področje Mednarodnega mejnega prehoda Obrežje z gospodarskim terminalom Obrežje, GC1 Slovenska vas, GC2 Slovenska vas, mejnega cestnega prehoda Slovenska vas in za naselja Obrežje, Slovenska vas, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas, Rajec, Velika Dolina, Brezje pri Veliki Dolini in Mala Dolina.
Predvidoma naj bi se na ČN najprej priključili uporabniki iz področja Mednarodnega mejnega prehoda, kasneje pa postopno še našteta naselja.
5. člen
Znotraj lokacijskega načrta so dopustne gradnje in ureditve:
– izvedba platoja in objektov ČN
– ozelenitev okolice ČN
– ureditev komunalne in elektroenergetske infrastrukture.
6. člen
Obremenitev čistilne naprave je v prvi fazi približno 800 PE, v končni fazi pa približno 2310 PE.
7. člen
Izvede se biološka čistilna naprava s suspenzijo aktivnega blata in z aerobno stabilizacijo blata in nitrifikacijo. Preseženo blato se bo strojno zgoščalo s filtrirnimi vrečami.
8. člen
Čistilna naprava je namenjena čiščenju odpadnih voda (linija vode), predelavi blata (linija blata), upravljanju procesa čiščenja (upravno pogonski objekt).
9. člen
Plato čistilne naprave okvirnih dimenzij 56 x 20 m je nasipan ca. 2.8 do 3.3 m, tako, da bo kota platoja nad nivojem stoletne vode (kota stoletne vode je 138.25 m.n.m, kota predvidenega platoja je 138.90 m.n.m.). Vsi objekti ČN razen upravne stavbe so vkopani oziroma v nasipu.
Upravna stavba je pritličen objekt okvirnih dimenzij 6.5 x 8 m s simetrično dvokapno streho naklona 35° in opečno kritino.
Območje naprave je ograjeno. Dovoz do naprave bo s predvidene dovozne ceste. Dostopna pot in vozni del platoja naprave bo asfaltiran.
Potrebno je upoštevati značilnosti krajine in bližino reke Save. Ker obliko objektov narekuje tehnologija, se njihova vizualna vklopitev v prostor ublaži z zeleno zasaditvijo. Brežine obrobja platoja bodo zatravljene in zasajene z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
10. člen
Celotna parcela ČN je funkcionalno zemljišče. Ostale parcele v območju lokacijskega načrta ostanejo v prvotni rabi.
Naravna in kulturna dediščina
11. člen
Območje čistilne naprave se neposredno naslanja na območje, ki ga je ZVNKD NM in SAAS arheološko že ovrednotil za potrebe izvedbe mejnega prehoda ter izgradnje bodoče avtoceste. Ker obravnavana gradnja čistilne naprave sega izven arheološko pozitivnega območja, je gradnjo možno izvesti brez predhodnih arheoloških raziskav in le z občasnim arheološkim nadzorom. Ta naj se opravlja v toku zemeljskih del.
12. člen
Za gradnjo ČN je potrebno pridobiti soglasje Urada glavnega republiškega inšpektorja RS (Ministrstva za zdravje).
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA
Prometno omrežje
13. člen
Dostop oziroma dovoz na območje se uredi s predvidene dovozne ceste (obdelano v LN Odsek avtoceste Krška vas - Obrežje).
Dostopna pot in povozni del platoja naprave se asfaltira. Dostopne peš poti se izvedejo s polaganjem pranih betonskih plošč. Vse neutrjene površine se splanirajo, humuzirajo in zasejejo s travo.
Vodovod
14. člen
Dovod vodovodne vode za potrebe oskrbe ČN, bo izveden iz severnega dela Mednarodnega mejnega prehoda, ob robu dovozne ceste. ČN bo priključena na vodovodno omrežje preko zunanjega vodomernega jaška.
Predvidena je izvedba nadzemnega hidranta.
Pri izdelavi projektne dokumentacije za ČN je obvezno upoštevati pogoje iz soglasja upravljavca vodovoda.
Kanalizacija
15. člen
ČN je povezana z vsemi uporabniki preko novo predvidene kanalizacije (ločen sistem).
Dovod odpadne vode bo gravitacijski in se bo na lokaciji ČN prečrpavala na višji nivo.
Končni sprejemnik očiščenih vod bo reka Sava.
Interna fekalna in meteorna kanalizacija ČN se odvajajo v interno kanalizacijo naprave.
Pri izdelavi projektne dokumentacije za ČN je obvezno upoštevati pogoje iz soglasja upravljavca kanalizacije.
