Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1997 z dne 30. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1997 z dne 30. 1. 1997, Kazalo


OBČINE

Krško

207. Odlok o zazidalnem načrtu "Stanovanjsko naselje Senovo-Dovško"
208. Odlok o zazidalnem načrtu "Stanovanjske hiše-Pleterje"
209. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu IC Žadovinek
210. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Lisca Senovo
211. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih ob Tomšičevi ulici na Senovem

Lendava

212. Odlok o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Glasbena šola Lendava
213. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ Dobrovnik in DOŠ Genterovci
214. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dvojezična osnovna šola II Lendava
215. Odlok o ustanovitvi javnega dvojezičnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Lendava

Litija

216. Sklep o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1997
217. Sklep o ukinitvi dobrin v splošni rabi

Logatec

218. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Logatec

Loška dolina

219. Spremembe statuta Občine Loška dolina
220. Odlok o taksah za obremenjevane vode in ustvarjenih odpadkov
221. Odlok o komunalno-redarstveni službi
222. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
223. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
224. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Loška dolina

Medvode

225. Odlok o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov odborov ter komisij Občinskega sveta občine Medvode
226. Sklep o ukinitvi javnega dobra
227. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode

Moravske Toplice

228. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Tešanovci - za naselje Tešanovci
229. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Tešanovci - za naselje Vučja Gomila
230. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Tešanovci - za naselje Suhi Vrh

Murska Sobota

231. Razpis naknadnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
232. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Murska Sobota

Osilnica

233. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Osilnica v letu 1997

Postojna

234. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 - za območje Občine Pivka (dec. 1996)
235. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (december 1995)
236. Odlok o ureditvenem načrtu P 10 - servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni
237. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
238. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna
239. Sklepi o javni infrastrukturi na področju kulture
240. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču
241. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna
242. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000, srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 ter programskih zasnov za...

Puconci

243. Spremembe statuta Občine Puconci
244. Odlok o spremembi in dopolnitvah o proračunu Občine Puconci za leto 1996

Rogatec

245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogatec, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela

Slovenj Gradec

246. Odlok o lokacijskem načrtu plinifikacije Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja

Sveti Jurij ob Ščavnici

247. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1996

Šmarje pri Jelšah

248. Sklep o javni infrastrukturi na področju kulture

Trebnje

249. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Tržič

250. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Tržič
251. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Tržič
252. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
253. Sklep o vrednosti točke za določitev povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap-Jelendol za leto 1997
254. Odredba o plačilu povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap-Jelendol
255. Pravilnik o štipendiranju

Turnišče

256. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 1997

Videm

257. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Videm za leto 1996
258. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Videm za leto 1997

Vrhnika

259. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vrhnika v prvem trimesečju leta 1997
260. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika