Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

184. Sklep o revidiranju poslovanja investicijskih družb in pooblaščenih investicijskih družb, stran 261.

Na podlagi druge in tretje alinee 114. člena in drugega odstavka 102. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Strokovni svet agencije za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o revidiranju poslovanja investicijskih družb in pooblaščenih investicijskih družb
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1.1. Družba za upravljanje je v skladu z določbami 116. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje dolžna zagotoviti revidiranje poslovanja investicijske družbe in pooblaščene investicijske družbe (v nadaljevanju: (pooblaščene) investicijske družbe).
1.2. Revidiranje poslovanja (pooblaščene) investicijske družbe opravi pooblaščeni revizor (v nadaljevanju: revizor) v okviru pooblaščene revizijske družbe s seznama, določenega s sklepom agencije na podlagi 11. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94). Revizor opravi revidiranje v obsegu in na način, ki sta določena s tem sklepom, zakonom, ki ureja revidiranje, in mednarodnimi revizijskimi standardi.
1.3. Namen revidiranja poslovanja (pooblaščene) investicijske družbe je pridobitev neodvisnega strokovnega mnenja glede: resničnosti izkazovanja računovodskih izkazov (pooblaščene) investicijske družbe, resničnosti izkazovanja predpisanih poročil in obvestil in glede izvajanja določil zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94),
1.4. Revidiranje poslovanja (pooblaščenih) investicijskih družb obsega:
1. revidiranje letnih računovodskih izkazov, opredeljenih s sklepom o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 5/95, 23/95 in 16/96) in
2. revidiranje knjigovodske vrednosti delnic (pooblaščenih) investicijskih družb, ki jo (pooblaščene) investicijske družbe izračunavajo na podlagi:
– zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljnjem besedilu: ZISDU),
– sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 16/96 in 19/96),
– metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 5/95 in 23/95),
3. ugotavljanje skladnosti poročil in obvestil (v nadaljnjem besedilu: poročil in obvestil), s katerimi družba za upravljanje poroča agenciji oziroma obvešča javnost o poslovanju investicijskih skladov na podlagi:
– sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 16/96 in 19/96),
– sklepa o določitvi postopka medsebojnega trgovanja pooblaščenih investicijskih družb, slovenskega odškodninskega sklada in kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/95).
4. revidiranje stanja in delovanja internih kontrol.
1.5. Revizor sestavi poročilo o revidiranju poslovanja (pooblaščene) investicijske družbe in ga posreduje družbi za upravljanje te družbe in agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija), in sicer najkasneje v štirih mesecih po izteku poslovnega leta.
Poročilo obsega poročilo o revidiranju računovodskih izkazov z dodatkom, ki je sestavljen iz treh dodatnih poročil:
1. dodatno poročilo o revidiranju poročil in obvestil,
2. dodatno poročilo o revidiranju stanja in delovanja internih kontrol,
3. dodatno poročilo o revidiranju izračunavanja knjigovodske vrednosti delnice.
1.6. Poročilo revizorja mora skladno z revizijskimi standardi obsegati tudi:
1. pojasnilo o obsegu revidiranja, v katerem se:
– navedejo računovodski izkazi, ki so bili predmet revizorjevega preizkušanja,
– navedejo poročila in obvestila, ki so bila predmet revizorjevega preizkušanja,
2. pojasnilo o podlagi, na kateri so sestavljeni računovodski izkazi in izračunane knjigovodske vrednosti delnic (računovodska načela, računovodski standardi in predpisi, ki urejajo poslovanje investicijskih skladov) in pojasnilo o podlagi, na kateri se sestavljajo poročila in obvestila,
3. mnenje o tem, ali :
– računovodski izkazi prikazujejo resnično finančno stanje, premoženje, poslovni izid ter spremembe v finančnem položaju ter sredstvih v skladu s sklepom o vsebini letnega in polletnega poročila in v skladu z ZISDU,
– opisi uporabljenih računovodskih usmeritev in pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj odražajo dejansko uporabljene računovodske usmeritve in pojasnila,
4. mnenje o tem, ali so knjigovodske vrednosti delnic, ki jih je izračunavala družba za upravljanje za (pooblaščeno) investicijsko družbo, izračunane v skladu s predpisi in na podlagi računovodskih izkazov, sestavljenih na podlagi sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila in ob upoštevanju ZISDU,
5. mnenje o tem, ali stanje in delovanje internih kontrol pri poslovanju (pooblaščene) investicijske družbe zagotavlja poslovanje v skladu z ZISDU, podzakonskimi akti in prospektom,
6. mnenje o tem ali so naložbe (pooblaščene) investicijske družbe v skladu ZISDU (93. do 99. člen oziroma 140. člen) in v skladu z omejitvami medsebojnih poslov z vrednostnimi papirji (109. člen),
7. mnenje ali poročila in obvestila, ki jih sestavlja družba za upravljanje za (pooblaščene) investicijske družbe odražajo stanje, ki je razvidno iz revidiranih računovodskih izkazov,
1.7. V primerih, da je posamezno mnenje podano s pridržkom, je mnenje negativno ali pa se revizor vzdrži mnenja, mora razloge utemeljiti.
1.8. Posebno mnenje za potrebe obveščanja javnosti
Mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti, ki obsega samo navedbo ali je mnenje pozitivno (podano brez pridržka), podano s pridržkom oziroma negativno. V primeru, da je katero od mnenj negativno ali podano s pridržkom, ne more biti mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti pozitivno. Glede na posamezno mnenje revizor določi mnenje za potrebe obveščanja javnosti kot negativno ali podano s pridržkom. V tem primeru se ob tej navedbi revizorjevega mnenja navede tudi razlog zaradi katerega mnenje ni bilo pozitivno.
1.9. Poročilo revizorja mora biti podano v skladu z zakonom o revidiranju in temeljnimi revizijskimi načeli Slovenskega inštituta za revizijo.
1.10. Odgovorne osebe družbe za upravljanje in revizor, morajo podpisati:
1. računovodske izkaze,
2. tabele, ki so del revizorskega poročila.
1.11. Revizor sestavi tudi pismo, ki ga skupaj s poročilom iz točke 1.5. tega sklepa pošlje družbi za upravljanje in agenciji za trg vrednostnih papirjev, kjer navede ocene in priporočila v zvezi s pomanjkljivostmi, ugotovljenimi pri revidiranju poslovanja (pooblaščene) investicijske družbe, posebej pa navede:
1. pripombe na računovodske izkaze in priporočila za izboljšanje,
2. pripombe na izračune knjigovodske vrednosti delnic, ki zahtevajo popravke v izračunu,
3. pripombe na izračune knjigovodske vrednosti delnic, ki sicer še ne zahtevajo popravkov v izračunih, vendar morajo biti znane uporabnikom poročila,
4. pripombe na obveščanje javnosti in poročanje,
5. ostale posebnosti, ki se odražajo pri izračunih knjigovodske vrednosti delnic in poslovanju (pooblaščene) investicijske družbe, pripombe na stanje in delovanje internih kontrol, s priporočili za njihovo izboljšanje.
7. druge pripombe in ugotovitve v zvezi z nepravilnostmi poslovanja (pooblaščene) investicijske družbe zlasti še, če takšne ugotovitve utegnejo povzročiti škodo vlagateljem v (pooblaščeno) investicijsko družbo.
1.12. Družba za upravljanje mora obvestiti agencijo najkasneje v roku petih mesecev po izteku poslovnega leta o sklepih vodstva družbe za upravljanje, sprejetih v zvezi z obravnavanjem poročila o revidiranju poslovanja (pooblaščene) investicijske družbe. V primeru, da je družba za upravljanje sklenila pogodbo o revidiranju (pooblaščene) investicijske družbe z drugim revizorjem, glede na revizorja, ki je revidiral poslovanje (pooblaščene) investicijske družbe za predhodno obdobje, mora družba za upravljanje navesti in pojasniti razloge za takšno spremembo.
1.13. Družba za upravljanje je dolžna najkasneje v roku petih mesecev po izteku poslovnega leta in po predhodnem obvestilu agencije o vsebini objave revizorjevega mnenja za potrebe javne objave (tč. 1.6/8 sklepa), to mnenje objaviti v dnevnem časopisu z veliko naklado, skupaj z navedbo mest, na katerih je možen vpogled v celotno revizorjevo mnenje. Na sedežu družbe za upravljanje in na mestih, določenih s prospektom (pooblaščene) investicijske družbe, pa mora družba za upravljanje zagotoviti, da je vsem zainteresiranim osebam na voljo:
1. mnenje revizorja o računovodskih izkazih,
2. mnenje revizorja o tem ali so knjigovodske vrednosti delnice izračunane v skladu s predpisi in na podlagi računovodskih izkazov, sestavljenih na podlagi sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila ter ob upoštevanju ZISDU.
3. mnenje revizorja o poročanju o poslovanju (pooblaščene) investicijske družbe.
4. povzetek poročila o revidiranju poslovanja (pooblaščene) investicijske družbe.
1.14. Agencija lahko Slovenskemu inštitutu za revizijo poda zahtevo za preveritev ustreznosti poročila in za preveritev opravljene revizije deloma ali v celoti. V tem primeru Slovenski inštitut za revizijo lahko določi drugo pooblaščeno revizijsko družbo, ki opravi to preveritev.
1.15. Agencija v primeru negativne ocene Slovenskega inštituta za revizijo od družbe za upravljanje zahteva novo poročilo, ki ga sestavi drug pooblaščeni revizor. Agencija hkrati določi tudi rok za dokončanje novega poročila.
Družba za upravljanje, ki je predložila poročilo, za katerega je Slovenski inštitut za revizijo oblikoval negativno oceno, krije agenciji za trg vrednostnih papirjev stroške preveritve.
1.16. Za potrebe revidiranja poslovanja (pooblaščene) investicijske družbe oziroma ugotovitve ustreznih stanj vrednostnih papirjev in denarnih sredstev (pooblaščene) investicijske družbe in ugotovitve dopustnosti strank poslov (pooblaščene) investicijske družbe (109. člen ZISDU) opravi revizor dodaten pregled pri borzno posredniški družbi oziroma oddelku banke, ki opravlja posle z vrednostnimi papirji za (pooblaščeno) investicijsko družbo.
2. REVIDIRANJE LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
2.1. Letni računovodski izkazi, ki se revidirajo po tem sklepu, so:
1. bilanca stanja,
2. izkaz uspeha,
3. izkaz finančnih tokov,
4. dodatek:
– opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev,
– pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj,
– izkaz premoženja,
– izkaz pomembnejših sprememb premoženja.
2.2. Poročilo o revidiranju računovodskih izkazov mora obsegati:
1. računovodske izkaze, ki so bili predmet preizkušanja in ocenjevanja, navedene v točki 2.1. tega sklepa,
2. opombe k računovodskim izkazom s pojasnilom temeljnih podatkov v računovodskih izkazih, pojasnila o splošnih računovodskih politikah, posebej pa razkritje v zvezi z obveznostmi, ki se plačujejo v breme (pooblaščene) investicijske družbe (86. oziroma 136. in 139. člen ZISDU):
– stroški upravljanja do družbe za upravljanje,
– obveznosti iz naslova davka na dobiček,
– odhodki od obresti na podlagi najetih posojil,
– stroški posredovanja pri nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev.
3. navedbo predpisov, splošnih aktov, računovodskih smernic in standardov, uporabljenih pri sestavljanju računovodskih izkazov, oziroma navedbo metod računovodskega zajemanja in izkazovanja postavk in kategorij.
3. DODATEK
3.1. Naključno izbrani datumi za dodatni poročili o revidiranju poročil in obvestil in izračunavanja knjigovodske vrednosti delnice (pooblaščene) investicijske družbe.
1. Naključno izbrane datume izbere revizor izmed delovnih dni (pooblaščene) investicijske družbe znotraj poslovanja (pooblaščene) investicijske družbe v teku poslovnega leta, in sicer od tistega meseca dalje, ki še ni bilo revidirano v okviru poročila za predhodno leto in do zadnjega meseca pred dokončanjem poročila o reviziji v letu po preteku poslovnega leta, ki se revidira (v nadaljevanju: naključni datumi).
– Za revidiranje poročanja in obveščanja revizor izbere dva naključna datuma (stanja konec meseca), ki se nanašata na stanja, ki so predmet poročanja o (pooblaščene) investicijske družbe. Poleg dveh naključnih datumov revizor revidira obrazce, ki so predmet poročanja in obveščanja tudi na zadnji delovni dan v mesecu juniju in decembru poslovnega leta, za katerega se revidirajo računovodski izkazi,
– Revizor revidira knjigovodsko vrednost delnice na iste štiri datume, kot so določeni v prejšnji točki, ter na dva dodatna naključna dneva, ob upoštevanju največjih dnevnih sprememb knjigovodske vrednosti delnice.
3.2. Dodatno poročilo o revidiranju mora vsebovati:
1. navedbo izračunov knjigovodske vrednosti delnic na naključne datume,
2. navedbo in vrednost nepremičnin in poslovnih deležev (pooblaščene) investicijske družbe na zadnji delovni dan v mesecu decembru poslovnega leta, za katerega se revidirajo računovodski izkazi,
3. višino in navedbo izven bilančnih postavk, ki utegnejo vplivati na višino sredstev (pooblaščene) investicijske družbe (npr. vpisane hipoteka na nepremičnine, sredstva dana v zastavo ipd.)
3.3. Dodatno poročilo o revidiranju stanja in delovanja internih kontrol mora vsebovati
1. prikaz stanja internih kontrol pri
– nakupu in prodaji vrednostnih papirjev za (pooblaščeno) investicijsko družbo, ki vsebuje tudi zagotavljanje skladnost izvajanja zakonskih predpisov glede neposrednih in posrednih naložb (pooblaščene) investicijske družbe (investicijske družbe 93. do 99. člen ZISDU oziroma 140. člen za pooblaščene investicijske družbe),
– spremljanju in izkazovanju plačilne nesposobnosti (pooblaščene) investicijske družbe,
2. oceno izvajanja internega predpisa o varovanju poslovnih skrivnosti s posebnim poudarkom na oceni tehnološke opremljenosti informacijskega sistema za podporo delovanja (pooblaščene) investicijske družbe skladno s predpisi.
3. pri prikazu delovanja internih kontrol v zvezi z vrednostnimi papirji in investicijskimi kuponi revizor posebej prikaže razporeditev pristojnosti glede oblikovanja, kontroliranja, pošiljanja in hrambe dokumentov (naročila, obračun, sporočila ipd.) po posameznih osebah (direktor, zaposleni, borzni posrednik, zaledna služba, računovodstvo ipd.).
3.4. Način poročanja revizorja
1. Revizor predstavi splošne računovodske in druge politike, računovodske smernice, uporabljene standarde, pojasnila, ocene in mnenja v obliki besedila. Natančnejše izračune in ugotovitve glede odstopanja opazovanih elementov od revizorjevih ugotovitev predstavi v tabelarični obliki, ki je sestavni del revizorjevega poročila.
2. Revizor mora uporabiti vzorce tabel, ki nazorno izkazujejo njegove ugotovitve glede odstopanja izkazovanja vrednosti v (pooblaščeni) investicijski družbi glede na revidirane zneske.
3. Vzorce tabel z navodili za sestavo oblikuje Slovenski inštitut za revizijo ali sam revizor. Slovenski inštitut za revizijo ali revizor, ki samostojno oblikuje vzorce tabel, mora predložiti vzorce tabel najkasneje do 1. februarja v potrditev agenciji, ki jih potrdi sproti za vsako leto.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4.1. Dokler imajo pooblaščene investicijske družbe med svojimi sredstvi tudi certifikate, je potrebno ločeno revidirati tudi knjigovodske vrednosti delnic brez upoštevanja certifikatov med sredstvi pooblaščene investicijske družbe.
4.2. Revizor revidira za leto 1996, ne glede na drugo alineo točke 3.1/1 tega sklepa knjigovodsko vrednost delnice le na štiri datume.
4.3. Poleg dejanskega obračuna provizije za upravljanje pooblaščene investicijske družbe revizor za leto 1996 posebej ugotovi tudi višino te provizije, in sicer:
1. ob upoštevanju certifikatov v osnovi za obračun provizije za upravljanje za obdobje od 1. 1. do 13. 8. 1996 in brez upoštevanja certifikatov za obdobje od 23. 7. 1996 do 31. 12. 1996, brez upoštevanja certifikatov v osnovi za obračun provizije za upravljanje za obdobje od 1. 1. do 13. 8. 1996 in brez upoštevanja certifikatov za obdobje od 23. 7. 1996 do 31. 12. 1996.
4.4. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati prvi odstavek 6. člena sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 16/96 in 19/96).
4.5. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja že za revidiraje poslovanja (pooblaščenih) investicijskih družb za leto 1996.
Št. 49/97
Ljubljana, dne 15. januarja 1997.
Predsednik
Strokovnega sveta
agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.