Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

202. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart, stran 306.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) in 43., 43.a, 44. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 23. decembra 1996 sprejel
O D L O K
o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart
1. člen
Ta odlok določa obveznost plačila in način izračuna sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na območju Občine Lenart.
2. člen
Investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoječi objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč in je za to potrebno gradbeno dovoljenje, je prav tako dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izven območja urejanja stavbnih zemljišč, in ga priključiti na komunalne objekte in naprave na območju urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izven območja urejanja stavbnega zemljišča in ga priključiti na komunalne objekte in naprave, zgrajene izven območja urejanja stavbnega zemljišča, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.
Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, če z novim objektom ali s spremembo namembnosti poveča priključke na komunalne in druge objekte in naprave sekundarnega omrežja, oziroma se mora povečati zmogljivost teh objektov in naprav in če za te še ni plačal sorazmernega dela stroškov.
3. člen
Investitor iz prvega, drugega in tretjega odstavka 2. člena tega odloka plača sorazmerni del stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča, ki se ugotovi z investicijskim programom urejanja stavbnih zemljišč na določenem območju ali na podlagi valoriziranega zneska pripadajočega dela stroškov za posamezni objekt ali skupino objektov, ki ga vsako leto ugotovi iz zazidalnega oziroma drugega prostorskega izvedbenega načrta Upravni odbor Sklada stavbnih zemljišč Občine Lenart skupaj s področno krajevno skupnostjo.
4. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča izven območja, ki se kompleksno ureja na podlagi zazidalnega ali drugega prostorskega izvedbenega načrta, se določi kot povprečje stroškov opremljanja za m2 stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja na vseh območjih urejanja v občini v predhodnem letu. Kolikor se v posameznem letu ni nobeno območje stavbnih zemljišč kompleksno urejalo, se upoštevajo zadnji razpoložljivi podatki, ki se valorizirajo z indeksom cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM.
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča iz prvega odstavka tega člena se določa na podlagi naslednjih kriterijev in meril:
a) lokacija predvidenega objekta
I. območje: mesto Lenart v Slov. goricah
II. območje: centri krajevnih skupnosti (Benedikt, Cerkvenjak, Jurovski Dol, Lokavec, Sv. Ana, Sv. Trojica in Voličina)
III. območje: druga naselja oziroma območje razpršene gradnje
b) Korekcijski faktor glede na lokacijo objekta
K = 1,00 za I. območje,
K = 0,75 za II. območje,
K = 0,60 za III. območje.
Korekcijski faktor za počitniške hišice znaša ne glede na območje 1,00.
c) Korekcijski faktor glede na namembnost objekta
K = 1,50 za počitniške hišice,
K = 1,20 za poslovne objekte (trgovine, gostinski objekti, druge storitvene dejavnosti, uradi),
K = 1,00 za stanovanjske objekte in gospodarske kleti z bivalnim prostorom,
K = 0,75 za objekte deficitarnih storitvenih dejavnosti,
K = 0,60 za proizvodne objekte (industrija in proizvodna obrt) in objekte družbenih dejavnosti,
K = 0,50 za garaže, kolikor se gradijo kot samostojni objekti, in parkirišča,
K = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte (hleve, hladilnice in drugo),
K = 0,20 za odprte rekreacijske površine (igrišča),
K = 0,10 za pomožne kmetijske gospodarske objekte (lope, silosi in drugo).
5. člen
Izhodiščno ceno za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča določi vsako leto Občinski svet občine Lenart po stanju 31.12. tekočega leta za prihodnje koledarsko leto. Istočasno občinski svet določi tudi deficitarne storitvene dejavnosti. Izhodiščno ceno določi občinski svet skupaj in za posamezne vrste objektov in naprav individualne in kolektivne komunalne rabe.
Izhodiščna cena iz prvega odstavka tega člena se nanaša na počitniško hišico in gospodarsko klet z bivalnim prostorom v velikosti 60 m2 uporabne površine, za stanovanjski objekt v velikosti 120 m2 uporabne površine, za poslovne ter kmetijske in pomožne kmetijske in druge gospodarske objekte, urade, družbene objekte in trgovine v velikosti 200 m2 uporabne površine, za obrtne in industrijske proizvodne objekte v velikosti 300 m2 uporabne površine, za poslovne garaže kot samostojen objekt v velikosti 80 m2, za samostojno parkirišče v velikosti 500 m2 uporabne površine in za odprte rekreacijske površine v velikosti 500 m2.
Pri izračunu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča se za objekt, ki odstopa od površine, za katero je izračunana izhodiščna cena, upošteva dejanska površina objekta ter izhodiščna cena sorazmerno poveča ali zmanjša.
Izhodiščna cena iz prvega odstavka tega člena se za prizidke in dozidave obstoječega objekta korigira s faktorjem K = 0,35.
6. člen
Investitor je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za vse tiste zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere je objekt možno priključiti ali pa bo priključitev možna v naslednjih 2 letih po že sprejetih programih ali investicijskih načrtih.
7. člen
Od sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča se odštevajo vsa prejšnja namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na območju predvidene gradnje na podlagi enkratnega prispevka, ki ga je plačal za predvideno bodočo gradnjo, in sicer po valorizirani vrednosti s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM, glede na čas od prvotnega plačila do sedanje odmere.
Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila v izgradnjo komunalnih objektov in naprav s predložitvijo originalne dokumentacije o plačilih. V primeru nejasnosti, da se plačilo dejansko nanaša na predvideno bodočo gradnjo, se pridobi mnenje investitorja gradnje posameznega komunalnega objekta oziroma naprave ali področne krajevne skupnosti.
8. člen
Sredstva zbrana po tem odloku v mestu Lenart občina usmerja v sklad stavbnih zemljišč za vlaganje in nadaljnje opremljanje novih zazidalnih območij ali izboljšanje opremljenosti v obstoječih zazidalnih območjih s komunalno in drugo infrastrukturo po letnem programu. Zbrana sredstva na območju ostalih naselij odstopa občina krajevnim skupnostim, in sicer v sorazmerni višini, kot so bila sredstva zbrana na območju posameznih krajevnih skupnosti.
9. člen
Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča po določbah tega odloka odmeri investitorju na njegovo zahtevo ali zahtevo občine pristojen upravni organ za izdajo lokacijskega dovoljenja. Isti organ ugotovi na podlagi investicijsko tehnične dokumentacije tudi morebitna povečanja priključkov pri nadomestnih objektih in spremembi namembnosti objekta.
Brez potrdila o plačanem prispevku ni možno izdati gradbenega dovoljenja.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o določitvi sorazmernega dela stroškov za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč izven ureditvenih območij mesta Lenart in centrov krajevnih skupnosti, ki ga je sprejel Občinski svet občine Lenart na seji dne 26. septembra 1995 in tiste določbe sklepa o določitvi prispevka za graditev in obnovo vodovodnih objektov in naprav na območju Občine Lenart, ki so v upravljanju javnih (vodovodnih) podjetij (Uradni list RS, št. 31/93 in 60/93), ki so v nasprotju z določbami tega odloka, kakor tudi sklepi Upravnega odbora Sklada stavbnih zemljišč občine Lenart, ki niso usklajeni z določbami tega odloka.
V naseljih ali delih naselij, v katerih so se zainteresirani uporabniki dogovorili za enotno višino prispevka za gradnjo vodovodnega omrežja v okviru krajevne skupnosti, plačujejo tudi naknadno zainteresirani uporabniki prispevek za priključek na to vodovodno mrežje v enaki realni višini. Način valorizacije prispevka določi vsako leto občinski svet ob določitvi izhodiščne cene po 5. členu tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-15/96
Lenart, dne 23. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.