Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2116. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, stran 3311.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 34/93)
1. člen
Spremeni se 2b. točka splošnih določb kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti tako, da se glasi:
“2. Veljavnost kolektivne pogodbe
b) Stvarna: za vse organizacije, delodajalce in druge pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti, ki se po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) razvrščajo v:
– področje L – javna uprava, obramba in obvezno socialno zavarovanje;
– področje M – izobraževanje;
– področje N – zdravstvo in socialno varstvo, razen skupine 85.2 – veterinarstvo;
– razred 52.31 – dejavnost lekarn iz področja G – trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe;
– oddelek 73 – raziskovanje in razvoj iz področja K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve;
– razred 74.11 – pravno svetovanje iz področja K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve;
– oddelek 91 – dejavnosti združenj in organizacij iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
– skupino 92.1 – filmska in videodejavnost iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
– podrazred 92.310 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
– podrazred 92.320 – obratovanje objektov za kulturne prireditve iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
– skupino 92.5 – dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti;
– skupino 92.6 – športna dejavnost iz področja O – druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti.
Ta pogodba velja tudi za agencije in sklade, ki so v lasti Republike Slovenije. Za državne organe pa velja le, če posamezna vprašanja, ki jih ureja, niso z zakonom drugače urejena.”
2. člen
Za določanje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, za katere je določena v kolektivni pogodbi kot osnova za njihovo določanje povprečna mesečna plača v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece oziroma povprečna mesečna čista plača v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece, se kot osnova uporablja podatek o povprečni mesečni plači v gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje oktober–december 1996, ki znaša 127.746 SIT oziroma podatek o povprečni mesečni čisti plači v gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje oktober–december 1997, ki znaša 81.573 SIT.
Osnova iz prejšnjega odstavka se usklajuje na način, ki je določen za usklajevanje izhodiščnih plač v obdobju, v katerem se izplačujejo povračila stroškov v zezi z delom in drugi osebni prejemki. Prva uskladitev osnove se opravi pri izplačilu za mesec januar 1998.
Do spremembe posameznih panožnih kolektivnih pogodb za negospodarske dejavnosti oziroma kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike se osnova iz prvega in drugega odstavka tega člena uporablja tudi za določanje povračil stroškov in drugih osebnih prejemkov, ki so opredeljeni v teh kolektivnih pogodbah.
3. člen
Regres za letni dopust za leto 1997 je dvakratni znesek izhodiščne plače za I. tarifni razred (količnik 1,00) v mesecu, v katerem se izplačuje regres.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada zaposlenim, katerih povprečna mesečna bruto plača za polni delovni čas za obdobje april–junij 1997 ne presega 110.000 SIT, regres v višini 102.000 SIT.
Ne glede na določila kolektivne pogodbe in kolektivnih pogodb dejavnosti, ki določajo rok za izplačilo regresa, se regres po prvem in drugem odstavku tega člena izplača v dveh delih. Najkasneje do 5. julija 1997 se izplača regres vsem zaposlenim v višini 55.000 SIT, preostali del regresa pa se izplača najkasneje do 5. oktobra 1997.
4. člen
Regres za letni dopust za leto 1998 je dvakratni znesek izhodiščne plače za I. tarifni razred (količnik 1,00) v mesecu, v katerem se izplačuje regres, vendar ne manj kot 84.800 SIT.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada zaposlenim, katerih povprečna mesečna bruto plača za polni delovni čas za obdobje april–junij 1998 ne presega 110.000 SIT, regres v višini 102.000 SIT.
Regres za letni dopust za leto 1998 se lahko izplača v dveh delih, vendar najkasneje do 5. julija 1998.
5. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-03-006/94-04
Ljubljana, dne 16. junija 1997.
Podpisniki:
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
za sindikate:
Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije
Erih Šerbec l. r.
Fides – Sindikat zdravnikov in
zobozdravnikov Slovenije
Konrad Kuštrin, dr. med. l. r.
Sindikat kulture Slovenije
Doro Hvalica l. r.
Sindikat vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije
Vlasta Sagadin l. r.
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni
dejavnosti Slovenije
Bojan Hribar l. r.
Sindikat državnih in družbenih
organov Slovenije
Drago Ščernjavič l. r.
Policijski sindikat Slovenije
Maks Rakuša l. r.
Sindikat carinikov Slovenije
Vojko Škapin l. r.
Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije
Miloš Mikolič l. r.
Konfederacija sindikatov 90
Slovenije
Boris Mazalin l.r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 16. 6. 1997 pod zap. št. 40/4 in št. spisa 121-03-006/94.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti