Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2048. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje, stran 3226.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi sprememb in dopolnitev statuta Mestne občine Celje
Objavljam spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje, ki jih je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 29. 5. 1997.
Celje, dne 9. maja 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 17. člena statuta Mestne občine Celje, (Uradni list RS, št. 41/95 in 77/96) na seji dne 29. 5. 1997 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Mestne občine Celje
1. člen
V 7. členu statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95 in 77/96) se v zadnji vrsti tretjega odstavka besedilo...”z odlokom” nadomesti z besedilom...”s statutarnim sklepom”.
2. člen
V 23. členu se pri peti alinei za besedama “Teharsko komisijo” črta pika in doda nova šesta alinea, ki glasi:
“– komisijo za imenovanje, preimenovanje, ukinitev in spremembo območij ulic in naselij v Mestni občini Celje.”
3. člen
V 25. členu se tretji odstavek dopolni z novima stavkoma, ki glasita:
“Statutarna komisija je predlagatelj statuta, statutarnih sklepov in poslovnika občinskega sveta ter njihovih sprememb in dopolnitev. Statutarna komisija pripravlja predloge obveznih tolmačenj splošnih aktov mestne občine.”
Doda se nov sedmi odstavek, ki glasi:
“Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitev in spremembo območij ulic in naselij v Mestni občini Celje preučuje predloge za imenovanje, preimenovanje, ukinitev in spremembo območij ulic in naselij v Mestni občini Celje in v zvezi s tem pripravi predlog odloka za obravnavo in sprejem na občinskem svetu.”
4. člen
V 34. členu se spremeni prvi odstavek in glasi:
“Nadzorni odbor ima toliko članov, kolikor strank je s svojimi člani zastopanih v svetu, s tem, da mora imeti najmanj pet članov. Predsednika in člane nadzornega odbora imenuje izmed občanov, občinski svet, za dobo štirih let, z večino glasov vseh članov.”
5. člen
V 38. členu se doda nov, tretji odstavek, ki glasi:
“Upravne službe vodijo predstojniki, ki jih imenuje župan.”
6. člen
39. člen se črta.
7. člen
V 58. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Pobudo za spremembe in dopolnitve statuta mestne občine, statutarnega sklepa ali poslovnika občinskega sveta lahko da vsak svetnik ali župan.”
8. člen
V 60. členu se dopolni prvi odstavek z novim stavkom, ki glasi:
“Z njim morajo biti usklajeni vsi drugi splošni akti mestne občine.”
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
“Če pri delu organa mestne občine pride do dvoma ali je določen splošni akt usklajen s statutom ali statutarnim sklepom, daje mnenje o tem občinski svet.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
V 76. členu se črta drugi odstavek.
10. člen
Besedilo 77. člena se nadomesti z novimi tremi odstavki, ki glasijo:
“Obstoječe krajevne skupnosti nadaljujejo z delom pod sedanjimi pogoji do sprejema statutarnega sklepa iz 7. člena statuta.
Svetom obstoječih krajevnih skupnosti se podaljša mandat do uveljavitve statutarnega sklepa.
Do uveljavitve statutarnega sklepa krajevne skupnosti ne smejo odtujevati svojega nepremičnega premoženja.”
11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01300 – 1/95
Celje, dne 9. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti