Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2075. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 1997, stran 3268.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33-1619/95) in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 22. maja 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lenart za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Lenart za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Lenart.
2. člen
Občinski proračun za leto 1997 obsega 1.018,671.523 SIT, in sicer v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodkov                  1.006,671.523 SIT
– odhodkov                    980,521.523 SIT
b) računu financiranja:
– prihodkov (najetje posojil)           12,000.000 SIT
– odhodkov (odplačevanje posojil)         38,150.000 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku 1.018,671.523 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti               648,021.523 SIT
– odhodke investicijskega značaja        332,500.000 SIT
– odplačilo glavnic kreditov           38,150.000 SIT
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov, ki se nanašajo na zagotovljeno porabo (iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena se izloči 0,5% v sredstva rezerv (stalno proračunsko rezervo) Občine Lenart. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine Lenart 2% letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, se vplačujejo v proračun.
V proračun občine se stekajo tudi drugi prihodki, ki jih realizira Občina Lenart, s tem, da se namenski prihodki skladov preko proračuna usmerjajo na ustrezne sklade.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, upoštevajoč likvidnost in zapadle obveznosti, če ni s predpisi ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število in sestavo delavcev.
8. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren župan ter funkcionarji in drugi pooblaščeni delavci občinske uprave, ki jih pooblasti župan s posebnim sklepom ali v aktu o sistemizaciji.
11. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev rezerv Občine Lenart za izdatke, nastale kot posledice izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres, drsenje tal in druge naravne nesreče, epidemija, oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. V nujnih primerih lahko o uporabi sredstev rezerv odloča župan, ki o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke občinskega proračuna do višine 200.000 SIT za posamezen primer oziroma skupaj 400.000 SIT med dvema sejama občinskega sveta. O svoji odločitvi obvešča občinski svet;
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami, s tem, da o svojih odločitvah obvešča občinskih svet;
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega glavnega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki;
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna;
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
13. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
14. člen
Če bodo prihodki v letu 1997 doseženi v manjšem obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Občine Lenart v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin. Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo Občina Lenart v letu 1998 vračala v sredstva rezerv z dodatnim 0,5% izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1997 dalje.
Št. 400-1/97
Lenart, dne 22. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.
        PRORACUN OBČINE LENART ZA LETO 1997


PRIHODKI
-----------------------------------------------------------------
                            Znesek SIT
-----------------------------------------------------------------
I. Prihodki za zagotovljeno porabo          738,450.000

A) dohodnina in prihodki, ki pripadajo občini     313,220.000

B) finančna izravnava                 425,230.000

II. Prihodki za druge naloge             191,953.523

A) davki in druge dajatve               34,933.523

B) prihodki od premoženja (najemnine, prodaja
premoženja) in iz naslova solastništva         43,770.000

C) prihodki iz naslova sofinanciranj         113,250.000

III. Prenos prihodkov iz preteklega leta        34,043.000

IV. Prihodki skladov in drugi namenski prihodki    42,225.000

Skupaj vsi prihodki (I+II+III+IV)          1.006,671.523
-----------------------------------------------------------------


       FINANCNI NACRT ODHODKOV - PO ZBIRNIH
               NAMENIH

-----------------------------------------------------------------
                            Znesek SIT
-----------------------------------------------------------------
1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki     209,757.922

2. Materialni in drugi stroški             84,590.252

3. Socialni transferji                 21,800.544

4. Dotacije javnim zavodom in društvom         28,599.032

5. Plačila storitev na področju družbenih dejavnosti  80,950.061

6. Plačila storitev in intervencije v gospodarskih
javnih službah                    124,548.193

7. Intervencije v gospodarstvu             33,554.718

8. Drugi odhodki                    58,063.965

9. Rezerve                       6,156.836

10. Investicije in investicijski odhodki       332,500.000

Skupaj                        980,521.523
-----------------------------------------------------------------


            RACUN FINANCIRANJA

-----------------------------------------------------------------
                            Znesek SIT
-----------------------------------------------------------------
A) Zadolževanje proračuna               12,000.000

B) Odplačila kreditov                 38,150.000

C) Neto zadolževanje proračuna (A-B)         -26,150.000
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti