Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1997 z dne 31. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1997 z dne 31. 1. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

261. Odlok o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora (OdUNKO)
262. Odlok o sestavi in izvolitvi Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
263. Odlok o izvolitvi predsednika in štirih članov Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
264. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik
265. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti
266. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
267. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo
268. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije
269. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za vprašanja invalidov
270. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve
271. Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo
272. Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje
273. Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
274. Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko
275. Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose
276. Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje
277. Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo
278. Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost in tehnologijo
279. Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko
280. Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport
281. Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje uresničevanja resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije
282. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno Skupščino Sveta Evrope
283. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno konferenco Srednjeevropske pobude
284. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno Skupščino Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi
285. Odlok o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Severnoatlantski skupščini
286. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije s statusom pridružene partnerke v Skupščino Zahodnoevropske unije
287. Odlok o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

348. Uredba o dopolnitvah uredbe o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah
349. Uredba o dopolnitvi uredbe o kriterijih za določanje količnikov za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov
350. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu
351. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode
352. Uredba o izvzemu proizvoda in storitve iz določanja cen

Sklepi

353. Sklep o osnovi za odmero invalidnine vojnega invalida
354. Sklep o izhodiščni ceni za dobavljeno električno energijo v letu 1997

Drugi akti

355. Soglasje k ceni utekočinjenega naftnega plina

MINISTRSTVA

288. Odredba o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu
289. Odredba o obrazcu za skupinski obračun davka od dobička pravnih oseb
290. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
291. Sklep o določitvi višine temeljnega zneska za povečanje priključne moči uporabnikov električne energije na 110 kV napetosti
292. Sklep o določitvi višine povračil za nove priključitve in za povečanje obstoječih moči na nizki napetosti 0,4 kV in napetosti 1-35 kV
293. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1997
356. Odredba o prepovedi uporabe zračnega prostora za letenje oziroma jadranje na območju Zabiče-Oslice-Mali razbor-Gradišče-Zabiče ter prepoved uporabe vzletišča na Oslicah
357. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane
358. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bolgarije in Republike...
359. Odredba o prilagoditvi izobraževalnih programov FRIZER in FRIZER(o) za izvajanje na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti
360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi

USTAVNO SODIŠČE

294. Odločba o ugotovitvi skladnosti določbe 8., 9. in 17. člena odloka o komunalnih taksah Mestne občine Nova Gorica z zakonom
295. Odločba o ugotovitvi pristojnosti Upravne enote Murska Sobota za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo
296. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 34.b člena pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku
297. Odločba o ugotovitvi skladnosti odloka o spremembi odloka o komunalnih taksah Občine Kranjska Gora z zakonom
298. Odločba s katero je ustavno sodišče ugotovilo skladnost 87. člena zakona o denacionalizaciji z ustavo

BANKA SLOVENIJE

299. Sklep o spremembah sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
300. Sklep o spremembi sklepa o dodatnih pogojih kreditiranja tujine

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

301. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki
302. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 1997
303. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
304. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
305. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
306. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
307. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
308. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
309. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TU SEM DOMA 2, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE, VAJE, Spoznavanje družbe za 5. razred, ki ga je napisala Maja Umek
310. Sklep o potrditvi učbenika SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za slovenski jezik za 6. razred osnovne šole, ki so ga napisali Miha Mohor, Vida Medved Udovič, Igor Saksida, Berta Golob
311. Sklep o potrditvi atlasa ATLAS SVETA ZA OSNOVNE ŠOLE, priredba nove izdaje Westermanovega atlasa sveta, ki ga je didaktično zasnoval in uredil Slavko Brinovec, kartografsko zasnovo slovenske izdaje je opravil kartografski oddelek...
312. Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE (za programe, ki imajo za predmet geografija namenjenih do 140 ur), ki so ga napisali Jurij Kunaver, Borut Drobnjak, Marjan Klemenčič, Franc Lovrenčak, Miro Pak, Jurij Senegačnik
313. Sklep o potrditvi učbenika MLADI KITARIST 2 - SKLADBE, 2. DEL, ki ga je napisal Tomaž Šegula
314. Sklep o potrditvi učnega sredstva AFRIKA, zbirka diapozitivov, ki jo je pripravilo Ljubljansko geografsko društvo, spremno besedilo napisali Drago Balajc, Matej Gabrovec, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Jurij Senegačnik, Marjeta...
315. Pozitivno mnenje in priporočilo za uvedbo podiplomskih študijskih programov
316. Pozitivno mnenje in priporočilo za uvedbo dodiplomskih študijskih programov
317. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 1996

OBČINE

Beltinci

318. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci
319. Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Beltinci
320. Odlok o obvezni uporabi javne kanalizacije v Občini Beltinci

Celje

321. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta...

Cerknica

322. Sklep o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Cerknica

Gorenja vas

323. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Gornji Petrovci

324. Spremembe statuta Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

325. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
326. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje
327. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 1997
328. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje

Ig

329. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 1996
330. Skep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ig v letu 1997

Kobilje

331. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 1996
332. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Kobilje v prvem polletju 1997
333. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kobilje
334. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti
335. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka

Komen

336. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Komen za leto 1996
337. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Komen za leto 1997

Krško

338. Sklep o javni razgrnitvi

Ljubno

339. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji

Postojna

340. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za kamnolom Razdrto

Rogaška Slatina

341. Sklep o ukinitvi statusa v splošni rabi zemljišč
342. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
343. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Rogaška Slatina

Sežana

344. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sežana

Slovenska Bistrica

345. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za opravljanje lekarniške dejavnosti Lekarna Slovenska Bistrica
346. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica
347. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
2. Popravek pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti
3. Popravek odločbe Ustavnega sodišča RS
4. Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ig
5. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovnik (Lendava)
6. Popravek sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Moravske Toplice za leto 1997
7. Popravek sklepa o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge
8. Popravek sklepa o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj
9. Popravek statuta Občine Štore
10. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka za investicije v šolstvu za območje Občine Vrhnika
AAA Zlata odličnost