Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2079. Odlok o spremembi ZN industrijske cone Šentjur, stran 3274.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93 in 71/93) ter 40. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 2. junija 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi ZN industrijske cone Šentjur
1. člen
Sprejme se sprememba zazidalnega načrta industrijske cone – severni del, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, pod številko projekta 1294/96 – ZN – O in katerega sestavni del je njegova vsebina:
A) Splošno
B) Tekstualni del
C) Grafični del
list št. 1 a  izris iz ZN – širši prikaz
        območja ZN               M 1:1000
list št. 1 b  izris iz ZN – namenska raba
        površin                M 1:1000
list št. 1 c  izris iz ZN – arhitekturna
        zazidalna situacija          M 1:1000
list št. 1 d  izris iz ZN – situacija ureditve
        zelenih površin            M 1:1000
list št. 2   obstoječe stanje            M 1:1000
list št. 3   arhitektonska ureditvena
        situacija                M 1:500
list št. 4   funkcionalna zemljišča         M 1:500
list št. 5   zakoličbena situacija          M 1:500
list št. 6   zasaditvena situacija          M 1:500
list št. 7 a  izris iz ZN – zbirna karta
        komunalnih vodov            M 1:1000
list št. 7 b  zbirna karta komunalnih vodov      M 1:500
2. člen
Meja spremembe zazidalnega načrta
Meja spremembe zazidalnega načrta za industrijsko cono severni del, poteka na severnem in vzhodnem koncu po desnem robu bivše regionalne ceste Šentjur–Rogaška Slatina ob parcelnih mejah številka 963/3 in 964/2, na skrajnem vzhodnem robu, ob parceli 965/2 pa se meja obrne proti jugozahodu in poteka ob robu cestnega telesa nove regionalne ceste Šentjur–Rogaška Slatina. Po poteku 100 metrov ob vogalu parcele 965/3 meja spremembe ZN sovpade z zazidalnim načrtom industrijske cone Šentjur – severni del. Tu se odcepi proti severu in poteka do stare regionalne ceste ob južni in zahodni meji parcele 822/10.
3. člen
Oblikovanje objekta
Obstoječi objekt je orientiran v smeri vzhod – zahod. Dozidava je predvidena na južnem in zahodnem delu in je enake orientacije. Objekt je predviden iz dveh enot, ki sta zasnovani v zamiku. Levo od vhoda je predvidena gostilna, desno samopostrežna trgovina. Prostori obstoječega objekta se namenijo za skladišče. Napajanje objekta je predvideno s severne strani s tovornim dvigalom.
Na vzhodu je uvoz na parkirišče s ca. 30 parkirnimi mesti. Parkirišča so zasnovana v treh sklopih – levo in desno od objekta in ob južnem robu parcele.
Glavni vhod v objekt je iz južne smeri, vhod je predviden tudi iz jugovzhodnega dela objekta.
Servisni vhod in dostava z manjšimi tovornimi vozili je predvidena na vzhodu objekta. Glavna smer dovoza do parkirišč je vzhod – zahod.
4. člen
Dimenzioniranje objekta
Objekt je zasnovan kot skeletna AB konstrukcija in je sledečih maximalnih dimenzij:
Tlorisne mere max: 44 m x 31 m
Etažnost:     P + 2 + M
Streha:      Simetrična dvokapnica naklona
          40 stopinj, kritina bobrovec
5. člen
Pogoji komunalnega urejanja
Prometni režim
Dostop oziroma dovoz do obravnavanega območja je po bivši regionalni cesti Šentjur–Rogaška Slatina, ki se kot slepa ulica konča pred novo obvoznico Šentjur–Rogaška Slatina.
Na jugu je predvidena gradnja dovozne ceste s parkirišči.
Kanalizacijsko omrežje
Za odvodnjavanje vode z območja zazidalnega načrta je že zgrajen mešan kanal. Za zbiranje odpadnih voda se obstoječa greznica nadomesti z novo pretočno greznico s pretokom v obstoječ mešan kanal.
Obstoječo greznico je potrebno dezinficirati in zasuti.
Vodovodno omrežje
Obstoječ vodovodni priključek poteka pod bodočim objektom.
Nov vodovodni priključek bo izveden z direktnim priklopom na obstoječi vodovod na severni strani zazidave.
Električno omrežje
Na obravnavanem območju potekata VN in NN. Trasa obstoječega VN voda poteka pod predvidenim objektom.
Z gradnjo nove transformatorske postaje in prevezavami se bo ta kabel ukinil.
NN omrežje je speljano na drogovih ob cesti.
Telefonsko omrežje
Objekt bo priključek na obstoječe telefonsko omrežje.
Plin
Potek plinskega omrežja je razviden iz situacije komunalnih vodov. Objekt bo priključen na plinsko omrežje, ki poteka ob dovozni cesti.
Ravnanje z odpadki
Odvoz komunalnih odpadkov bo v odjemnih posodah s posebnega odjemnega mesta.
6. člen
Zasaditev območja se prilagaja novi ureditvi in upošteva zasnovo iz starega zazidalnega načrta zelo globalno saj zaradi omejitve prostora zasnovane rešitve ob spremembah ni mogoče upoštevati.
Ohranjamo predviden obodni drevored, vendar zaradi pomanjkanja prostora spreminjamo drevesno vrsto. Namesto predvidenih platan (Platanus aceriofolia) smo v novi zasnovi izbrali omoriko (Picea omorica), ker je ta vrsta bistveno ožja in jo je možno saditi v tako ozek pas.
Notranji prostor je zasejan s posameznimi iglavci. Med drevesnimi vrstami smo izbrali bore (Pinus sp.), med grmovnicami pa brine (Juniperus sp.). Površine med njimi so zatravljene, razen manjših otokov med parkirišči, ki so zaradi praktičnosti (lažje vzdrževanje in onemogočena prehodnost), zasejani s pokrovno grmovnico, mirtolistno lonciero (Lonicera nitilda).
Za izvedbo je potrebno izdelati izvedbeni projekt zasaditve.
7. člen
Način varovanja pred požarom za objekte in dobrin v njem predvidi projektant PGD v skladu z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
8. člen
Investitorji so dolžni upoštevati vse pogoje pristojnih organov in organizacij, ki so izdelale soglasje k osnutku spremembe ZN. Ti pogoji morajo biti realizirani v izvedbenih projektih.
Št. 004-12/97-130
Šentjur pri Celju, dne 3. junija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti