Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

193. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črna na Koroškem, stran 266.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Občine Črna na Koroškem MUV, št. 5/95 je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 23. redni seji dne 3. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Črna na Koroškem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Črna na Koroškem s sedežem Center 101 Črna na Koroškem (v nadaljnjem bresedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Črna (v nadaljevanju: zavod).
Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena se uporabljajo določbe zakona.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: JVIZ Osnovna šola Črna na Koroškem.
Sedež zavoda: Center 142, 2393 Črna na Koroškem.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Črna na Koroškem.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod je pravni naslednik Osnovne šole Črna na Koroškem vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Mariboru, enota v Mariboru, registrski vložek 316-00 Srg 3722/92.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je zapisano: REPUBLIKA SLOVENIJA JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD, OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
10. člen
Šolski okoliš matične osnovne šole obsega: Črna, Javorje, Ludranski vrh, Bistra, Koprivna, Topla, Podpeca, Žerjav, Jazbina.
11. člen
Matična šola ima tudi podružnične šole:
Javorje, Koprivna, Žerjav.
– šolski okoliš podružnične šole Javorje obsega zaselek Javorje, del Jazbine,
– šolski okoliš podružnične šole Koprivna obsega zaselek Koprivna, del Bistre,
– šolski okoliš podružnične šole Žerjav obsega zaselek Žerjav, del Jazbine.
III. DEJAVNOST ZAVODA
12. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.103 (102) – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– K/74 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
– H/55.51 – storitve menz,
– K/70.20 – dejanje lastnih nepremičnin v najem,
– 0/92.511 – dejavnost knjižnic,
– K/72.60 – druge računalniške dejavnosti.
13. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
14. člen
Zavod ima organizirano osnovnošolsko izobraževanje v:
– Podružnična osnovna šola Javorje vpisuje otroke in izvaja vzgojno-izobraževalno delo od 1. do 8. razreda (kombinirani oddelki).
– Podružnični šoli Žerjav in Koprivna od 1. do 4. razreda v kombiniranih oddelkih.
V organizaciji šole v Koprivni in Javorju poteka tudi priprava otrok na šolo (mala šola).
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev,
– strokovni organi.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti enakomerno zastopani vsi delavci.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev s sveta zavoda je povezan s statutom njihovih otrok v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisijo,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje petnajst dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj deset odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku pet dni od dneva glasovanja na enak način kot razpis volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavcev,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom.
3. Pomočnik ravnatelja
26. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
4. Drugi organi
27. člen
Glede nalog in pristojnosti drugih organov se uporabljajo določbe zakona.
V. VARSTVO OSEBNIH PRAVIC
28. člen
Ravnatelji in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, od katerih pridejo oziroma se z njimi seznanjajo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jh zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
29. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Viri financiranja:
Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo:
– sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena zakona,
– sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za varstvo vozačev, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 km,
– sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
– sredstva za investicije za osnovne šole.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
30. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
31. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
32. člen
Spološne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Črna na Koroškem veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda št. 018-4/91-1/2 z dne 19. 3. 1992 (MUV 7/92).
34. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom.
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom, če mu je mandat že potekel.
35. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela v treh mesecih po veljavnosti tega odloka.
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06-21/96
Črna na Koroškem, dne 10. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.