Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2091. Zakon o zagotovitvi sredstev za obnovo v zimi 1996/1997 uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest (ZZSC97)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2092. Uredba o stroških za preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin
2093. Uredba o spremembi uredbe o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanja enot malega gospodarstva
2094. Uredba o določitvi dogodka, ob katerem se v letu 1997 izdajo priložnostni kovanci
2095. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o določitvi najvišjih cen telefonskih storitev

Odloki

2096. Odlok o tarifnem sistemu za prodajo telefonskih storitev

Drugi akti

2097. Soglasje k cenam osnovnih telefonskih storitev
2098. Soglasje k cenam osnovnih poštnih storitev

MINISTRSTVA

2038. Seznam zdravil skupin A in B, za katera je bilo od 19. 6. 1992 do 9. 5. 1997 razveljavljeno dovoljenje za promet
2039. Seznam zdravil skupin A in B, za katera je bilo od 8. 3. 1997 do 9. 5. 1997 izdano dovoljenje za promet
2040. Seznam zdravil skupine C, za katera je bilo do 31. 5. 1997 izdano dovoljenje za promet
2099. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Paški Kozjak
2100. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pohorje
2101. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Luče
2102. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole
2103. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Osojnica
2104. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dletvo
2105. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora
2106. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tržič
2107. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica
2108. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrušica
2109. Odredba o normativih in standardih v glasbenih šolah
2110. Odredba o normativih in standardih v dijaških domovih
2111. Odredba o normativih in standardih v osnovnih šolah
2112. Odredba o normativih in standardih v dvojezičnih srednjih šolah in srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
2113. Odredba o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah
2114. Odredba o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah
2115. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2041. Sklep o potrditvi učbenika Materiali v tehniki
2042. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Osnove strojništva Tematski sklop: Statika, trdnost
2043. Sklep o potrditvi učbenika Tehnologija materialov
2044. Sklep o potrditvi učbenika Strojni elementi 2
2116. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
2117. Poročilo o gibanju plač za april 1997

OBČINE

Brežice

2047. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice

Celje

2048. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje
2049. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje
2050. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna
2051. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev-Habjanov hrib za območje Osence
2052. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni občini Celje in koncesijski akt
2053. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja prometne in neprometne signalizacije v Mestni občini Celje in koncesijski akt
2054. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki
2055. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
2056. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
2057. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov v vzgojno-varstvenih zavodih na območju Mestne občine Celje

Cerklje

2058. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Cerklje

Cerknica

2059. Odlok ozaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 1996

Črenšovci

2060. Statut Krajevne skupnosti Polana
2061. Statut Krajevne skupnosti Bistrica

Divača

2062. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 1997
2063. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne gospodarske javne službe "kabelska televizija"
2064. Odlok o komunalnih taksah v Občini Divača
2065. Odlok o varstvenih pasovih Nanoških vodnih virov in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količin pitnih voda

Dobrepolje

2066. Sklep o ukinitvi sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanja in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Dobrepolje

Grosuplje

2067. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje

Ig

2068. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 1996
2069. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 1997
2070. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin

Kamnik

2071. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1996

Kobarid

2072. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1997
2073. Odlok o spremembi odloka o krajevni turistični taksi v Občini Tolmin za Občino Kobarid
2074. Odlok o imenovanju naselja Perati

Lenart

2075. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 1997

Ljubljana

2045. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2046. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Semič

2076. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Semič
2077. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Semič

Šentjur pri Celju

2078. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1997
2079. Odlok o spremembi ZN industrijske cone Šentjur
2080. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju
2081. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Šentjur pri Celju

Škofljica

2082. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin

Šmarje pri Jelšah

2083. Statutarni sklep o spremembah statuta Občine Šmarje pri Jelšah
2084. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Velenje

2085. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
2086. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 27. aprila 1997 za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju

Vrhnika

2087. Odlok o preimenovanju Hercegovske ceste v Aljaževo ulico v naselju Log pri Brezovici
2088. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ligojna

Zreče

2089. Odlok o komunalnih taksah v Občini Zreče
2090. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Zreče

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o pogojih, merilih in postopkih pri izvajanju dejavnosti Tehnološko razvojnega sklada Republike Slovenije
2. Popravek nove višine prispevka investitorjev (Celje)
3. Popravek pravilnika o načinu in pogojih oddajanja poslovnih prostorov v najem (Kranj)
4. Popravek odloka o proračunu Občine Puconci za leto 1997
5. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje (Ravne-Prevalje)
6. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (Hotel Dravinja)
7. Popravek sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Šentjernej)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti