Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5031. Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Komen, stran 10432.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) ter 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 25. redni seji dne 22. 11. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Komen
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Komen na osnovi določil zakona o športu in usmeritev nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet občine Komen določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Komen ter opredeljuje ostala sredstva za šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Komen ali opravljajo dejavnost na območju Občine Komen,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Komen,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
4. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po posameznih vsebinah, opredeljenih v 11. členu tega pravilnika, kandidirajo na razpisu le enkrat.
Športne zveze lahko za sredstva za športne programe kandidirajo le z lastnimi športnimi programi.
III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Komen se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
7. znanstvenoraziskovalna dejavnost,
8. založniška dejavnost,
9. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
10. informacijski sistem na področju športa,
11. delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti.
6. člen
V okviru vsebin iz prejšnjega člena, izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo udeležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ 20 otroki, majem objekta.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) cicibani, cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in objekt.
– Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi, najem objekta.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400-1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira: najem objekta in strokovni kader.
– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in najem objekta.
– Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in univerziado. Sofinancira se lahko strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav za univerziado po merilih MŠZŠ in udeležba na univerziadi.
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino za največ 20 člani, v različnih športnih panogah in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina objekta za 320 ur programa.
4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa,
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.
5. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko Inštituta za šport in štipendiranje strokovnih kadrov.
Za izvajanje te vsebine Občina Komen namenja 1% sredstev proračunske postavke Nacionalni program športa.
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti in države se lahko sofinancirajo projekti, ki jih sofinancira MŠZŠ, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
Za izvajanje te vsebine Občina Komen namenja 0,6% sredstev proračunske postavke Nacionalni program športa.
8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
Za izvajanje te vsebine Občina Komen namenja 0,5% sredstev proračunske postavke nacionalni program športa.
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
Za izvajanje te vsebine Občina Komen namenja 10% sredstev proračunske postavke nacionalni program športa.
10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
Z izvajanje te vsebine Občina Komen namenja 0,3% sredstev postavke Nacionalni program športa.
11. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih, ki se lahko sofinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
a) Javni razpis
7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma v mesecu oktobru oziroma novembru za prihodnje proračunsko obdobje. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine športnih programov, kot je opredeljeno v 6. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 15 dni pred rokom za oddajo prijave.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Razpisna komisija lahko posameznega izvajalca programa pozove k dopolnitvi vloge v 8 dneh po roku za oddajo prijave.
b) Strokovna komisija
8. člen
Župan pred objavo razpisa določi 3-člansko strokovno komisijo. Komisijo sestavljajo: en član občinske uprave, en član občinskega sveta, en član poznavalec športnih disciplin. Komisija, na predlog župana, izmed sebe imenuje predsednika komisije.
Naloge strokovne komisije so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročil županu,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 14. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
V. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
9. člen
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani občinskega sveta potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje nacionalnega programa športa v Občini Komen za vsako proračunsko obdobje posebej.
VI. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
10. člen
Občina Komen v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za:
1. izvajanje nacionalnega programa športa,
2. športne objekte,
3. ostale naloge.
1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa
11. člen
Sredstva namenjena izvajanju nacionalnega programa športa se zagotavljajo na posebni proračunski postavki.
Če sredstva za vsebine iz tega odstavka po izvedbi javnega razpisa v delu ali v celoti ostanejo nerazporejena, župan na predlog komisije ta sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega načrtovanega v razpisu oziroma katerih rezultati povečan obseg sredstev opravičujejo.
12. člen
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega razpisa, obseg in realizacijo programov ter način nadzora nad porabo sredstev.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov nakazujejo na žiro račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah.
Pogoj za nakazilo sredstev za športne objekte je predložena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena med upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz katere izhaja finančna obveznost izvajalca športnega programa.
13. člen
Izvajalci programov morajo komisiji najkasneje do 15.2. naslednjega leta podati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec do roka, navedenega v prvem odstavku, ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Komisija je v zvezi z določili tega člena županu dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov komisije izda župan ustrezne sklepe.
Župan lahko na predlog komisije na osnovi zadržanih oziroma vrnjenih sredstev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.
2. Sredstva za investicije v športne objekte
14. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Komen se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni proračunski postavki.
3. Ostale naloge
15. člen
S sredstvi pod to proračunsko postavko se sofinancirajo ali financirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki so pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti v naprej oziroma ob prijavi na razpis še niso znane. Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah izven države.
Iz te proračunske postavke se sofinancirajo tudi športni programi izvedeni v okviru prireditev.
Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov, s sklepom župana.
VII. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Ta pravilnik začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Komen.
Št. 01503-02/01-14
Komen, dne 22. novembra 2001.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.