Odpadki
16. člen
Odpadno blato kot posledica čiščenja odpadnih voda se strojno zgošča, polni v filtrne vreče, odlaga na začasno deponijo ter po zgoščevanju odvaža na komunalno deponijo. Usedline iz grobega mehanskega predčiščenja se bodo odvažale na večjo čistilno napravo, oziroma se bodo primerno obdelale in deponirale.
V primeru fazne gradnje čistilne naprave je potrebno že v prvi fazi predvideti končno obdelavo blata iz ČN
Elektroenergetsko omrežje
17. člen
Čistilna naprava s konično močjo 38 kW se bo napajala iz predvidene transformatorske postaje 20/04 kV, ki bo locirana na gospodarskem terminalu.
Priklop ČN se izvede z zemeljskim kablom, ki bo uveden v prostostoječo kabelsko omarico (ob dovozu na ČN) v kateri bo priključno - merilno mesto.
Predvideno je napajanje glavnega razdelilca RO direktno iz TP preko merilne omarice Rm. Glede na moč bo vgrajena samo trifazna dvotarifna merilna garnitura za delovno energijo.
Zunanja razsvetljava objekta ČN bo le orientacijska, ker se ponoči ne predvideva delo na napravi. Potreben nivo osvetljenosti je 3 lx. Svetilke z natrijevimi VT sijalkami bodo nameščene na stebrih na čistilnih bazenih.
Vsi objekti, ki bodo nad nivojem zemlje, bodo v skladu z elektrotehničnimi predpisi zaščiteni proti udaru strele s strelovodno instalacijo. Zaradi relativno agresivne atmosfere je predvidena uporaba nerjaveče opreme. Ozemljilo bo potekalo v temeljih (za objekte) in v zemlji (med objekti). Upravno tehnološka stavba se bo ščitila z lovilcem na temenu strehe in z najmanj dvema odvodoma. Kot strelovod bo služila tudi kovinska ograja na bazenih. Razvejana mreža ozemljitev bo služila tudi za povezavo vseh kovinskih delov in mas na objektu. Ozemljitveni valjanec se bo na večih mestih položil tudi do zaščitne ograje.
Ogrevanje
18. člen
Upravni prostor bo ogrevan z el. radiatorjem.
TK omrežje
19. člen
Naprava bo lahko obratovala brez stalne prisotnosti upravljalca, zato je potrebna povezava s kontrolnim centrom. TK priključek je predviden zemeljsko iz obstoječe kabelske kanalizacije na obmejnem platoju pa do pomožnega kabelskega jaška pred objektom čistilne naprave.
V. DRUGI POSEGI V PROSTOR
Zaščita okolja
20. člen
Zrak
Predvidena je aerobna stabilizacija blata, zato se dovoljujejo emisije smradu na največ 50 m od ograje platoja.
Tla
Interne odpadne vode ČN se vodijo v interno kanalizacijo, nekontrolirani izpusti onesnaženih voda v tla so nedovoljeni.
Vode
Čistilna naprava mora zagotoviti bakteriološko kvaliteto efluenta v skladu z zahtevo 21. člena uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Za končno dispozicijo odplak je potrebno pridobiti dovoljenje po četrtem odstavku 15. člena uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Hrup
21. člen
Po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) se obravnavani poseg nahaja v IV. stopnji varstva pred hrupom. V tem območju so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 70dBA in nočne 70 dBA.
Požarno varstvo
22. člen
Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno izvesti nadzemni hidrant in omogočiti dovoz interventnih vozil neposredno do objekta.
Potres
23. člen
Zaradi potresov je potrebno pri projektiranju objektov upoštevati normative za 8. potresno cono.
Obramba in zaščita
24. člen
Dovoljeno je postaviti objekt v območju, ki je manj kot 50 m oddaljen od mejne črte.
Način ravnanja s prstjo in plodno zemljo
25. člen
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
VI. ETAPE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
26. člen
Vsi objekti, infrastrukturne in zunanje ureditve po lokacijskem načrtu se morajo realizirati v prvi etapi, razen druge biološke enote. Montaža le-te se izvede kasneje, najkasneje potem, ko vhodna obremenitev naprave preseže vrednost približno 60% predvidene končne projektirane vrednosti obremenitve naprave.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
27. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
VIII. TOLERANCE
28. člen
Z izvedbo ČN je potrebno zagotoviti optimalni postopek čiščenja in optimalno dispozicijo objektov naprave. V skladu s tem so dovoljene tolerance oziroma odstopanja od idejnega projekta, če so prostorsko in tehnološko upravičene.
IX. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
30. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri pristojnem, občinskem organu za urejanje prostora v Občini Brežice.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dni. Po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-276/01
Brežice, dne 4. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l.r.