Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2053. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja prometne in neprometne signalizacije v Mestni občini Celje in koncesijski akt, stran 3232.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja prometne in neprometne signalizacije v Mestni občini Celje in koncesijski akt
Objavljam odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja prometa in neprometne signalizacije v Mestni občini Celje in Koncesijski akt, ki ju je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 29. 5. 1997.
Celje, dne 9. maja 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94) ter 17. člena statuta MO Celje je Občinski svet mestne občine Celje dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja prometne in neprometne signalizacije v Mestni občini Celje in koncesijski akt
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa vsebinska ter organizacijska in prostorska zasnova izvajanja gospodarske javne službe urejanja prometne in neprometne signalizacije. Določajo se pravice in obveznosti izvajalca javne službe in uporabnikov storitev, viri financiranja ter pogoji in postopek za predajo javne službe v izvajanje (koncesijski akt). Odlok določa tudi oblike nadzora ter drugo, kar je za normalno izvajanje te gospodarske javne službe potrebno.
2. člen
Urejanje prometne in neprometne signalizacije je organizirana, načrtovana in nadzorovana gospodarska javna služba:
– urejanja horizontalne in vertikalne prometne signalizacije,
– urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb na javnih cestah,
– urejanja prometne opreme cest ulic trgov, poti in drugih javnih površin,
– urejanja neprometne signalizacije na, ob ali nad javnimi površinami v lasti lokalne skupnosti.
Gospodarska javna služba urejanja prometne in neprometne signalizacije se izvaja na celotnem območju Mestne občine Celje v skladu z zakoni, odloki, podzakonskimi predpisi in tehničnimi pravili.
Ta odlok ne določa urejanja prometne in neprometne signalizacije na javnih površinah, ki so v lasti ali v pristojnosti države (državne ceste, železnice ipd.).
3. člen
Urejanje prometne in neprometne signalizacije zajema zlasti naslednje dejavnosti:
– izdelava vseh vrst prometne in neprometne signalizacije ter prometne opreme cest za kar se ne zagotavlja monopola,
– postavljanje, zamenjevanje, dopolnjevanje, odstranjevanje in vzdrževanje prometne signalizacije za kar se zagotavlja monopol,
– postavljanje, zamenjevanje, dopolnjevanje, odstranjevanje in vzdrževanje neprometne signalizacije za kar se ne zagotavlja monopola,
– postavljanje, zamenjevanje, dopolnjevanje, odstranjevanje in vzdrževanje prometne opreme za kar se zagotavlja monopol,
– in druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v ta okvir ali pa so določene z veljavnimi predpisi.
Definicijo prometne in neprometne signalizacije ter prometne opreme določajo zakoni in odloki lokalne skupnosti.
4. člen
Pri izdelavi, postavljanju, zamenjevanju, dopolnjevanju, odstranjevanju in vzdrževanju prometne in neprometne signalizacije ter prometne opreme mora izvajalec gospodarske javne službe dosledno spoštovati z zakonom, odlokom ali podzakonskimi akti določena pravila in standarde.
5. člen
Če ni z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti izrecno določeno drugače, sme izvajalec gospodarske javne službe postavljati, zamenjevati, dopolnjevati in odstranjevati prometno ali neprometno signalizacijo ter prometno opremo le na podlagi akta pristojnega organa (odločba, soglasje, odredba, načrt ...).
6. člen
Izvajalec gospodarske javne službe ima javna pooblastila za vodenje postopka za postavitev neprometne signalizacije.
7. člen
Gospodarska javna služba urejanja prometne in neprometne signalizacije se zagotavlja s podeljevanjem koncesij na podlagi tega odloka ter koncesijske pogodbe.
Za urejanje prometne in neprometne signalizacije na celotnem območju Mestne občine Celje se lahko podeli več koncesij.
Za izvajanje posameznih dejavnosti v okviru gospodarske javne službe mestna občina zagotavlja monopol. Dejavnosti za katere se zagotavlja monopol so določene v 3. členu tega odloka.
8. člen
Dobo za katero se podeljuje koncesija predlaga koncesionar s ponudbo in je odvisna od njegovih vlaganj in pričakovane donosnosti naložb. V nobenem primeru pa doba ne more biti krajša od tri in ne daljša od šestih let.
Višino koncesijske dajatve predlaga koncesionar s ponudbo. Minimalna višina koncesijske dajatve je 500.000 SIT na leto in se revalorizira s porastom cen na drobno. Višina koncesijske dajatve je odvisna od priznane cene storitev koncesionarja. S spremembo cene storitev se lahko spremeni tudi višina koncesijske dajatve. Sprememba se določi z aneksom k pogodbi o koncesiji. V primeru, da aneks ni podpisan v roku 60 dni od spremembe cene lahko koncedent enostransko odstopi od koncesijske pogodbe.
Mestna občina Celje lahko, v upravičenih primerih, koncesionarja oprosti plačevanja koncesijske dajatve.
9. člen
Mestna občina Celje bo predala koncesionarju, ob prevzemu koncesije, vso obstoječo prometno signalizacijo. O tem je izdelan kataster prometne signalizacije pri vseh dosedanjih izvajalcih.
O neprometni signalizaciji ni izdelan kataster in ga mora izdelati koncesionar v enem mesecu po prevzemu koncesije.
10. člen
Interesenti za pridobitev koncesije za urejanje prometne in neprometne signalizacije morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in, da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
– da razpolagajo s potrebnimi minimalnimi prostorskimi in tehničnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti (delavnica za popravilo signalizacije, sredstva za prevoz in postavitev signalizacije in opreme, sredstva za vzdrževanje itd.),
– da predlagajo dobo za katero so pripravljeni prevzeti koncesijo, določijo višino koncesijske dajatve in predlagano višino varščine,
– da predložijo poslovni načrt z odprto kalkulacijo cen storitev za dobo 1 do 2 let,
– da predložijo reference ipd.
11. člen
Mestna občina Celje ima kot koncedent, ne glede na določbe koncesijske pogodbe, pravico verifikacije letnega gospodarskega načrta koncesionarja v delu, ki se nanaša na izvajanje gospodarske javne službe.
Posebne pravice Mestne občine Celje, ki so določene s tem členom ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka taka določba je nična.
12. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz tega odloka imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:
– obvezna uporaba storitev koncesionarja za katere se zagotavlja monopol,
– obveznost plačila za storitev za postavitev neprometne signalizacije,
– obveznost upoštevati navodila izvajalca in druge prisilne predpise, ki urejajo področje gospodarske javne službe,
– pravica pritožbe na pristojni organ (inšpekcijske službe ali svet uporabnikov gospodarskih javnih služb).
13. člen
Urejanje prometne in neprometne signalizacije se financira iz naslednjih virov:
– plačilo naročnikov (uporabnikov) za storitve,
– mestna občina za prometno signalizacijo,
– fizične in pravne osebe ter osebe javnega in civilnega prava za neprometno signalizacijo,
– dotacije,
– donacije,
– drugi viri.
Vse druge vire, ki niso našteti v tem členu, mora verificirati pristojni organ Mestne občine Celje še preden se pričnejo uporabljati za financiranje gospodarske javne službe.
14. člen
Cena storitev urejanja prometne in neprometne signalizacije se določa na podlagi ekonomskega izračuna, predlagane odprte kalkulacije in zajetja vseh stroškov.
Cene storitev za katere koncedent zagotavlja monopol oziroma za katere ima koncesionar javno pooblastilo določa pristojni organ mestne občine in lahko vsebujejo minimalno 5% dobiček ter koncesijsko dajatev določeno s koncesijsko pogodbo.
Cene storitev za katere koncedent ne zagotavlja monopola ali ne sodijo v gospodarsko javno službo, določa koncesionar prosto.
15. člen
Mestna občina Celje pokriva morebitno razliko med priznano in dejansko ceno za storitve, za katere se cena ne oblikuje prosto.
16. člen
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
Za dejavnost gospodarske javne službe mora izvajalec obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.
Pristojni delavec Mestne občine Celje ima pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja oziroma, zahtevati pisno poročilo o porabi iz te dejavnosti pridobljenih sredstev.
II. KONCESIJSKI AKT
17. člen
Mestna občina Celje je v prvem delu tega odloka uredila velik del vprašanj, ki so, v skladu s 33. členom zakona o gospodarskih javnih službah, sestavina koncesijskega akta. Zato v tem delu ureja le vprašanja, ki so vezana na postopek podeljevanja koncesij in sodijo v koncesijski akt.
18. člen
Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe bo Mestna občina Celje izbirala z javnim razpisom.
Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja (lokalni časopis) in v Uradnem listu Republike Slovenije. Vsebovati mora vse potrebne elemente za oblikovanje ponudb. Rok za prijavo na razpis ne more biti krajši kot trideset dni od objave v Uradnem listu RS.
19. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj naslednje podatke in informacije:
– obseg in vsebina gospodarske javne službe, ki se daje v izvajanje s podeljevanjem koncesije,
– minimalni tehnični, kadrovski in drugi pogoji za pridobitev koncesije,
– gradiva, ki jih mora ponudnik predložiti (poslovni načrt) s predlogom koncesijske dajatve in časa za katerega se želi pridobiti koncesija,
– višina in način položitve varščine za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe z opozorilom o posledicah, če v primeru izbire varščina ni v roku vplačana,
– kriteriji za izbiro koncesionarjev in organ, ki bo izbiral,
– opis razpisne dokumentacije,
– kontaktna oseba in kje so na voljo potrebna gradiva ter informacije,
– rok in način prijave ter naslov.
20. člen
O izbiri med prijavljenimi ponudniki, v upravnem postopku, odloča Komunalna direkcija Mestne občine Celje.
V postopku izbire koncesionarjev se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– dokazila o izpolnjevanju minimalnih pogojev,
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta,
– predlagani standard (kvaliteta in obseg) ter cena storitev,
– višina predlagane koncesijske dajatve,
– dosedanje reference ponudnika ter,
– višina jamstva (varščine) za uspešnost izvajanja gospodarske javne službe.
Organ, pristojen za izbiro, lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da se razpis ponovi ali, da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas. Izbira se lahko opravi tudi, če se je na razpis prijavil le eden ponudnik.
21. člen
O eventualnih pritožbah prijavljenih ponudnikov odloča v upravnem postopku župan Mestne občine Celje. Njegova odločitev je dokončna.
22. člen
Za podpis koncesijskih pogodb je pooblaščen župan Mestne občine Celje.
23. člen
Za zavarovanje kvalitetnega in popolnega izvajanja gospodarske javne službe, mora koncesionar po dokončnosti odločbe o izbiri in pred podpisom koncesijske pogodbe, položiti varščino na žiro račun Mestne občine Celje – podpartija “varščina za koncesije” v višini, ki jo je ponudil v prijavi na razpis za podelitev koncesije. Vplačilo varščine je pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe.
Minimalna varščina za koncesijo je 1,000.000 SIT. Rok za položitev varščine določa odločba o izbiri in ne sme biti krajši kot 15 dni od njene vročitve.
Če izbrani koncesionar v predpisanem roku ne vplača varščine, se odločba o izbiri razveljavi. Koncesionar je v tem primeru dolžan Mestni občini Celje poravnati vso povzročeno škodo.
V primerih iz prejšnjega odstavka Komunalna direkcija Mestne občine Celje odloči ali bo ponovljen postopek javnega razpisa ali pa bo koncesija podeljena naslednjemu najboljšemu ponudniku iz že opravljenega razpisa.
24. člen
Mestna občina Celje obrestuje varščino s temeljno obrestno mero.
Varščina se koncesionarju izplača skupaj z obrestmi najkasneje v tridesetih dneh po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi poteka časa ali odpovedi koncedenta. Na enak način se varščina izplača po odkupu ali prevzemu koncesije.
Mestna občina Celje z vsem svojim premoženjem jamči za varščino.
25. člen
V primeru, da mestna občina, zaradi krivdnih razlogov na strani koncesionarja, enostransko razdre koncesijsko pogodbo, varščina z obrestmi vred zapade v njeno korist.
Komunalna direkcija lahko na podlagi vloge koncesionarja odloči, da se izplača del ali celotna varščina, vendar brez obresti. Odločitev je odvisna od vrste krivdnih razlogov, obsega eventualne škode, gmotnega stanja koncesionarja in drugih razlogov.
26. člen
Koncesijsko razmerje preneha na način, ki ga določa zakon.
Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na način in pod pogoji, ki jih določa koncesijska pogodba. O odkupu in prevzemu koncesije odloča občinski svet na predlog Komunalne direkcije.
Pogoje za odvzem koncesije določa koncesijska pogodba. O odvzemu odloča Komunalna direkcija. O ugovoru zoper odločitev o odvzemu odloča župan Mestne občine Celje.
27. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna državna inšpekcija.
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo: Komunalna direkcija Mestne občine Celje, Mestna straža in Policija.
28. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se za prekršek kaznuje fizična ali pravna oseba, če:
– opravlja dejavnost, za katera koncedent v skladu s tem odlokom zagotavlja koncesionarju monopol,
– ne spoštuje navodil koncesionarja ali prisilne predpise, ki urejajo področje urejanja prometne in neprometne signalizacije.
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 20.000 SIT se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
29. člen
Do podelitve koncesij in sklenitve koncesijskih pogodb se gospodarska javna služba določena s tem odlokom izvaja tako, kot pred uveljavitvijo tega odloka.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
31. člen
Najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka mora Mestna občina Celje razpisati koncesijo za urejanje prometne in neprometne signalizacije.
Št. 01200/0007/96
Celje, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti