Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2077. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Semič, stran 3272.

Na podlagi 17. in 80. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) ter skladno z 22. členom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 1. in 4. členom zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 19/91, 20/91 in 23/96) je Občinski svet občine Semič na seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Semič
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Za spise in dejanja v upravnih stvareh ter za druge predmete in dejanja se pri upravi Občine Semič plačujejo občinske upravne takse (vnaprej: takse).
S tem odlokom se poleg obveznosti plačevanja taks določi tudi zavezance, višino in način plačila takse.
2. člen
Takse se smejo predpisovati samo za spise in dejanja in v višini kot je določeno v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na zahtevo katerih se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.
5. člen
Takse ne plačujejo:
– državni organi, organi občine oziroma njeni skladi;
– javni zavodi iz področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je občina;
– humanitarna društva.
Plačevanja taks so oproščeni tudi:
– društva, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo;
– invalidske organizacije in druge organizacije, ustanovljene za varstvo oseb s telesnimi in duševnimi hibami in motnjami;
– invalidi, kadar uveljavljajo svoje pravice iz invalidnosti;
– delavci, ki začasno niso v delovnem razmerju, kadar uveljavljajo pravice, ki jim pripadajo v času dokler niso zaposleni;
– učenci osnovnih in srednjih šol za spise in dejanja v zvezi s šolanjem;
– osebe, ki podarijo svoje premoženje občini v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic;
– občani v slabih premoženjskih razmerah, ki nimajo dohodka, ki bi njim in družinskim članom zagotavljal materialno in socialno varnost, kar ugotavlja pristojna socialna služba.
III. DOLOČITEV TAKS
6. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah, vradnost točk z dnem uveljavitve tega odloka je 12 SIT. Vrednost točke se tekoče usklajuje z višino vrednosti točke, določene za republiške upravne takse po zakonu o upravnih taksah, ki jo objavlja Vlada RS v Uradnem listu RS.
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednost točke na dan nastanka obveznosti.
7. člen
Takse se plačuje v gotovini takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge – takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;
– za odločbe, dovoljenja in druge listine – takrat, ko se vloži zahteva, naj se izdajo;
– za upravna dejanja – takrat, ko se vloži zahteva, naj se opravijo.
8. člen
Vloge ali zahtevki, za katere ni bila plačana taksa, ne smejo biti sprejeti naravnost od stranke.
Če prispe vloga po pošti, se pošlje taksnemu zavezancu pismeni opomin, naj v desetih dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi vlogo, za katero ni bila plačana taksa, ali je bila plačana v premajhnem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ne vroči stranki, preden ta ne plača takse po opominu.
9. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal večjo takso kot je predpisano, ima pravico do vračila preveč plačane takse.
10. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka je pristojen župan občine.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-13/97
Semič, dne 30. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.
             TAKSNA TARIFA


I. Vloge                      taksa v točkah

Tar. št. 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi
predpisana kakšna druga taksa                  5

Opomba: Taksa se ne plača za poznejše
vloge, ki se navezujejo na že vloženo zahtevo.

Tar. št. 2

Za vlogo s katero stranka zaprosi za koncesijo        120

Tar. št. 3

Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu družbene
lastnine v splošni porabi                   100

Tar. št. 4

Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu
nepremičnin družbene lastnine z imetnikom
pravice uporabe oziroma lastninske pravice           80

Tar. št. 5

Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju
obratovalnega časa za gostinske dejavnosti           20

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep,
izdan v upravni stvari                     20

Tar. št. 6

Za vloge za izdajo drugih mnenj in soglasij          20

II. Potrdila

Tar. št. 7

Za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem
družbenem planu, izdanega na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka                    20

Tar. št. 8

Za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem
družbenem planu, izdanega na podlagi uradnih
evidenc                            10

Tar. št. 9

Za ogled na terenu ob postopkih pri ogledu
na terenu                           100

Tar. št. 10

Za vsa potrdila, za katera ni predpisana
posebna taksa                         20

III. Odločbe

Tar. št. 11

Za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin         20

Opomba: Za odločbo o pritožbi se ne plača taksa.

Tar. št. 12

Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna
taksa                             20

IV. Opomin

Tar. št. 13

Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane
takse:

1. do 75 točk                         15

2. nad 75 točk                         20

URL 1996 (uredbeni) – sent05.doc

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti