Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2055. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, stran 3235.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
Objavljam odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 29. 5. 1997.
Celje, dne 9. maja 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi drugega odstavka 44. člena in četrtega odstavka 94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), drugega odstavka 1. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) ter na podlagi 17. in 61. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se razglašajo gozdovi s posebnim namenom v okolici mesta Celja. Odlok določa območje razglasitve, način in omejitve pri gospodarjenju ter opredeljuje nadomestila, ki izhajajo iz prilagojenega načina gospodarjenja.
Ti gozdovi imajo izjemno poudarjene naslednje ekološke in socialne funkcije: varovalno (protierozijsko), rekreacijsko, klimatsko, higiensko-zdravstveno, estetsko, biotopsko, varovanje naravne dediščine, zaščitno (varovanje objektov) in hidrološko funkcijo.
Gozdovi s svojo prisotnostjo in delovanjem v neposredni bližini mesta Celja bistveno vplivajo na kvaliteto fizičnih in psihičnih pogojev bivanja v mestu. Predstavljajo izravnalni ekosistem ekstremom urbanega okolja.
Namen razglasitve je varovanje teh gozdov ter ureditev upravljanja in gospodarjenja z njimi.
II. OBMOČJE RAZGLASITVE
2. člen
Območje na katerem se razglašajo gozdovi s posebnim namenom obsega:
1. gozdove na južnem mestnem obrobju na skupni površini 217,42 ha, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah:
– Petriček (severno pobočje);
– Zahodne Lisce (ravninski del ob Savinji, ki ga na zahodu omejuje občinska meja);
– Anski vrh (zahodno in severno pobočje nad Savinjo, naseljem Lisce, Partizansko cesto in mestnim parkom);
– Miklavški hrib (severno pobočje nad Maistrovo ulico, severovzhodno pobočje nad naseljem Breg in Cesto v Laško, ter jugovzhodno pobočje nad Kukovičevo ulico);
– Grajski hrib (zahodno pobočje nad Voglajno in Skalno kletjo)
– Osenca (severno pobočje);
– Zvodno (severno pobočje nad naseljem Podgorje);
2. gozdne ostanke med urbanimi in kmetijskimi površinami v ravninskem delu celjske kotline na skupni površini 70,56 ha, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah:
– Medlog (5 gozdnih ostankov v pasu med športnim letališčem v Levcu in avtocesto);
– Ostrožno (4 gozdni ostanki zahodno od strnjenega naselja Ostrožno, med avtocesto in cesto na Ostrožno);
– Nova vas (3 gozdni ostanki zahodno od cerkve Sv. Duha);
– Hudinja (2 gozdna ostanka na griču, zahodno od strnjenega naselja Hudinja, v neposredni bližini avtoceste);
– Golovec (gozdni ostanek nad Opekarniško ulico in Pokopališko cesto);
– Trnovlje (10 razpršenih gozdnih ostankov na območju naselij Gaji, Črete in Začret, v prostoru med avtocesto na severu in potokom Ložnico na jugu);
– Ljubečna (gozdni ostanek na območju naselja Leskovec, južno od avtopoligona, v neposredni bližini avtoceste);
– Jožefov hrib (gozdni ostanek na severnem, vzhodnem in južnem pobočju ter 3 manjši gozdni ostanki med hišami na zahodnem pobočju);
– Zavodna (2 gozdna ostanka nad tovarno Toper in Teharsko cesto);
3. gozdove ob Šmartinskem jezeru na skupni površini 38,64 ha, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah:
– Pregrada (zahodno obrobje jezera);
– Loče (dve gozdni površini južno ter vzhodno od naselja Loče–Gresovje in Gorica);
– Runtole (severno od naselja – Šmonov in Belužičev hrib);
– Brezova (t.i. Ribiški kot – južno od kmetije Remšak);
– Panger-Grad (južno obrobje jezera med kmetijama Panger na zahodu in kmetijo Grad na vzhodu);
4. gozdove na severnem obrobju mesta na skupni površini 359,38 ha, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah:
– Spodnja Dobrava (gozdne površine severno od avtoceste);
– Lokrovec (gozdne površine med naseljema Lokrovec na vzhodu in Lopata na zahodu);
– Lahovna (gozdne površine med naseljem Lahovna na zahodu in naseljema Šmarjeta in Škofja vas na vzhodu);
– Zgornja Dobrava (manjše ločene gozdne površine, ki se nahajajo južno od Šmartinskega jezera);
5. gozdne ostanke v Zagradu na skupni površini 15,98 ha;
– Gozdovi, razglašeni za gozdove s posebnim namenom obsegajo gozdne površine na naslednjih parcelah, v naslednjih katastrskih občinah:
Katastrska občina 1067 – Brezova
524/1, 525/1, 526/1, 527/1, 558/1, 558/2, 558/3, 994/1, 995/4, 996, 997/1, 997/3, 997/4, 997/9, 998/1, 999/1, 1001/2, 1002/1, 1008/1, 1012/1, 1013/1, 1015, 1037/1, 1038/, 1039/1, 1040/1, 1041/, 1042/, 1043/1, 1044/1, 1044/4, 1044/5, 1044/6, 1045/1, 1053/1, 1053/2, 1058/, 1059/, 1062/1, 1063/, 1081/10, 1094/2, 1094/7, 1094/8, 1094/10, 1094/11, 1117/1, 1118/2, 1118/4, 1120/1, 1145/1
Katastrska občina 1070 – Arclin
448/1, 453/2, 453/5, 454/1, 454/2, 475/1, 491/1, 491/2, 511/, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5, 513/6, 514/, 516/1, 516/3, 516/4, 530/1, 531/, 540/, 543/, 550/, 551/, 552/, 553/, 554/, 556/3, 556/4, 557/, 558/1, 558/2, 559/, 657/1, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 685/, 694/4, 706/2, 724/1, 724/2, 724/6, 724/7, 724/8, 725/1, 725/2, 726/, 730/5, 731/, 732/1, 732/2, 732/3, 734/, 735/, 737/1, 737/2, 738/, 739/, 745/1, 745/2, 747/, 753/, 754/1, 759/, 760/2, 765/, 766/, 778/1, 778/2, 788/, 789/1, 789/2, 789/3, 800/1, 800/2, 801/, 807/1, 807/4, 807/17, 807/20, 807/22, 812/1, 812/2, 813/, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 823/6, 823/8, 823/10, 823/11, 824/, 825/1, 826/2, 826/3, 830/, 831/1, 831/2, 831/3, 831/4, 831/5, 836/2, 836/5
Katastrska občina 1071 – Škofja vas
1119/1, 1119/3, 1123/, 1124/, 1125/, 1126/1, 1126/2, 1126/3, 1126/4, 1127/, 1128/1, 1128/2, 1129/, 1132/, 1134/4, 1136/1, 1136/3, 1137/1, 1137/2, 1137/3, 1137/5, 1137/6, 1137/7, 1138/4, 1138/5, 1138/6, 1138/14, 1138/24, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1176/4, 1176/5, 1176/6, 1176/13, 1176/14, 1176/15, 1176/16, 1176/18, 1176/19, 1179/1, 1179/3, 1179/17
Katastrska občina 1073 – Trnovlje
423/1, 423/2, 457/, 458/, 459/, 460/, 463/, 486/2, 494/1, 854/1, 878/1, 878/2, 894/1, 898/5, 915/5, 917/, 924/, 925/, 931/1, 934/, 940/11, 943/1, 943/2, 943/3, 944/2, 947/11, 948/2, 948/4, 950/3, 950/4, 952/1, 953/5, 963/2, 964/1, 965/2, 966/1, 967/1, 985/5, 986/5, 986/29, 986/30, 986/41, 986/42, 988/1, 988/2, 995/, 996/, 997/, 1001/2, 1006/1, 1006/4, 1026/3, 1028/1, 1028/2, 1028/4, 1028/5, 1028/6, 1028/7, 1028/11, 1028/32, 1041/1, 1048/4, 1048/11, 1048/14, 1048/16, 1106/2, 1111/1, 1113/, 1152/, 1162/4, 1162/5, 1190/1, 1190/2, 1191/5, 1194/1, 1194/2, 1856/
Katastrska občina 1074 – Sp. Hudinja
1/, 3/, 4/, 5/, 7/, 9/, 10/, 11/, 13/, 15/1, 18/, 20/1, 23/4, 24/1, 25/1, 25/2, 26/, 28/, 29/, 30/1, 30/2, 34/, 52/1, 52/2, 52/3, 339/1, 341/1, 343/2, 344/1, 344/2, 344/3, 347/1, 359/, 394/, 399/, 946/, 948/
Katastrska občina 1075 – Ostrožno
1/1, 1/4, 4/1, 4/2, 4/3, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/1, 9/2, 10/1, 12/2, 12/4, 13/, 27/, 28/, 30/, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 32/3, 33/, 34/, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 38/, 40/1, 40/2, 41/, 42/1, 42/2, 42/3, 43/, 44/, 45/, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 47/1, 47/2, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 55/5, 62/3, 62/4, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 70/3, 74/, 74/3, 81/2, 133/2, 274/, 277/, 299/, 310/, 312/1, 312/2, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 312/9, 312/11, 312/12, 312/13, 312/14, 320/1, 331/5, 331/11, 334/, 335/1, 335/2, 335/9, 342/2, 342/2, 349/1, 349/4, 349/5, 349/12, 349/13, 349/14, 349/15, 349/22, 349/25, 357/, 358/2, 385/, 400/, 406/2, 407/1, 408/1, 408/2, 408/3, 409/, 413/, 414/, 415/, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 417/, 418/, 419/, 420/1, 421/, 422/, 423/2, 423/3, 423/6, 423/8, 830/1, 833/1, 852/1, 854/1, 854/5, 872/1, 872/4, 872/5, 872/6, 872/7, 872/8, 872/9, 872/10, 872/11, 872/12, 872/13, 872/14, 872/14, 872/16, 872/17, 872/18, 874/1, 875/1, 875/2, 876/, 877/1, 877/2, 877/3, 877/5, 877/6, 878/1, 878/2, 879/, 880/1, 880/2, 880/3, 881/1, 881/2, 882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 883/1, 883/2, 884/1, 885/1, 885/2, 885/3, 885/4, 890/1, 890/4, 890/14, 891/1, 891/2, 893/1, 893/2, 894/1, 919/2, 1211/, 1477/
Katastrska občina 1076 – Medlog
106/, 107/, 109/, 111/, 112/, 113/1, 114/, 115/, 122/, 123/, 124/, 124/, 125/, 126/, 127/, 128/, 134/, 137/, 140/1, 141/, 144/, 324/1, 324/2, 324/3, 325/, 329/, 335/, 337/, 338/, 339/, 340/, 341/, 344/, 345/1, 345/2, 352/, 354/, 355/, 407/, 412/, 413/1, 420/4, 498/, 500/, 502/1, 616/, 625/, 626/, 629/, 755/1, 780/, 781/2, 822/, 825/, 833/, 840/, 844/, 1011/, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 2144/
Katastrska občina 1077 – Celje
1124/, 1125/, 1126/, 1127/, 1128/, 1131/1, 1132/, 1133/, 1134/, 1135/, 1136/, 1137/, 1138/, 1139/1, 1139/2, 1141/, 1142/, 1143/, 1144/, 1145/, 1146/, 1147/, 1148/, 1283/, 1287/, 1292/, 1294/1, 1326/, 1410/, 1411/, 1416/, 1444/, 1464/1, 1464/2, 1484/, 1485/1, 1487/, 1497/, 1499/, 1501/, 1502/, 1504/1, 1782/, 1796/, 1797/2, 1806/, 2020/1
Katastrska občina 1078 – Lisce
41/, 46/1, 46/2, 46/3, 65/, 66/, 67/4, 70/3, 75/6, 78/1, 78/2, 78/3, 79/, 88/1, 100/1, 103/1, 103/2, 104/, 105/, 106/, 107/, 134/, 135/1, 136/, 138/, 142/2, 163/, 164/, 167/3, 168/, 170/, 171/, 172/1, 173/1, 173/2, 174/, 178/, 180/3, 187/, 189/, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 200/, 204/, 205/2, 205/4, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/6, 207/, 258/, 265/, 266/, 270/, 271/, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 324/1, 324/5, 349/6, 394/1, 394/2, 408/1, 409/, 418/, 419/, 420/5, 423/1, 423/2, 425/, 426/, 427/, 453/1, 453/2, 454/, 463/, 470/, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 472/, 473/, 474/, 492/, 494/, 495/, 496/, 498/, 499/1, 499/2, 500/1, 501/1, 501/2, 502/1, 502/3, 502/5, 502/6, 502/9, 549/2, 549/3, 549/5, 549/6, 549/9, 549/10, 549/12, 549/14, 549/15, 549/17, 549/18, 559/1, 559/2, 559/5, 560/1, 560/2, 560/3, 560/4, 562/1, 562/2, 563/, 564/, 565/1, 565/2, 566/1, 568/1, 568/2, 568/3, 569/1, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2, 571/3, 572/1, 573/1, 573/2, 573/3, 574/1, 574/2, 574/3, 574/4, 575/1, 575/2, 576/1, 576/2, 577/, 578/, 599/, 608/, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 609/5, 609/6, 609/7, 609/8, 609/9, 609/10, 609/11, 609/12, 609/13, 609/14, 609/15, 609/16, 612/1, 612/2, 613/2, 618/, 619/, 624/1, 624/3, 625/, 628/, 632/, 633/, 712/
Katastrska občina 1079 – Košnica
2/1, 2/2, 2/4, 2/9, 10/2, 10/34
Katastrska občina 1081 – Zagrad
176/14, 176/20, 224/, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 253/, 255/, 259/, 264/1, 264/2, 265/, 266/, 276/1, 276/2, 278/1, 278/2, 279/, 281/, 286/, 288/1, 288/2, 296/1, 296/2, 297/, 300/, 304/1, 305/2, 306/, 307/, 308/, 309/, 310/, 312/, 316/1, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/7, 323/9, 324/1, 324/2, 324/3, 324/8, 329/, 330/, 337/1, 337/4, 339/, 359/, 386/, 619/1, 619/6, 619/7, 639/1, 639/2, 640/, 654/, 658/, 661/1, 668/1, 668/2, 668/3, 668/4, 668/5, 668/8, 668/9, 669/1, 669/5, 675/2, 684/5, 700/1, 717/1, 717/4, 717/8, 733/1, 733/14, 733/16, 733/17, 733/18, 733/19, 733/20, 738/5, 742/, 745/1, 746/, 747/, 748/, 749/, 787/, 788/1, 959/1, 959/20
Katastrska občina 1082 – Teharje
902, 903, 904, 964, 984, 1856
Katastrska občina 2639 – Zvodno
307/1, 308/, 309/1, 310/1, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2, 312/3, 314/, 315/1, 316/1, 318/, 319/, 330/, 331/, 332/1, 332/2, 333/1, 333/3, 333/4, 334/, 345/1, 346/, 359/1, 360/1, 360/2, 378/2, 381/1, 382/, 383/, 392/, 393/1, 393/2, 395/1, 395/3, 395/4, 400/1, 401/1, 401/3, 402/, 405/1, 449/, 450/, 452/2, 453/, 454/, 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 467/, 474/, 475/1, 475/2, 475/3, 476/1, 476/2, 486/2, 734/1, 734/2, 734/3, 735/, 737/1, 758/, 760/3, 762/, 765/2, 765/3, 778/1, 779/1, 781/1, 781/2, 782/2.
Območje razglasitve je prikazano na kartah TTN in PKN v merilu 1:5000, ki so sestavni del tega odloka.
III. NAČIN GOSPODARJENJA
3. člen
V gozdovih, razglašenih za gozdove s posebnim namenom se izvaja gospodarjenje na način, ki ne izključuje lesnoproizvodne funkcije, je pa prilagojen izjemno poudarjenim ekološkim in socialnim funkcijam teh gozdov. Določajo ga:
– intenzivno in malopovršinsko ukrepanje;
– količina letnega in desetletnega poseka, ki je prilagojena vrstam in poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij;
– višja starost gozdnih sestojev in daljše obdobje pomlajevanja starih gozdov;
– ukrepi varstva in gojenja gozdov, ki so lahko pogostejši in intenzivnejši, kot v gospodarskem gozdu brez omejitev;
– način spravila lesa in vrsta spravilnih sredstev, ki morajo biti prilagojeni rastiščnim razmeram in intenzivnemu malopovršinskemu gospodarjenju;
– ukrepi za ureditev in vzdrževanje rekreacijske infrastrukture (poti, oznake, klopi, mize, kurišča, razgledišča in podobno);
– ukrepi za zaščito posameznih delov gozdov pred škodljivimi vplivi prevelikega obiska;
– ukrepi za urejanje prometa in parkiranja na območju razglašenih gozdov.
4. člen
Način prilagojenega gospodarjenja je opredeljen v načrtih, ki jih v skladu z 56. členom zakona o gozdovih izdeluje Zavod za gozdove Slovenije. Dolgoročne smernice za gospodarjenje so opredeljene v tekočem gozdnogospodarskem načrtu za gospodarsko enoto Celje, podrobni ukrepi in omejitve pri gospodarjenju pa so sestavni del izvedbenih gozdnogojitvenih načrtov.
Za izdelavo gozdnogospodarskih in podrobnih gozdnogojitvenih načrtov obravnavanega območja razglašenih gozdov s posebnim namenom, je pristojen Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje in Krajevna enota Celje.
5. člen
Vsa dela, povezana z gospodarjenjem z gozdovi (posek, spravilo, gozdnogojitvena in varstvena dela, izgradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture) izvaja lastnik gozda ali drug izvajalec, ki ga lastnik gozda pooblasti.
6. člen
Dodatna dela, povezana s prilagojenim gospodarjenjem za krepitev izjemno poudarjenih funkcij gozdov (npr. izgradnja in vzdrževanje rekreacijske infrastrukture) načrtuje, sporazumno z lastnikom gozda in na osnovi pogodbe z Mestno občino Celje, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
Dodatna dela naroča in financira Mestna občina Celje, izvajajo pa jih lahko poleg lastnika gozda tudi drugi izvajalci, sporazumno z lastnikom gozda.
IV. VARSTVENI REŽIM IN OMEJITVE
7. člen
Gozdovi v območju razglasitve za gozdove s posebnim namenom so strogo zaščiteni pred spreminjanjem namembnosti.
8. člen
Zaradi varovanja gozdnega prostora in varnosti objektov mora biti vsaka gradnja objektov v neposredni bližini gozda odmaknjena od gozdnega roba za najmanj eno sestojno višino odraslega gozda na tem območju.
9. člen
Vse gradnje objektov ali druge infrastrukture v neposredni bližini gozda ter vsi ukrepi, ki bi kakorkoli ovirali prost dostop do gozda, morajo biti locirani in izvedeni na način, da se ohrani prost dostop do gozda, do katerega bi bil lahko zaradi posega dostop omejen ali oviran oziroma da se pogoji dostopa do gozda ne poslabšajo.
Enako velja tudi za ohranjanje značilnih pogledov, ki bi jih lahko gradnja in drugi posegi preprečevali ali zmanjševali.
10. člen
V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki bi zmanjševalo ekološko stabilnost in trajnost gozda ali vznemirjalo živalski svet oziroma ogroža funkcije gozda, njegov obstoj in namen (npr. posegi preoblikovanja terena in uničenje talnega profila, uničevanje ali poškodovanje dreves in podrasti, razdiranje mravljišč in podobno).
11. člen
V skladu z uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95) je v gozdovih razglašenih za gozdove s posebnim namenom, prepovedan ves promet z kolesi in vozili na motorni pogon izven javnih prometnih površin, razen v primerih, ki so navedeni v uredbi.
12. člen
Na območju gozdov, razglašenih za gozdove s posebnim namenom so prepovedane še naslednje dejavnosti:
– odlaganje smeti in odpadkov;
– kurjenje v gozdu, razen na za to posebno določenih prostorih;
– odnašanje rastlinskega opada iz gozda (steljarjenje);
– nabiranje živali, plodov, gob ali rastlin, če se s tem ogroža katera koli rastlinska ali živalska vrsta oziroma funkcija gozdov.
V. NADOMESTILA ZARADI OMEJITEV PRI GOSPODARJENJU
13. člen
Če se z razglasitvijo za gozd s posebnim namenom zaradi posebne narave in vloge tega gozda omeji uživanje lastnine, ima lastnik gozda pravico zahtevati ustrezne davčne olajšave ali pravico do nadomestila.
Omejitev uživanja lastnine se kaže kot prilagojen dovoljeni posek, posebni pogoji za pridobivanje lesa ter opremljanje gozdov z rekreacijsko infrastrukturo.
14. člen
Lastniki gozdov s posebnim namenom imajo pravico do delnega kritja stroškov gojitvenih in varstvenih del s strani države, v skladu z Odredbo o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 58/94 in 19/95).
15. člen
Nadomestila zaradi omejevanja uživanja lastnine v gozdovih s posebnim namenom plača razglasitelj, to je Mestna občina Celje.
16. člen
Osnovo za nadomestilo pri omejevanju letne količine poseka predstavlja čisti donos. Kot nadomestilo se upošteva razlika med čistim donosom, ki bi ga gozd lahko dajal, če ne bi bilo posebnih omejitev in čistim donosom zmanjšane letne količine poseka.
Delež zmanjšanja letne oziroma desetletne količina poseka zaradi posebnih omejitev je opredeljen z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom.
17. člen
Nadomestilo zaradi povečanih stroškov, ki jih ima lastnik zaradi omejitev glede časa in načina pridobivanja lesa (npr. predpisana uporaba dražjih tehnologij, manjša koncentracija sečnje na enoto površine in podobno) se obravnava in določi individualno s sporazumom med lastnikom gozda in Mestno občino Celje.
18. člen
Nadomestilo zaradi omejevanja uživanja lastnine v gozdnem prostoru, kjer je Mestna občina Celje v dogovoru z lastnikom gozda uredila in opremila gozd za rekreacijo, se sporazumno določi vnaprej, v skladu s pogodbo med lastnikom gozda in Mestno občino Celje.
VI. ODKUP GOZDOV
19. člen
Če lastnik gozda s posebnim namenom zahteva odkup gozda, ga je razglasitelj, to je Mestna občina Celje dolžna odkupiti.
20. člen
V skladu s 47. členom zakona o gozdovih ima Mestna občina Celje predkupno pravico pri nakupu gozdov, ki so s tem odlokom razglašeni za gozdove s posebnim namenom.
21. člen
Odkupna cena se določi z dogovorom med prodajalcem in kupcem. Osnovo za določitev cene predstavlja cenitev sodno zapriseženega cenilca gozdarske stroke.
22. člen
Mestna občina Celje odkupuje gozdove na podlagi ponudbe. Odkup se izvaja v okviru predvidenih letnih finančnih sredstev za ta namen, ter sredstev, ki vključujejo tudi sredstva, izterjana na podlagi zakona o varstvu okolja in na njemu temelječih predpisov.
Mnenje o prioriteti odkupa posameznih gozdov iz zbranih ponudb izda Zavod za gozdove Slovenije.
VII. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe in na podlagi pogodbe z Mestno občino Celje, Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0008/96
Celje, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti