Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2090. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Zreče, stran 3283.

Na podlagi 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92), 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 26. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Zreče
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Zreče določi obveznost plačevanja občinskih upravnih taks, taksni zavezanci, višino in način plačila takse.
Višina taks je določena v taksni tarifi občinskih upravnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo upravnih taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske uprave.
Takse se plačajo samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v taksni tarifi.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
Takse ne plačujejo:
– organi občine oziroma njeni skladi,
– krajevne skupnosti,
– javni zavodi iz področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je občina,
– humanitarna društva.
Plačevanja taks so oproščeni:
– društva, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,
– invalidske organizacije in druge organizacije, ustanovljene za varstvo oseb s telesnimi in duševnimi hibami in motnjami,
– invalidi, kadar uveljavljajo svoje pravice iz invalidnosti,
– delavci, ki začasno niso v delovnem razmerju, kadar uveljavljajo pravice, ki jim pripadajo v času dokler niso zaposleni,
– učenci osnovnih in srednjih šol za spise in dejanja v zvezi s šolanjem,
– osebe, ki podarijo svoje premoženje občini v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic,
– občani v slabih premoženjskih razmerah, ki nimajo dohodka, ki bi njim in družinskim članom zagotavljal materialno in socialno varnost, kar ugotavlja pristojna socialna služba.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo upravne takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.
III. DOLOČITEV UPRAVNIH TAKS
5. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah.
Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 13,50 SIT.
Vrednost točke se usklajuje na način, ki velja za republiške upravne takse.
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun, vrednost točke na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS
6. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi,
– za odločbe, dovoljenja in druge listine takrat, ko se vloži zahteva naj se izdajo,
– za upravna dejanja takrat, ko se vloži zahteva naj se opravijo.
7. člen
Dokler ni plačana občinska upravna taksa, se vloga ali zahteva neposredno od stranke ne sme sprejeti.
Če vloga ali zahteva, za katero ni plačana občinska upravna taksa, prispe po pošti, pristojni delavec občinske uprave pošlje taksnemu zavezancu opomin, naj v desetih dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse ali premalo plača takso, pristojni organ vzame v postopek tudi takšno vlogo, vendar odločbe oziroma drugega akta ni mogoče vročiti stranki, preden ne plača takse po opominu.
8. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal večjo takso kot je določeno v taksni tarifi, ima pravico do povračila celotne oziroma dela preveč plačane takse na podlagi pisnega zahtevka.
9. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti kot jih imajo slovenski državljani.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka je pristojen župan občine oziroma po njegovem pooblastilu pooblaščen delavec občinske uprave.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-37/97
Zreče dne, 26. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec l. r.
             TAKSNA TARIFA


                          taksa v točkah
I. VLOGE

Tarifa št. 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi
predpisana kakšna druga taksa                  5

Tarifa št. 2

Za vlogo s katero stranko zaprosi za koncesijo        120

Tarifa št. 3

Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu
javne lastnine v splošni rabi                 100

Tarifa št. 4

Za vloge o odkupu in menjavi javne
lastnine oziroma pravice uporabe                80

Tarifa št. 5

Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju
obratovalnega časa za gostinske dejavnosti           20

Tarifa št. 6

Za vlogo o izdaji mnenja o pridobitvi
lastninske pravice na kmetijskem zemljišču,
gozdu ali kmetiji                       20

Tarifa št. 7

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep
izdan v upravni stvari                     20

II. POTRDILA, OGLEDI

Tarifa št. 8

Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč
po veljavnem družbenem planu in prostorskih
izvedbenih aktih občine                    20

Tarifa št. 9

Za ogled na terenu ob postopkih

pri posegih v prostor                     100

III. ODLOCBE

Tarifa št. 10

Za izdajo odločbe o obratovalnem času
trgovin in dovoljeno prodajo izven poslovnih
prostorov                           20

Tarifa št. 11

Za vse odločbe za katere ni predpisana
posebna taksa                         20

IV. PREPISI IN FOTOKOPIJE

Tarifa št. 12

Za prepise in fotokopije uradnih aktov
ali listin pri občinskem organu (za vsako
stran izvirnika)                        5

V. OPOMIN

Tarifa št. 13

Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse:

- do 75 točk                          15

- nad 75 točk                         20


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti