Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5019. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas - Poljane, stran 10420.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 11/99, 17/00 in 40/01) in na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 22. redni seji dne 22. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas – Poljane
1. člen
V odloku o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 47/93, 71/93, 11/99 in 17/00) se 1. člen spremeni tako, da se v četrti vrsti za “in” doda naslednje besedilo:
“spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gorenja vas – Poljane, ki jih je izdelal Domplan d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 14, pod št. projekta UD 348 – 68 /01 2001.”
2. člen
Prostorsko ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas – Poljane,
– prikaz obravnavanih ureditvenih območij na preglednem katastrskem načrtu v M 1: 5000,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
3. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
“Ureditveno območje gospodarske cone Dobje – SO 2 obsega površine med regionalno cesto R – 319 in vodotokom Poljanske Sore, ki se namenijo za obrtne dejavnosti.
V območju so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in 9. členom.
4. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostroski ureditveni pogoji so stalno na vpogled na:
– Občini Gorenja vas – Poljane
– Upravni enoti Škofja Loka.”
5. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0200-371-22 / 01
Gorenja vas, dne 22. novembra 2001.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.