Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2088. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ligojna, stran 3279.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Ligojna je delovno predsedstvo na zboru krajanov, ki je bil dne 4. 6. 1997 sprejelo
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ligojna
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ligojna.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 6. 7. 1997 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu, ki ga določi volilna komisija krajevne skupnosti.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo porabljena za izvedbo programa krajevne skupnosti in sicer: javna razsvetljava, priprava za izgradnjo mrliške vežice, igrišča in druga obvezna javna dela. Skupna vrednost programa znaša 30,000.000 SIT. S samoprispevkom bo zbranih 12,000.000 SIT.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let in sicer od 1. 8. 1997 dalje.
5. člen
Samoprispevek plačujejo delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Ligojna, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila za druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 1% od neto plače oziroma nadomestila,
– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti,
– od povprečne neto plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje po stopnji 1%, če so zavarovani iz tega naslova,
– od ugotovljenega dobička po stopnji 2%,
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 4% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov,
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem členu, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
6. člen
Samoprispevka ne bodo plačevali občani od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidninah in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnin, ki ne presegajo zneska najnižje pokojnine, za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo učenci in študentje na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi. Samoprispevka tudi ne bodo plačevali delavci, katerih osebni dohodek ne presega najnižjega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu pri Agenciji RS za plačilni promet Vrhnika.
8. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročal na zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka bosta kontrolirala Agencija RS za plačilni promet in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Vrhnika.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin bodo obračunavali in odtegovali izplačevalci ob izplačilu, zavezancem od kmetijske obrtne in poklicne dejavnosti pa Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Vrhnika.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo delovni ljudje in občani v KS Ligojna, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku in tudi zaposleni občani mlajši od 18 let.
11. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi refernduma se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Referendum bo vodila volilna komisija krajevne skupnosti, ki bo tudi ugotovila rezultate referenduma.
12. člen
Na referendumu bodo glasovali delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST LIGOJNA
glasovnica
Na referendumu, dne 6. 7. 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Ligojna za financiranje programa krajevne skupnosti in sicer: javna razsvetljava, priprava za izgradnjo mrliške vežice, igrišča in druga obvezna javna dela
glasujem
     ZA                         PROTI
                  žig
Glasuje se tako, da se obkroži besedo ZA tisti, ki se z uvedbo samoprispevka strinja in besedo PROTI tisti, ki se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Ligojna.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
Ligojna, dne 13. junija 1997.
Predsednik
Krajevne skupnosti Ligojna
Mirko Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti