Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2072. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1997, stran 3266.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 27. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Kobarid za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Kobarid.
2. člen
Občinski proračun se za leto 1997 določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------
         Bilanca prihod. in odhod.   Račun financiranja
-------------------------------------------------------------------
Prihodki          366,438.423 SIT     19,961.417 SIT
Odhodki           386,399.840 SIT
Primanjkljaj         19,961.417 SIT
Presežek                       19,961.417 SIT
-------------------------------------------------------------------
Sestavni del odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: odlok) sta tudi Bilanca prihodkov in odhodkov ter Račun financiranja.
3. člen
Od vseh prihodkov proračuna se izloči 0,5% prihodkov v rezerve proračuna Občine Kobarid. Sredstva rezerv se uporabljajo skladno z 12. členom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).
O uporabi sredstev rezerv odloča župan, razen za primere preprečevanja naravnih nesreč, ko znesek namenjen za posamezno nesrečo predstavlja več kot 50% porabe vseh razpoložljivih sredstev. V takih primerih o porabi odloča občinski svet.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo porabnikom občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: porabniki) praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Porabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, za katere so jim bila dana (namenska poraba).
Za zakonito in smotrno porabo sredstev, ki so porabniku dodeljena iz občinskega proračuna, je odgovoren predstojnik in vodja računovodstva pri porabniku.
6. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, obseg, pristojnost in pogoji dela posameznega proračunskega porabnika, se mu sorazmerno povečajo oziroma zmanjšajo tudi sredstva na podlagi programa, ki ga kot rebalans sprejme občinski svet.
7. člen
Porabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena z občinskim proračunom in zato ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi ta sredstva presegla.
Javna podjetja in zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se ne smejo zadolževati brez sklepa občinskega sveta.
Poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, daje občinski svet, vendar le do 5% zagotovljene porabe tekočega leta.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalca sta župan in tajnik občine.
9. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena financiranju nalog in obveznosti, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O njeni porabi odločajo župan, odbor za gospodarstvo in odbor za negospodarstvo – vsak za svoje področje prosto do višine 80.000 SIT. O porabi sredstev dajo dvakrat letno poročilo občinskemu svetu.
O dodeljevanju sredstev višjih od 80.000 SIT odloča občinski svet.
10. člen
Porabniki občinskega proračuna so dolžni Občini Kobarid predložiti naslednje dokumente:
– poročilo o opravljenem delu in računovodske obračune v roku 20 dni po oddaji obračunov Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje,
– program dela ter osnutek finančnega načrta za naslednje leto najkasneje do 15. 11. tekočega leta.
Porabniki so dolžni dostaviti tudi druge zahtevane podatke v skladu s programom.
11. člen
O morebitni zadolžitvi Občine Kobarid v skladu s 17. členom zakona o financiranju občin odloča občinski svet. Župan je pooblaščen za dogovarjanje in sprejemanje kreditnih pogojev in podpis pogodb.
12. člen
Župan občine je pooblaščen za medletno usklajevanje potrebnih sredstev in nakazil proračunskim porabnikom skladno z veljavno zakonodajo in likvidnostjo ter za kratkoročne plasmaje tekočih likvidnih sredstev proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 403-1/97
Kobarid, dne 27. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti