Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2076. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Semič, stran 3270.

Na podlagi 7. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) je Občinski svet občine Semič na seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o krajevni turistični taksi v Občini Semič
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina in razporejanje krajevne turistične takse v Občini Semič, način poročanja o zbrani krajevni taksi in dodatnega nadzora nad odvajanjem takse.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
2. člen
Krajevna turistična taksa se v skladu z zakonom o turistični taksi določa v točkah.
Višina krajevne turistične takse je določena na podlagi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na podlagi potrebe turističnega razvoja Občine Semič.
3. člen
Upoštevajoč kriterije iz predhodnega člena se za območje Občine Semič določi turistična taksa v višini 8 točk.
Višina krajevne turistične takse se izračuna tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o turistični taksi, Vlada Republike Slovenije.
III. POROČANJE O PLAČILU TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR
4. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne in fizične osebe), so dolžne poleg evidence predvidene v drugem odstavku 9. člena zakona o turistični taksi in rednega odvajanja denarja predložiti tudi mesečno poročilo o plačani turistični taksi občinski upravi Občine Semič, in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec, na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov fizične ali pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev gostov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve, znesek plačane krajevne takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena so pravne in fizične osebe dolžne posredovati vsak mesec, tudi v primeru, da niso imele gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
5. člen
Poleg organov, ki so za nadzor določeni v 11. členu zakona o turistični taksi, lahko opravlja nadzor tudi pristojna služba Občine Semič ali od nje pooblaščena fizična ali pravna oseba. Ta nadzira verodostojnost podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz knjige domačih in tujih gostov.
Pravna ali fizična oseba, ki sprejema goste na prenočevanje je dolžna omogočiti nadzor ter dati na vpogled kjigo domačih in tujih gostov pooblaščeni pravni ali fizični osebi.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
6. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT, se kaznuje pravna ali fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če do 20. v mesecu za pretekli mesec občinski upravi Občine Semič ne poda poročila, ne poda poročila na predpisanem obrazcu ali poda pomanjkljivo poročilo o plačani krajevni taksi (prvi, drugi in tretji odstavek 4. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
Razporejanje krajevne takse se opravi v skladu z zakonom o turistični taksi in programi turističnih društev ter programom razvoja v Občini Semič. O uporabi sredstev odloča Občinski svet občine Semič.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-15/97
Semič, dne 30. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti