Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2069. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 1997, stran 3264.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi in na podlagi 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Ig na 27. redni seji dne 28. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 1997
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1997 znašajo 587,567.973 SIT.
----------------------------------------------------------------
                           V tisoč SIT
             Bilanca prihodkov         Račun
                in odhodkov     financiranja
----------------------------------------------------------------
prihodki            593.567.973
odhodki            500.701.384      92.866.589
primanjkljaj                     92.866.589
presežek            92.866.589
----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter račun financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
3. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma o razpolaganju z njimi.
4. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni Občini Ig predložiti finančno ovrednotene programe za leto 1998 najkasneje do 30. septembra 1997.
5. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju oziroma zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet na predlog župana.
6. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo ali pa se jih z rebalansom proračuna prerazporedi.
7. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih odhodkov.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve do višine 500.000 SIT odloča župan in o porabi obvešča občinski svet. O uporabi ostalih sredstev tekoče proračunske rezerve odloča občinski svet.
8. člen
Za premoženje Občine Ig se štejejo stalna in gibljiva sredstva izkazana v aktivi premoženjske bilance in so v lasti Občine Ig.
S premoženjem Občine Ig gospodari župan.
Odsvojitev delov premoženja Občine Ig je dopustna le proti plačilu, ki postane del premoženja občine razen, če se del premoženja podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne, izobraževalne ali druge tovrstne namene. Odločitev o odsvojitvi delov premoženja Občine Ig sprejme občinski svet v skladu z zakonom.
Premoženjsko bilanco sestavi Občina Ig najkasneje do 30. 9. 1997, po stanju na dan 31. 12. 1996.
9. člen
Za zakonito porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec.
Za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovorna odgovorna oseba pri uporabniku.
Vsa določila, ki veljajo za državni proračun, se smiselno uporabljajo tudi za proračun Občine Ig.
10. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna.
Da bi občinski svet ali od njega pooblaščeni organ lahko opravljal ta nadzor, mu morajo uporabniki na njegovo zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.
11. člen
Po preteku proračunskega leta, oziroma najkasneje do 15. 3. 1998, so uporabniki proračunskih sredstev Občini Ig dolžni predložiti svoj zaključni račun za leto 1997.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje uporabnikov, pa se uporabljajo do 1. 1. 1997.
Št. 441
Ig, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti