Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2089. Odlok o komunalnih taksah v Občini Zreče, stran 3280.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65,7/70, 7/72,18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 26. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Zreče
1. člen
V Občini Zreče se s tem odlokom predpisujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih in igralnih avtomatov v javnih lokalih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni avtomati, biljard, igralne karte, ipd.);
2. za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine pred poslovnimi prostori;
3. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene;
4. za uporabo javnih površin za začasne namene (za stojnice, točilnice, cirkuse, parkiranje, šotorjenje in podobne druge namene);
5. za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine Zreče ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih;
6. za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe;
7. priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah.
Za dejavnost iz 2. do 6. točke tega člena si mora taksni zavezanec predhodno pridobiti dovoljenje Upravne enote Slov. Konjice.
2. člen
Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi komunalnih taks so določene tudi oprostitve.
Vrednost točke po tem odloku znaša 10 SIT.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka se enkrat letno usklajuje z gibanjem rasti drobnoprodajnih cen v preteklem letu.
Komunalne takse se ne plačujejo za taksne predmete, ki se uporabljajo izključno za humanitarne namene in če je tako določeno v tarifi komunalnih taks.
3. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse.
Takso odmerja, pobira in izterjuje za pravne in fizične osebe Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje, izpostava Sl. Konjice, (v nadaljevanju: davčni urad), na podlagi podatkov, ki jih zagotovi Občina Zreče.
Župan občine sklene z davčnim uradom zadevno pogodbo.
Takse za enkratne prodaje: sejmi in druge prodaje, ter uporaba prostora za začasne namene je taksni zavezanec dolžan prijaviti in plačati na Občini Zreče.
4. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec Občino Zreče obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan davčnemu uradu prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15 dneh, če v taksni tarifi ni drugače določeno.
5. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti Občino Zreče.
6. člen
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse (velikost, kvadraturo taksnega predmeta, število taksnih predmetov, število dni, itd.).
7. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v 30 dneh od vročitve odločbe.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo dovoljenja.
8. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po zakonu o davkih občanov za fizične osebe in po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti za pravne osebe.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana. Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
9. člen
V primeru neprijavitve taksnega predmeta ali pa neplačevanja komunalne takse odredi občinska uprava preprečitev nadaljnje uporabe ali prisilno odstranitev taksnega predmeta na stroške taksnega zavezanca.
10. člen
Komunalne takse so prihodek občine.
11. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, se taksa odmeri po podatkih, ki jih ugotovi pooblaščena uradna oseba občinskega urada.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora ter davčni urad.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 55.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju:
– s tretjim odstavkom 4. člena tega odloka;
– s 5. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo v znesku najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju s 6. členom tega odloka.
Z denarno kazijo najmanj 3.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Predmet odmere komunalnih taks po tem odloku so tudi taksni predmeti in storitve, ki so na dan uveljavitve tega odloka v uporabi, pa zanje komunalna taksa ni bila plačana ali odmerjena.
Taksni zavezanci so dolžni taksne predmete in storitve iz 1. člena prijaviti občini v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-28/96-1
Zreče, dne 26. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec l. r.
           TARIFA KOMUNALNIH TAKS

            Tarifna številka 1

                I

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:

a) za avtomatsko kegljišče od steze 1.500 točk

b) za elektronski igralni avtomat 4.000 točk

c) za biljard (navadni ali avtomatski) 3.000 točk

d) za druga igralna sredstva 10.000 točk razen, če ni z zakonom
drugače določeno.

                II

1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vse naprave z
elektronskim krmiljenjem mehanizma, razen tistih, od katerih se
plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so razni
stenski avtomati, namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in
podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja
uporabe sredstev.

3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne
plača za interno uporabo, razen v tistih prostorih, ki služijo
pridobitni dejavnosti.

                III

1. Taksni zavezanec je pravna ali tizična oseba, ki ima v svojem
lokalu igralno sredstvo ne glede na to ali je lastnik igralnega
sredstva ali ne.

2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane ipd.), kot tudi k
tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih
se zadržujejo gostje.

            Tarifna številka 2

                I

Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori se plača taksa
po naslednjih kriterijih:

a) dnevno od m2 površine v uporabi se določi število točk: 3 točke,

b) dnevno od m2 površine v uporabi za namen gradbeništva
(adaptacije poslovnih in stanovanjskih prostorov): 2 točki.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

                II

1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina
cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi in drugimi prostori.

2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine.

3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine oziroma v
nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača pristojno takso v
dvojnem znesku.

            Tarifna številka 3

                I

Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih
prireditev za gospodarske namene se plača taksa:

- za vsak uporabljeni m2 površine dnevno 2 točki.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

                II

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj
zabavne prireditve za gospodarske namene.

            Tarifna številka 4

                I

Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa:

- za kioske: 15 točk za vsak m2 dnevno,

- za stojnice: 10 točk za vsak m2 dnevno,

- za premične gostinske prikolice: 200 točk za prikolico dnevno,

- za cirkus, zabavni park in šotorjenje: 6 točk za vsak m2 dnevno,

- za priložnostna parkirišča: 50 točk dnevno za parkirno mesto.

Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine Zreče, so
oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za dejavnost,
ki jo financira proračun.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.

                II

Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.

            Tarifna številka 5

                I

Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in podobno,
ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
se plača taksa od velikosti:

1. če so trajnega značaja - letno glede na velikost:


------------------------------------------------------------------
                        točk      točk
                    enostransko  dvostransko
------------------------------------------------------------------

- do 0,5 m2                  1.500     3.000

- od 0,5 - 1,0 m2               3.000     6.000

- za vsak nadaljnji m2            1.000     2.000
------------------------------------------------------------------


2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki
nimajo trajnega značaja; glede na velikost na dan:

------------------------------------------------------------------
                        točk      točk
                    enostransko  dvostransko
------------------------------------------------------------------

- 0,5 m2                     4       8

- 0,5 - 1,0 m2                  8       16

- za vsak nadaljnji m2              3       6
------------------------------------------------------------------


3. Za plakate, za vsakega izobešenega 7 točk do 10 dni.

                II

1. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki
tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje,
objavo oziroma oglase, v primeru plakatnih mest pa naročnik oziroma
lastnik plakata.

2. Plačilo komunalne takse po tej tarifni številki so oproščene
organizacije, ko opravljajo dejavnosti nekomercialnega namena,
vendar morajo oglaševanje predhodno prijaviti občinski upravi,

3. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise firm, ki
so po zakonu ali odloku občinskega sveta obvezni, reklamni napisi v
zaprtih prostorih (izložbah, avlah, ipd.), ki se nanašajo na blago,
ki ga v teh prostorih prodajajo ali na dejavnost, ki se v teh
prostorih odvija.

4. Zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje (sobodajalci)
plačajo komunalno takso po tej tarifni številki v višini 50%
predpisane komunalne takse.

5. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki morajo Občini
Zreče do konca februarja v letu sporočiti število, velikost in
vrsto reklamnih napisov, objav in oglasov, sproti pa vsakokratno
spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse. Če je
višina takse odvisna od površine, mora v prijavi navesti tudi
kvadraturo taksnega predmeta. Površina takega predmeta se računa
tako, da se okoli napisa zariše četverokotnik, ki zajema še
največji in najširši del predmeta.

6. Če se zavezanec ne ravna po določilih 5. točke, mu davčni urad
odmeri letno takso v dvojni višini za tekoče leto.

7. Takse po tej tarifi se ne plačujejo za reklamne napise
sponzorjev in donatorjev ob javni prireditvi in za reklamne napise
na športnih objektih.

            Tarifna številka 6

                I

Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne
stavbe, se plača taksa od velikosti:

- do 2 m 1.500 točk letno

- nad 2 m 4.000 točk letno.

                II

1. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki morajo
prijaviti davčnemu uradu do 28. februarja v letu število in
velikost vitrin, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov,
potrebnih za odmero komunalne takse.

2. Če zavezanec ne ravna po določilih prejšnjega odstavka, mu
davčni urad odmeri komunalno takso v dvojni višini za tekoče leto.

3. Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine Zreče, so
oproščeni plačila takse po tej tarifni številki, če se vitrina
uporablja za namene, ki jih financira proračun.

                III

1. Taksni zavezanec je lastnik vitrine.

            Tarifna številka 7

                I

Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih
in mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in podobnimi
sredstvi se plača dnevno 500 točk.

                II

l. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja
sporočanje prek ozvočevalnih sredstev.

2. Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in poravnati pri
občinski upravi Občine Zreče pred pričetkom izvajanja.

3. Glede oprostitve taksne obveznosti se smiselno uporablja 2. in
6. točko opomb v tarifni številki 5.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti