Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

172. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku njihove verifikacije in preverjanja, stran 215.

Na podlagi triintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku njihove verifikacije in preverjanja
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku njihove verifikacije in preverjanja (Uradni list RS, št. 6/96 in 33/96) se v 7. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov mora imeti naslednje prostore:
– prostor za pregled in zdravljenje živali, za pakiranje in odpremo odvzetega materiala, pomivalnico s sterilizacijo;
– prostor za shranjevanje zdravil in sanitetnega mate- riala;
– prostor za priročni laboratorij;
– izolacijski prostor za namestitev in osamitev plemenjakov, ki nima neposrednega stika z drugimi prostori za bivanje živali (hlev);
– prostor za čiščenje, pripravljanje in hranjenje pribora za odvzem semena;
– prostor za odvzem semena oziroma poseben boks v hlevu za ta namen;
– prostor za skladiščenje, pošiljanje in oddajo semena ter za shranjevanje potrošnega materiala, ki se uporablja pri osemenjevanju;
– prostor za rezerve tekočega dušika v primeru, da se z njim konzervira seme;
– prostor za veterinarske delavce in dokumentacijo;
– sanitarne prostore (umivalnico in prho ter garderobni prostor z omaricami za dnevno in delovno obleko), ki so urejeni tako, da se preprečijo vnosi in prenos kužnih bolezni.
2. člen
V 29. členu se v točki A:
1. spremeni druga alinea drugega odstavka tako, da se glasi:
“ – 1 doktorja veterinarske medicine;”;
2. doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov mora imeti naslednje kadre:
– 1 doktorja veterinarske medicine z najmanj 3 leti delovnih izkušenj in z ustrezno specializacijo ali magisterijem;
– 1 veterinarskega ali živinorejsko-veterinarskega tehnika.”.
3. člen
V 35. členu se
1. v prvi alinei 1. točke prvega odstavka črta naslednje besedilo:
“oziroma registra samostojnih podjetnikov”;
2. za tretjo alineo 1. točke prvega odstavka doda naslednje besedilo:
“Samostojni veterinar mora pristojnemu organu predložiti kopijo overjenega priglasitvenega lista po predpisih o gospodarskih družbah v roku 30 dni od njegovega prejema.”
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-03/96
Ljubljana, dne 8. januarja 1997.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano