Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2091. Zakon o zagotovitvi sredstev za obnovo v zimi 1996/1997 uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest (ZZSC97), stran 3284.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za obnovo v zimi 1996/1997 uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest (ZZSC97)
Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za obnovo v zimi 1996/1997 uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest (ZZSC97), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. junija 1997.
Št. 001-22-59/97
Ljubljana, dne 19. junija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA OBNOVO V ZIMI 1996/1997 UNIČENIH IN POŠKODOVANIH ODSEKOV MAGISTRALNIH, REGIONALNIH IN LOKALNIH CEST (ZZSC97)
1. člen
S tem zakonom se določa način zagotovitve in uporabe sredstev za nujno obnovo v zimi 1996/1997 uničenih ali hudo poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest v Republiki Sloveniji s ciljem ohranitve njihovega osnovnega namena in zagotavljanja prometne varnosti.
2. člen
Od sredstev zbranih po določbah 2. člena zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) se upoštevaje določbe 4. člena zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 31/97) nameni 4.000,000.000 tolarjev za nujno obnovo v prejšnjem členu navedenih cest.
Del sredstev, zagotovljenih na način iz prejšnjega odstavka, se v višini 2.000,000.000 tolarjev razporedi za obnovo lokalnih cest, od česar se 300,000.000 tolarjev nameni za sanacijo usadov in plazov, ki neposredno ogrožajo varnost prometa na teh cestah.
3. člen
Merila in kriterije za opredelitev uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih in regionalnih cest ter za določitev prioritet ukrepov določi Vlada Republike Slovenije v roku petnajstih dni po uveljavitvi tega zakona.
Program obnove poškodovanih odsekov magistralnih in regionalnih cest, s sredstvi zagotovljenimi po tem zakonu, določi Vlada Republike Slovenije v nadaljnjih petnajstih dneh na predlog Ministrstva za promet in zveze, katerega ta pripravi na podlagi meril in kriterijev iz prejšnjega odstavka skupaj s stroškovnikom.
Sredstva za obnovitvena dela na lokalnih cestah ter njihovo razporeditev po občinah določi Vlada Republike Slovenije v roku petnajstih dni po uveljavitvi tega zakona na predlog Ministrstva za promet in zveze ob upoštevanju meril iz drugega in tretjega odstavka 20. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), sredstva za sanacijo usadov in plazov pa na predlog Ministrstva za okolje in prostor ob upoštevanju stopnje ogroženosti lokalne ceste.
Sredstva za obnovo odsekov magistralnih in regionalnih cest se zagotovijo pri Direkciji Republike Slovenije za ceste. Sredstva za obnovo odsekov lokalnih cest in za sanacijo usadov in plazov ob njih se zagotovijo pri Ministrstvu za finance ter se najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona razdelijo med občine.
4. člen
Sredstva po tem zakonu se uporabljajo skladno z določbami zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96).
Sredstva za posamezne namene iz 2. člena tega zakona se izkažejo na ustreznih postavkah proračuna Republike Slovenije za leto 1997.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/97-50/1
Ljubljana, dne 11. junija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti