Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

162. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

Sklepi

163. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi

Drugi akti

164. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije
165. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

166. Sklep o zastopanju interesov Republike Slovenije v organih drugih pravnih oseb glede prevzemanja obveznosti iz posojil in poroštev ter ustanavljanja zastavnih pravic

Drugi akti

167. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

MINISTRSTVA

168. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
169. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje
170. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o načinu vodenja sodnega registra
171. Pravilnik o spremembi pravilnika o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo v zdravila skupine C
172. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku njihove verifikacije in preverjanja
173. Pravilnik o programu tečajev ter o programu in načinu opravljanja izpitov in preizkusa strokovne usposobljenosti za preglednike uplenjene divjadi v lovskih organizacijah
174. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje cisticerkoze-Cysticercosis
175. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje ehinokokoze - Echinococcosis
176. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje leptospiroze - Leptospirosis
177. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjanje enzootske goveje levkoze - Leucosis enzootica bovum
178. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni rdečih ust - Enteric redmouth disease - Yersiniosis
179. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin
180. Seznam sort, ki se izbrišejo iz registra novih sort oziroma iz evidence tujih sort kmetijskih rastlin, ki jim je dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
181. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za razvoj podjetniškega izobraževanja - UPI
204. Navodilo o hranjenju maturitetne izpitne dokumentacije

BANKA SLOVENIJE

205. Sklep o spremembi sklepa o temeljni obrestni meri

SODNI SVET

182. Sklep o imenovanju sodnice in sodnika na položaj svetnice okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

183. Sklep o revidiranju poslovanja vzajemnih skladov
184. Sklep o revidiranju poslovanja investicijskih družb in pooblaščenih investicijskih družb
185. Sklep o določitvi slovenskega računovodskega standarda 35 - računovodske rešitve v javnih podjetjih
186. Aneks k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo
187. Poročilo o gibanju plač za november 1996
206. Sklep o spremembi vrednosti točke odvetniške tarife

OBČINE

Bohinj

189. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Brezovica

190. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 1996
191. Sklep o začasnem financiranju (od 1. 1. 1997 do 31. 3. 1997 oziroma do sprejetja proračuna) Občine Brezovica za leto 1997

Cerkno

192. Sklep o dopolnitvi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju naselja Poljane

Črna na Koroškem

193. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črna na Koroškem
194. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
195. Pravilnik o financiranju področja zaščite in reševanja v Občini Črna na Koroškem

Grosuplje

196. Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do 2000
197. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje

Kobarid

198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1996

Lenart

199. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1996
200. Odlok o spremembi zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za območje Agrokombinata - KSC in za območje obrata TAM Lenart
201. Odlok o ukinitvi in določitvi imen novih ulic v mestu Lenart
202. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart

Ljubljana

188. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Železniki

203. Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Železniki z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti