Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2082. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, stran 3276.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 18. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet občine Škofljica na 21. seji dne 20. 5. 997 sprejel
ODLOK
o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (v nadaljevanju: pomožni objekti).
2. člen
Za pomožne objekte se štejejo:
1. Pri družinskih stanovanjskih hišah:
– garaža za osebni avto, površina do 20 m2;
– nadstrešek (pokrita terasa, pokrit parkirni prostor za osebni avto, kolesa, moped in motor ter avtomobilske prikolice), s površino pokritega prostora do 30 m2;
– pergola, dimnik, sončni kolektorji, zasteklitev balkonov, vetrolov, zunanje stopnice;
– zunanji bazen, površina do 30 m2;
– drvarnica, shramba, vrtna uta, steklenjak, lopa, zimski vrt ipd., površina do 15 m2;
– manjši objekt za rejo malih živali, površina do 12 m2;
– tlakovanje in talne ureditve dvorišč.
2. Pri kmetijah:
– skedenj, kašča, lopa za shranjevanje sena, krme, stelje, orodja, površina do 30 m2;
– tipski silos za shranjevanje živinske krme z atestom, če ne presega 90 m3 prostornine.
3. Pri večstanovanjskih hišah (bloki):
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno zgradbo;
– oblikovanje zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celotno zgradbo;
– kolesarnica (stojala za kolesa z nadstrešnico);
– ureditev prostora za smetnjake.
4. Drugi pomožni objekti:
– enojni kozolec;
– dvojni kozolec;
– čebelnjak do 15 m2 površine (samo točkovni temelji);
– tople grede in zaprti rastlinjaki za pridelavo povrtnin;
– lesena lopa na površinah za vrtičke, do 3 m2 površine;
– vrtna in dvoriščna ograja do višine 1,50 m. Ograja mora biti odmaknjena od roba utrjenega cestišča najmanj 1 m, če v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih ni drugače določeno;
– mikrourbana oprema (klopi, igrala).
Na strokovno rešitev iz prve in druge alinee 3. točke prvega odstavka tega člena je treba pridobiti mnenje o ustreznosti načrtovanega posega, ki ga izda pristojna občinska služba za urbanizem.
3. člen
Pomožne objekte navedene 1., 2. in 3. točki prvega odstavka prejšnjega člena lahko gradi občan na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta.
Skupna površina več pomožnih objektov, lociranih na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati 35 m2.
Pomožnih objektov ni možno dograjevati s priglasitvami.
4. člen
Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih objektov je treba upoštevati, da pomožni objekti:
– ne potrebujejo novih komunalnih priključkov na javne komunalne objekte in naprave ter
– statičnega ali drugega gradbenotehničnega preverjanja.
5. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih gradbenih materialov ter oblikovani v skladu z okoljem oziroma krajinsko arhitekturo.
Ograje je dovoljeno postavljati na območjih, kjer so okoliška stavbna zemljišča pretežno pozidana.
Tip ograje in materiali naj bodo v naselju čim bolj enotni. Prednost imajo lesene, žične ograje in žive meje. Za betonske ograje oziroma za ograje iz betonskih polnil je treba pridobiti lokacijsko dovoljenje.
6. člen
Pomožni objekti morajo biti skladni z:
– namensko rabo zemljišč v prostorskem izvedbenem aktu,
– predpisi o varnosti v cestnem prometu,
– zahtevami varstva okolja,
– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahtevami,
– zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine in
– ne smejo prizadeti pravic ter zakonitih interesov drugih oseb.
7. člen
Priglasitev del po 2. členu tega odloka vsebuje:
– opis nameravane gradnje in zemljišča, na katerem naj bi objekt stal,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom,
– skico nameravanega posega in
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem.
Mnenje o ustreznosti posega v prostor izda Občina Škofljica oziroma pooblaščena služba za urbanizem občine.
8. člen
Gradnjo pomožnih objektov je treba priglasiti na pristojni izpostavi Upravne enote Ljubljana.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 42/85).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2368
Škofljica, dne 20. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti