Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2049. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje, stran 3227.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje
Objavljam spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje, ki jih je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 29. 5. 1997.
Celje, dne 9. junija 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95 in 77/96) na seji dne 29. maja 1997 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta mestne občine Celje
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96 in 75/96) se v 22. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Predsednik sveta lahko povabi na sejo kolegija poleg župana, tajnika občinske uprave in sekretarja sveta tudi predsednike odborov oziroma komisij, strokovne delavce pripravljalcev gradiv, ki naj bi se uvrstila na dnevni red seje sveta, in druge.”
Četrti odstavek se črta.
Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:
“Kolegij pripravi predlog programa dela sveta in predloge dnevnih redov sej sveta, če slednjih ne pripravi koordinacija župana in predsednika občinskega sveta.”
2. člen
V prvem odstavku 109. člena se za besedami “statut Mestne občine Celje” dodajo besede “in statutarne sklepe”.
3. člen
V 110. členu se dodata nova odstavka, ki glasita:
“Pripombe v prvi obravnavi ter amandmaji v drugi obravnavi se lahko dajejo oziroma vlagajo samo k tistim členom statuta, odloka in drugega akta, ki se spreminjajo, dopolnjujejo ali črtajo s predlaganimi spremembami oziroma dopolnitvami.
Na obrazložen predlog svetnikov, svet lahko z glasovanjem odloči, ali se lahko pripombe in amandmaji dajejo oziroma vlagajo tudi k tistim členom aktov, ki v predlaganih spremembah oziroma dopolnitvah niso zajeti.”
4. člen
Sprejemanje aktov, ki se je pričelo pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev poslovnika, se dokonča po določbah teh sprememb in dopolnitev.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012200-5/95
Celje, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti