Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

189. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 265.

Na podlagi 7., 58., 59. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) prvega in četrtega odstavka 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) in 17. člena statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/95) 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) in 9. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Radovljica na 16. seji dne 19. 6. 1996, Občinski svet občine Bled na 16. seji dne 27. 6. 1996, Občinski svet občine Bohinj na 18. seji dne 4. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V 1. členu se v prvi alinei za besedami Občini Radovljica doda besedilo: “Občini Bled, Občini Bohinj”.
2. člen
V 4. členu se I. kakovostni skupini območij doda območje I/7b – vikend naselje Polje. Območje I/2b – Lesce se razširi tako, da zajema tudi avtocamp Šobec.
V II. kakovostni skupini območij se območje II/30 preimenuje in se glasi II/30 Polje brez vikend naselja Polje.
3. člen
V 7. členu se besedilo za tabelo “Število točk, opremljenost”, spremeni tako, da se glasi: “Stavbna zemljišča z manj kot dvema komunalnima objektoma in napravama se ne točkujejo oziroma se na takih stavbnih zemljiščih ne pobira nadomestilo.”
4. člen
V 18. členu se v drugi alinei besedilo “skupščina Občine Radovljica” nadomesti z besedilom “Občinski sveti občin Radovljica, Bled in Bohinj”.
5. člen
Prvi stavek prvega odstavka 19. člena se črta. Za drugim stavkom se doda naslednje besedilo: “Fizičnim osebam se odmeri nadomestilo dvakrat letno. Prvi obrok z zapadlostjo 30. 4. za tekoče leto se šteje kot akontacija, drugi obrok z zapadlostjo 30. 9. za tekoče leto se šteje kot obračun po izdani odločbi”.
6. člen
Besedilo 21. člena se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če:
– v določenem roku ne prijavi osnove za odmero nadomestila, določenem v 17. členu odloka:
– prijavi nepravilne osnove za odmero nadomestila, določenem v 7. in 17. členu odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”
7. člen
Besedilo druge alinee 23. člena “upravni odbor sklada” se nadomesti z besedo “župan”.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS za občini Bled in Bohinj ter osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske za Občino Radovljica.
Št. 462-1/96
Bohinj, dne 19. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radovljica
Zvone Prezelj l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.