Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997

Kazalo

2051. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev-Habjanov hrib za območje Osence, stran 3228.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osence
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osence, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 3. junija 1997.
Celje, dne 3. junija 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 3. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osence
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Osenca – severno Zvodno (projekt RC – Planiranje, št. 90/86, odlok objavljen v Uradnem listu SRS, št. 36/88 in RS, št. 46/96) se dopolnijo s projektom št. 32/96, ki ga je izdelala URBANA Kočar in Kočar d. n. o., Velenje in so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in RS, št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in RS, št. 48/90).
2. člen
2. člen odloka (Uradni list SRS, št. 36/88), se dopolni tako, da se na koncu tega člena doda nov odstavek, ki glasi:
Območja stavbnih zemljišč se dopolnijo z območjem z oznako 17 b, ki vsebuje parceli 836/11 in del 837 k. o. Zagrad, na njih pa se predlaga gradnja stanovanjske ali poslovno-stanovanjske hiše.
3. člen
6. člen odloka se za deseto alineo dopolni z novo, ki glasi:
– tlorisne dimenzije predvidenega objekta so lahko max. 14 m x 16 m, z etažnostjo K + P + IP ali P + 1. Vsi komunalni pogoji so enaki, kot veljajo za druge objekte v celotnem območju in so navedeni v 6. členu osnovnega odloka.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-210/96
Celje, dne 3. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti