Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2115. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, stran 3310.

Na podlagi 38. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odl. US RS in 29/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije, na podlagi katerih se društvom, ki delujejo na področju socialnega varstva, podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, postopek v zvezi s tem in razloge za odvzem statusa.
2. člen
Društvo, ki opravlja javnokoristne dejavnosti na področju socialnega varstva, lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu), pod pogoji in po postopku, ki ga določa ta pravilnik.
Mednarodno društvo lahko pridobi status društva v javnem interesu po kriterijih, določenih v tem pravilniku, če je v Republiki Sloveniji vpisano v evidenco mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev.
3. člen
O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloča minister, pristojen za področje socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: minister) na predlog tričlanske komisije, ki jo imenuje iz predstavnikov socialne zbornice in ministrstva.
Status društva v javnem interesu podeli in odvzame minister z odločbo.
II. KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU
4. člen
Društvu se podeli status društva v javnem interesu, če:
1. predloži temeljni akt društva in na pristojnih organih društva sprejet program dela, iz katerega je razvidno, da društvo opravlja javnokoristno dejavnost na področju preprečevanja ali odpravljanja socialnih stisk in težav posameznikov, družin ali skupin prebivalstva;
2. z opravljanjem javnokoristne dejavnosti ne ustvarja dobička oziroma morebitni dobiček porabi za izvajanje osnovne dejavnosti;
3. opravlja javnokoristno dejavnost za člane in nečlane društva;
4. zagotavlja strokovno usposobljen kader za vodenje javnokoristnih dejavnosti;
5. je iz programa razvidno, da zagotavlja opravljanje javnokoristne dejavnosti v skladu s sprejetim kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU IN VPIS V EVIDENCO DRUŠTEV
5. člen
Vlogi za pridobitev statusa društva v javnem interesu je potrebno priložiti:
1. odločbo o registraciji društva in osebno ime zastopnika društva;
2. temeljni akt društva, ki ga je verificiral pristojni organ;
3. poročilo o programih, ki jih je društvo izvajalo in ki kažejo na javni interes;
4. poročilo o delu in materialno finančnem poslovanju društva v preteklem letu.
Mednarodno društvo in mednarodna zveza mora zahtevi za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, namesto odločbe iz 1. točke prvega odstavka tega člena, priložiti potrdilo iz evidence mednarodnih društev oziroma zvez društev.
6. člen
Društvo v javnem interesu je dolžno obveščati Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) o vseh spremembah, ki pomenijo spremembo v dokumentih iz prejšnjega člena tega pravilnika.
Najmanj vsakih pet let tričlanska komisija iz 3. člena tega pravilnika preverja, ali društvo, ki je pridobilo status društva v javnem interesu, še vedno izpolnjuje pogoje za pridobitev tega statusa.
Društvu v javnem interesu, za katero komisija pri preverjanju ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev statusa društva v javnem interesu po tem pravilniku, minister na predlog komisije ta status odvzame.
7. člen
Ministrstvo vodi register društev v javnem interesu (v nadaljevanju: register društev).
Register društev vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– datum vpisa,
– ime društva,
– sedež društva,
– osebno ime zastopnika društva,
– številko in datum registracije društva,
– številko in datum odločbe o podelitvi statusa društva v javnem interesu,
– evidentirano dejavnost društva,
– datum in način prenehanja društva.
IV. PRENEHANJE DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU
8. člen
Društvo v javnem interesu preneha:
– s prenehanjem društva,
– z odvzemom statusa društva v javnem interesu.
9. člen
Minister odvzame status društvu v javnem interesu v naslednjih primerih:
– če društvo ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev statusa društva v javnem interesu po tem pravilniku;
– če ministrstvu ne sporoči sprememb pri dokumentih iz 5. člena tega pravilnika;
– če ne opravlja dejavnosti v skladu s sprejetim kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-0012/96-11
Ljubljana, dne 9. junija 1997.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti