Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2056. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje, stran 3239.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
Objavljamo odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 29. maja 1996.
Celje, dne 2. junija 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Celje, s sedežem na Trgu celjskih knezov 9, (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju izobraževanja odraslih javni vzgojno-izobraževalni zavod Ljudska univerza Celje.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Ljudska univerza Celje.
Skrajšano ime zavoda je: LU Celje.
Sedež zavoda je: Cankarjeva ulica 1, Celje.
Znak zavoda sta veliki tiskani črki “L in U“ v indigo modri barvi izpolnjena črka “L”, “U” pa obrobljena z isto barvo, izrisani v mehkih linijah in oblikovani tako, da se črka “L”, ki je manjša od “U”, z zadnje strani prepleta v “U”.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
4. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno št. 1-260-00.
Zavod je vpisan v razvid organizacij za izobraževanje odraslih, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih.
2. Pečati zavoda
6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ul. 1, Celje.
Večji pečat uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem oziroma njihovim staršem.
Manjši pečat uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Število posameznih pečatov zavoda, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor. Pomočnik direktorja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja, drug pooblaščen delavec pa v obsegu, za katerega ga pooblasti direktor.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pisno pooblasti druge osebe.
8. člen
Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko, Agencijo RS za plačilni promet, Davčno upravo RS in drugimi institucijami ali organizacijami podpisuje za zavod direktor. Računovodja in drugi delavci, ki jih določi direktor, podpisujejo dokumente zavoda v mejah pisnih pooblastil, če imajo deponiran podpis pri Agenciji RS za plačilni promet.
III. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Zavoda opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.21 Srednješolsko splošno izobraževanje
– M/80.22 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– M/80.301 Višješolsko izobraževanje
– M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
– M/80.303 Univerzitetno izobraževanje
– M/80.42 Drugo izobraževanje
– M/80.241 Izobraževanje po posebnih programih, usmerjenih k razvijanju posameznih nagnjenj, ki ne spada v obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma v redni šolski sistem
– M/80. 422 Drugo izobraževanje, d.n.
– M/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– M/74.83 Podjetniško in poslovno sodelovanje
– M/74.84 Druge poslovne dejavnosti
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– DE/22.22 Drugo tiskarstvo, d.n.
– DE/22.23 Knjigoveštvo in dodelava
– DE/22.24 Priprava tiskovnih sestavkov.
10. člen
Zavod opravlja izobraževanje odraslih po javnoveljavnih in drugih izobraževalnih programih, ki so sprejeti na način in po postopku, določenem z zakonom.
Poleg izobraževanja iz prvega odstavka tega člena opravlja zavod tudi strokovno izobraževanje ter usposabljanje seminarskega tipa.
Druge dejavnosti, s katerimi zavod dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti, opravlja zavod ob pogojih in način, ki ga določajo predpisi.
IV. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv,
– vodja izobraževalnega področja.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja in predstavniki delavcev zavoda.
Svet zavoda šteje štiri člane, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet mestne občine Celje. Vsaj en predstavnik ustanovitelja je svetnik mestnega sveta.
Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon ter ta odlok.
13. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, od katere prične članom sveta teči mandat. Na prvi seji člani izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
14. člen
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Do izvolitve predsednika sveta vodi sejo sveta.
Predsednik predstavlja in zastopa sveta zavoda, podpisuje zapisnike in sklepe sveta, skupaj z ravnateljem zavoda skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.
V odsotnosti predsednika sveta opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov namestnik.
Svet odloča z večino glasov svojih članov, o proceduralnih vprašanjih pa z večino prisotnih na seji.
Svet zavoda lahko sprejme za svoje delo poslovnik.
15. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi novih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeležencev izobraževanja,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah udeležencev izobraževanja v zvezi z izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
16. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in en član. Član volilne komisije oz njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Člani volilne komisije so lahko tudi osebe, ki v zavodu niso zaposlene. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
17. člen
Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
18. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
19. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
20. člen
Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
21. člen
Ko svet zavoda ugotovi, da je nastopil eden izmed razlogov za razrešitev predstavnika ustanovitelja, ga o tem takoj obvesti ter predlaga imenovanje nadomestnega člana.
Če je potekel mandat predstavniku delavcev zavoda, svet s sklepom razpiše nadomestne volitve člana, določi dan volitev, število nadomestnih članov sveta, ki se volijo, čas trajanja mandata nadomestnim članom ter volilni komisiji naloži izvedbo nadomestnih volitev.
Ne glede na prejšnji odstavek ni potrebno izvesti nadomestnih volitev, če je bilo na volitvah predstavnikov delavcev na glasovnici določeno večje število kandidatov od števila predstavnikov, ki jih je bilo potrebno izvoliti iz posamezen skupine delavcev. V tem primeru nadomesti razrešenega člana kandidat, ki je na volitvah dobil naslednji največje število glasov.
22. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, se uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Direktor
23. člen
Andragoški vodja in poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja,
– vodi delo andragoškega zbora,
– oblikuje predloge novih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda z udeleženci izobraževanja,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij, in o pravicah, obveznostih in disciplinski ter materialni odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
24. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom. Direktor mora biti slovenski državljan.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat direktorja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti mnenje andragoškega zbora in mnenje ustanovitelja.
Andragoški zbor o mnenju za imenovanje direktorja glasuje tajno.
Če andragoški zbor ali ustanovitelj ne poda mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda imenuje direktorja brez tega mnenja.
25. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata direktorju svet zavoda ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh minister.
Pomočnik direktorja
26. člen
Zavod ima lahko pomočnika direktorja.
Za pomočnika direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za direktorja zavoda.
Pomočnika direktorja imenuje in razrešuje direktor, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje andragoškega zbora.
Pomočnika direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če direktor imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik direktorja opravlja naloge, ki mu jih določi direktor in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so andragoški zbor, strokovni aktiv in vodja izobraževalnega področja.
28. člen
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji zavoda, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje direktorja in pomočnika direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.
Strokovni aktiv:
– obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja,
– usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela,
– daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe udeležencev izobraževanja,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
30. člen
Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega aktiva, načrtuje in organizira izobraževanja, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
31. člen
Andragoški zbor lahko odloči in imenuje tudi druge začasne ali stalne strokovne organe zavoda.
Naloge strokovnega organa iz prvega odstavka tega člena določi andragoški zbor s sklepom o imenovanju.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
32. člen
V zavodu so zaposleni strokovni delavci, ki organizirajo izobraževanje.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti visokošolsko izobrazbo smeri, ki jo določi minister, pristojen za izobraževanje odraslih, ali pedagoško – andragoško ter strokovni izpit predpisan za področje izobraževanja.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri strokovnih delavcih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Izobraževanje v zavodu opravljajo učitelji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za posamezno področje izobraževanja, ki z zavodom sklenejo pogodbo o delu ali drugo vrsto delovršne pogodbe.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in morajo obvladati slovenski jezik.
33. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje ter izobraževanju v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov direktor v soglasju s šolsko upravo.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta za delavca, katerega plača se financira iz javnih sredstev, pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
34. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
35. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov odraslih, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
36. člen
Prihodke, ki jih zavod ustvari z dejavnostmi, ki niso financirane iz javnih sredstev, lahko zavod v skladu z internimi akti nameni za plače delavcev, ki niso financirane iz javnih sredstev ter za del plač delavcev zavoda, ki so financirani iz javnih sredstev na podlagi opravljenega dela in rezultatov dela.
Zavod lahko ustvarja prihodke tudi iz donacij, sponzorstev in iz drugih virov, določenih z zakonom.
37. člen
Zavod lahko ustanovi sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega izobraževalnega programa, ki niso sestavina rednega izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov udeležencev izobraževanja, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet zavoda. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
38. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
VIII. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo javnih sredstev in opravljanje izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih programih v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
40. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen sklad zavoda, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
42. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda oziroma direktor, če je tako z zakonom določeno.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda, za katere ni že po tem odloku določeno, da jih sprejme svet zavoda, se določi s pravili zavoda.
X. JAVNOST DELA
43. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili udeležencem izobraževanja, sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
44. člen
Novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnem delu zavoda razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih direktor zavoda izrecno povabi.
45. člen
O delu zavoda obvešča javnost direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
XI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
46. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se šteje:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih je direktor v okviru svojih pristojnosti določil za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih je šoli sporočil pristojni organ ali druga organizacija.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
48. člen
Direktor zavoda opravlja funkcijo direktorja do izteka sedaj veljavnega mandata.
49. člen
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
50. člen
Direktorju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata direktorju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
51. člen
Zavod je pravni naslednik Ljudske univerze Celje, p.o., Celje, Cankarjeva 1, ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Celju pod vložno številko 1-260-00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
52. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odločba spremembe in dopolnitve odločbe o ustanovitvi Delavske univerze, ki jo je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Celje dne 25. 1. 1984.
53. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60300/0010/97
Celje, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti