Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2061. Statut Krajevne skupnosti Bistrica, stran 3252.

Na podlagi 5. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95) je Svet krajevne skupnosti Bistrica na seji, dne 22. 5. 1997 sprejel
S T A T U T
Krajevne skupnosti Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Krajevna skupnost Bistrica je, kot ožji del Občine Črenšovci, samoupravna skupnost občanov, organiziranih na območjih vasi Gornja, Dolnja in Srednja Bistrica.
V skladu z zakonom, statutom Občine Črenšovci in tem statutom zadovoljujejo občani v krajevni skupnosti določene skupne potrebe ter izvajajo naloge, ki jih je krajevni skupnosti poverila občina.
2. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Krajevna skupnost razpolaga s:
– sredstvi, ki so njena last,
– sredstvi, ki so jih v krajevni skupnosti združili občani,
– sredstvi dodeljenimi iz občinskega proračuna za izvajanje dogovorjenih nalog,
– sredstvi, ustvarjenimi z lastno dejavnostjo.
3. člen
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s sredstvi s katerimi razpolaga. Pri razpolaganju s temi sredstvi nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
4. člen
Krajevna skupnost ima pečat, ki je okrogle oblike. Na pečatu je na obodu napis OBČINA ČRENŠOVCI, v sredini pa napis KRAJEVNA SKUPNOST BISTRICA.
Krajevna skupnost ima lahko svoj praznik in lahko podeljuje odlikovanja in priznanja.
5. člen
Krajevna skupnost v okviru pooblastil določenih v statutu občine samostojno ureja in opravlja svoje naloge, ki jih nanjo prenese občina.
6. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb se lahko krajevne skupnosti na območju občine povezujejo med seboj v različne oblike interesnega združevanja in sodelovanja.
Krajevna skupnost lahko sodeluje tudi z drugimi KS in lahko v ta namen tudi združuje sredstva za opravljanje skupnih zadev.
II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
7. člen
Krajevna skupnost lahko preko svojih organov samostojno ureja in opravlja vse zadeve lokalnega javnega pomena določene s statutom Občine Črenšovci in določene s tem statutom zlasti še:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema načrt dela krajevne skupnosti,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– daje svoje mnenje in pripombe na občinske prostorske plane z območja krajevne skupnosti,
– ureja in upravlja krajevne ceste, javne poti in druge javne površine,
– ureja druge zadeve javnega pomena z območja krajevne skupnosti,
– pospešuje društveno, kulturno in turistično dejavnost,
– pospešuje razvoj športa in rekreacije,
– gradi in vzdržuje komunalne objekte, krajevne ceste in javne poti ter druge naprave,
– razpolaga s premoženjem,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj krajevne skupnosti,
– razpiše referendum o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti,
– razpiše referendum o samoprispevku občanov in odloča o uvedbi samoprispevka,
– skrbi za dosledno izvajanje krajevnega samoprispevka,
– opravlja druge naloge, ki jih na KS prenesejo organi občine, skupaj z ustreznimi sredstvi za njihovo opravljanje.
III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
8. člen
Organi krajevne skupnosti so:
– svet krajevne skupnosti,
– vaški odbori,
– nadzorni odbor,
– odbori in komisije.
1. Svet krajevne skupnosti
a) Pristojnosti in volitve sveta krajevne skupnosti
9. člen
Svet krajevne skupnosti je najvišji organ odločanja o zadevah iz pristojnosti krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema poslovnik o delu sveta in druge akte krajevne skupnosti,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun KS,
– razpisuje referendum o posameznih vprašanjih iz občinske pristojnosti, ki neposredno prizadevajo interese občanov KS,
– razpisuje referendum za uvedbo samoprispevka in odloča o uvedbi samoprispevka,
– obravnava vprašanja, ki so pomembna za delo KS ter oblikuje stališča do teh vprašanj,
– v primerih, ko je tako določeno s statutom občine, daje mnenje občinskemu svetu, če ta odloča o zadevah, ki zadevajo interese prebivalcev krajevne skupnosti,
– imenuje komisije, odbore in druga delovna telesa sveta KS,
– voli predsednika in podpredsednika sveta KS,
– voli nadzorni odbor KS,
– voli volilno komisijo,
– sprejema posamične odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega načrta in razpolaganja s sredstvi KS,
– odloča o zadolževanju KS,
– odloča o sklepanju pogodb in drugih pravnih po- slov KS,
– odloča o vseh drugih vprašanjih iz pristojnosti KS.
10. člen
Svet krajevne skupnosti šteje devet članov.
Svet krajevne skupnosti se voli za štiri leta.
Svet KS se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
11. člen
Kandidatna lista za člane sveta krajevne skupnosti je odprta. Postopek kandidiranja poteka v skladu z zakonom in se zaključi v skladu z določili rokovnika za izvedbo volitev.
12. člen
Svet krajevne skupnosti volijo volilci, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti.
13. člen
Za volitve sveta krajevne skupnosti se v krajevni skupnosti določijo volilne enote tako, da je zagotovljena zastopanost posameznih naselij. V krajevni skupnosti se oblikujejo naslednje volilne enote in določi naslednje število članov sveta iz posamezne volilne enote:
– v volilni enoti, ki obsega naselje Gornja Bistrica, se v svet krajevne skupnosti izvolijo štirje člani,
– v volilni enoti, ki obsega naselje Dolnja Bistrica, se v svet krajevne skupnosti izvolijo trije člani,
– v volilni enoti, ki obsega naselje Srednja Bistrica, se v svet krajevne skupnosti izvolita dva člana.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan Občine Črenšovci.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in vaški volilni odbori.
14. člen
Svet krajevne skupnosti se izvoli po večinskem načelu.
V Svet krajevne skupnosti Bistrica se izvolijo prvi štirje kandidati, ki so dobili največje število glasov na kandidatni listi za svet KS iz vasi Gornja Bistrica in prvi trije kandidati, ki so dobili največ glasov na kandidatni listi za svet KS iz vasi Dolnja Bistrica in prva dva kandidata, ki sta dobila največ glasov na kandidatni listi za svet KS iz vasi Srednja Bistrica.
V primeru, da zadnja dva ali več kandidatov dobita enako število glasov, odloči med njima oziroma njimi žreb.
b) Pravice in dolžnosti članov sveta krajevne skupnosti
15. člen
Člani sveta KS imajo pravice in dolžnosti določene z zakonom, statutom občine, tem statutom in drugimi akti KS.
Člani sveta imajo pravico in dolžnost se udeleževati sej sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta KS.
Člani sveta imajo pravico dajati pobude predsedniku sveta KS in zahtevati odgovore na svoja vprašanja in pobude.
Član sveta lahko zahteva, da se posamezno vprašanje oziroma pobuda uvrsti na dnevni red seje in se o njem izvede razprava.
16. člen
Kadar svet KS obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, lahko člani sveta dajejo pobude in vprašanja, ki se nanašajo na delo občinskega sveta, občinske uprave in župana.
Ta vprašanja in pobude mora predsednik sveta KS posredovati pristojnim organom občine in zahtevati odgovor nanje do naslednje seje sveta.
17. člen
Vsak član sveta lahko pred potekom mandata odstopi. Odstopna izjava mora biti pisno posredovana predsedniku sveta KS.
Predsednik sveta je dolžan v roku 15 dni sklicati sejo sveta KS in o tem sprejeti ugotovitveni sklep ter ga posredovati predsedniku volilne komisije.
Če članu sveta KS preneha mandat, se opravijo nadomestne volitve. Nadomestne volitve se ne opravijo, če članu sveta preneha mandat v manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe sveta KS. Nadomestne volitve se opravijo v volilni enoti, v kateri je bil izvoljen član sveta KS, ki mu je prenehal mandat.
c) Konstituiranje sveta krajevne skupnosti
18. člen
Svet krajevne skupnosti se konstituira na svoji prvi seji. Prvo sejo sveta KS skliče dotedanji predsednik najpozneje v 20 dneh po izvolitvi članov sveta KS.
Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije. Svet KS na prvi seji obravnava poročilo volilne komisije in verificira mandate članov sveta KS.
19. člen
Svet krajevne skupnosti izmed sebe izvoli z večino glasov vseh članov sveta KS predsednika in podpredsednika.
Predsednik sveta predstavlja krajevno skupnost in vodi svet krajevne skupnosti in njegovo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v času odsotnosti in v primeru zadržanosti ter po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega področja.
Predsednik sveta krajevne skupnosti je lahko razrešen na predlog najmanj četrtine članov sveta KS. Predsednik je razrešen, če za predlog razrešitve glasuje več kot polovica vseh članov sveta KS.
Predsednik sveta lahko pred potekom mandatne dobe odstopi. Odstopna izjava mora biti pisna. Svet KS ob obravnavi odstopne izjave opravi tudi volitve novega predsednika sveta KS.
20. člen
Svet z večino glasov vseh članov sveta KS imenuje tajnika krajevne skupnosti, ki pomaga predsedniku sveta krajevne skupnosti pri njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po nalogu predsednika.
č) Seje sveta krajevne skupnosti
21. člen
Svet KS se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, mora pa jo sklicati na zahtevo ene četrtine članov in nadzornega odbora.
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v dveh mesecih.
22. člen
Dnevni red seje predlaga predsednik, lahko pa ga predlaga tudi tisti, ki je upravičen predlagatelj sklica seje.
Vabilo za sejo sveta se po potrebi pošlje tudi županu občine ter svetnikom občinskega sveta iz KS Bistrica.
V dogovoru z županom občine se skliče seja sveta, kadar je potrebno, da so na seji prisotni župan ali drugi predstavniki občine.
23. člen
Svet krajevne skupnosti veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Svet krajevne skupnosti sprejema sklepe z večino navzočih članov, če s tem statutom za posamezne odločitve ni drugače določeno.
Glasovanje na seji sveta je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako zahteva najmanj ena četrtina članov in jo svet sprejme z večino navzočih glasov.
2. Vaški odbori
24. člen
Krajevna skupnost Bistrica ima tri vaške odbore in sicer:
– vaški odbor Gornja Bistrica,
– vaški odbor Dolnja Bistrica,
– vaški odbor Srednja Bistrica.
Vaški odbor šteje sedem članov.
Volitve, konstituiranje in pristojnosti vaških odborov
25. člen
Vaški odbori se izvolijo na neposrednih in tajnih volitvah. Vaške odbore volijo volilci, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče na območju posamezne vasi.
Volitve v vaške odbore razpiše župan Občine Črenšovci istočasno z volitvami za svet krajevne skupnosti.
Volitve se izvedejo po istem postopku, kot je predpisan za volitve v svet krajevne skupnosti.
Kandidatne liste za vaške odbore so odprte. Izvoljenih je prvih sedem kandidatov, ki so dobili največje število glasov. V primeru, da zadnja dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, odloči med njima oziroma njimi žreb.
26. člen
Vaški odbori se konstituirajo na svojih prvih sejah. Prve seje skličejo dotedanji predsedniki vaških odborov.
Vaški odbori na prvih sejah izmed sebe izvolijo predsednika vaškega odbora, ki predstavlja svojo vas in vodi seje ter delo vaških odborov.
27. člen
Vaški odbori obravnavajo zadeve, ki se tičejo posamezne vasi, na svojih sejah.
Seje so sklepčne, če je na seji navzoča večina članov vaškega odbora. Vaški odbori sprejemajo sklepe z večino navzočih članov, če s tem statutom za posamezne odločitve ni drugače določeno.
28. člen
Vaški odbori obravnavajo tudi zadeve iz pristojnosti sveta krajevne skupnosti ter svetu posredujejo svoja mnenja in predloge.
Vaški odbori lahko sprejmejo poslovnik o delu vaškega odbora.
3. Nadzorni odbor
29. člen
Nadzorni odbor nadzoruje:
– razpolaganje s premoženjem krajevne skupnosti,
– namen in smotrno porabo sredstev,
– finančno poslovanje krajevne skupnosti.
30. člen
Nadzorni odbor KS sestavljajo predsednik in dva člana.
Nadzorni odbor izvoli svet krajevne skupnosti izmed občanov.
Predsednik nadzornega sveta in člani nadzornega sveta ne morejo biti člani sveta krajevne skupnosti.
31. člen
Nadzorni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik nadzornega sveta.
Prvo sejo nadzornega sveta skliče predsednik krajevne skupnosti.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno obravnava finančno poslovanje KS in o svojih ugotovitvah poroča svetu KS in pristojnemu organu občine. Nadzorni odbor obvezno obravnava zaključni račun KS.
Nadzorni odbor sprejema sklepe in stališča z večino glasov prisotnih članov.
4. Odbori in komisije
32. člen
Svet krajevne skupnosti lahko ustanavlja odbore in komisije za področja za katera meni, da so potrebna. Odbori in komisije v okviru svojega delovnega področja dajejo predloge in mnenja svetu krajevne skupnosti.
33. člen
Člane odborov in komisij izvoli svet krajevne skupnosti izmed svojih članov in občanov, s tem, da mora biti predsednik odbora oziroma komisije eden izmed članov sveta krajevne skupnosti.
IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI
34. člen
Premoženje krajevne skupnosti sestavljajo nepremičnine in premične stvari v lasti krajevne skupnosti, denarna sredstva in pravice.
Krajevna skupnost mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja odloča svet krajevne skupnosti z dvetretjinsko večino glasov vseh članov sveta krajevne skupnosti.
35. člen
Krajevna skupnost pridobiva prihodke iz lastnih virov in občinskega proračuna za določene namene.
36. člen
Lastni viri prihodkov krajevne skupnosti so:
– sredstva zbrana s samoprispevki občanov,
– sredstva, ki jih občani združujejo v KS za določene namene,
– dotacije, darila,
– sredstva ustvarjena z dejavnostjo KS,
– sredstva iz občinskega proračuna.
37. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene morajo biti določeni s finančnim načrtom krajevne skupnosti za tekoče leto.
38. člen
Sredstva KS se smejo uporabiti le za namene določene s finančnim načrtom.
Za izvajanje finančnega načrta je odgovoren predsednik sveta KS.
39. člen
Finančni načrt KS sprejme svet krajevne skupnosti, sprejme pa se potem, ko je že sprejet občinski proračun.
40. člen
Krajevna skupnost se sme zadolžiti le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave.
O zadolžitvah krajevne skupnosti odloča svet KS.
Kadar se investicije financirajo tudi z delom sredstev iz občinskega proračuna, se KS lahko zadolži le v soglasju z Občinskim svetom občine Črenšovci.
41. člen
Finančno poslovanje KS in knjigovodska evidenca se vodi v skladu z zakonskimi predpisi, določili statuta občine in odločitvami sveta KS.
V. AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI
42. člen
Svet krajevne skupnosti sprejme statut krajevne skupnosti in poslovnik za delo sveta krajevne skupnosti.
43. člen
Statut je temeljni splošni akt krajevne skupnosti.
Poslovnik o delu sveta krajevne skupnosti ureja način dela sveta krajevne skupnosti ter njegovih organov ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov sveta krajevne skupnosti.
44. člen
Vse druge zadeve iz svoje pristojnosti svet krajevne skupnosti sprejema s sklepi. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov.
VI. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA
45. člen
Neposredni obliki odločanja občanov o lokalnih zadevah sta zbor občanov v krajevni oziroma vaški skupnosti in referendum.
46. člen
Zbor občanov v krajevni oziroma vaški skupnosti sestavljajo polnoletni občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS.
Zbor občanov se lahko skliče za celotno območje KS ali za njen del.
Zbor občanov v krajevni skupnosti oziroma vaški skupnosti skliče predsednik sveta KS oziroma predsednik vaškega odbora na lastno pobudo, na zahtevo sveta KS oziroma vaškega odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 5% volilcev v tej skupnosti in na zahtevo župana občine.
Če predsednik sveta KS oziroma vaškega odbora občanov v krajevni oziroma vaški skupnosti ne skliče v 15 dneh po prejemu pisnega zahtevka upravičenega predlagatelja, ga lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval.
47. člen
Občani na zboru občanov v krajevni oziroma vaški skupnosti:
– razpravljajo o problematiki v svojih skupnostih,
– razpravljajo o delu sveta KS oziroma o njegovem poročilu,
– razpravljajo o delu svojega predstavnika v svetu krajevne skupnosti oziroma v vaških odborih,
– dajejo mnenja in predloge glede usmeritve posameznih vprašanj v KS in v vasi,
– razpravljajo o delu občinskih organov z vidika interesov svoje skupnosti,
– obravnavajo druga vprašanja pomembna za življenje in delo v KS in v vasi.
48. člen
Zbor občanov vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki se izvoli na začetku zbora.
O delu zbora občanov se piše skrajšani zapisnik, ki ga potrdita dva overovatelja zapisnika, zapisnikar in predsednik delovnega predsedstva.
49. člen
Svet KS lahko o svoji odločitvi (aktu) razpiše referendum.
Svet mora razpisati referendum o sklepu s katerim se določa samoprispevek občanov. Svet mora razpisati referendum tudi, če tako zahteva najmanj 10% volilcev v KS.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo volilno pravico. Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Krajevna skupnost objavlja akte s katerimi posega v pravice in obveznosti občanov v KS v uradnem glasilu občine, druge akte pa na krajevno običajen način.
51. člen
Statut krajevne skupnosti se sprejme z dvetretjinsko večino vseh članov sveta krajevne skupnosti v dvofazni obravnavi.
Pred objavo statuta mora dati soglasje k njemu Občinski svet občine Črenšovci.
Statut se spremeni po postopku in načinu kot je bil sprejet.
52. člen
Mandatna doba sveta krajevne skupnosti in vaških odborov izvoljenih na prvih volitvah traja do naslednjih volitev občinskega sveta.
53. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta KS Bistrica
Ivan Raj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti