Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2062. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 1997, stran 3256.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US in 44/96 – odločba US, 26/97), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je občinski svet na 28. redni seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 1997
1. člen
Proračun Občine Divača za leto 1997 (v nadaljevanju: občinski proračun) zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Divača.
2. člen
Občinski proračun je določen v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------------
V SIT        Bilanca prihodkov in odhodkov   Račun financiranja
-------------------------------------------------------------------------
prihodki                332,593.732
odhodki                327,946.944       4,646.788
presežek                 4,646.788
primanjkljaj                          4,646.788
-------------------------------------------------------------------------
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 4,646.788 SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za odplačilo obveznosti iz naslova odplačila glavnic posojil.
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna in njihova razporeditev so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad občine se odvede 0,5% vseh proračunskih prihodkov. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. tekočega leta.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
6. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
7. člen
O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale zaradi posledic izrednih okoliščin kot so: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci odloča občinski svet.
V nujnih primerih odloča župan.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Divača. Odredbodajalec proračuna je župan.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih ali nepredvidenih dohodkov; o porabi sredstev obvesti občinski svet,
– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje likvidnostnih težav,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
11. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem občinskega proračuna v skladu s 34. členom statuta Občine Divača.
12. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Divača v letu 1997 so sestavni del proračuna za leto 1997.
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1997.
Št. 28/21
Divača, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti