Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

195. Pravilnik o financiranju področja zaščite in reševanja v Občini Črna na Koroškem, stran 272.

Na podlagi 21., 107., 123., 130., 136. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/95) in 1. člena odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Črna na Koroškem, št.06-19/96 je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 23. redni seji dne 3. 12. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju področja zaščite in reševanja v Občini Črna na Koroškem
I. ZAKONODAJA IN VIRI FINANCIRANJA
1. člen
Financiranje področja zaščite in reševanja je temeljno opredeljeno v treh zakonskih aktih:
– v zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93),
– v zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– v zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 71/93),
– uredba o merilih za organiziranje opremljanje in usposabljanje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
V teh treh aktih so podane temeljne usmeritve iz katerih virov in za katere namene se uporabljajo finančna sredstva, predvidena za izvajanje preventivnih in operativnih nalog zaščite in reševanja, ki jih je na svojem območju dolžna izvajati Občina Črna na Koroškem.
2. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se financira iz:
– proračuna Republike Slovenje,
– proračuna občine,
– zavarovalnih taks (požarnih ),
– prostovoljnih prispevkov (daril, volil pravnih in fizičnih oseb),
– mednarodne pomoči,
– sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij,
– dohodkov iz lastnih dejavnosti (dohodki, ki jih s svojo dejavnostjo ustvarijo posamezni subjekti, ki so odgovorni za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami).
II. NAMEN IN OBSEG FINANCIRANJA
3. člen
Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva; za financiranje upravnih, strokovnih, nadzornih in drugih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so v državni pristojnosti in kadar se te naloge zaradi potreb države prenesejo na občino.
V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva za pomoč:
– pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč,
– da se zagotovi zavarovanje zdravja in življenja ljudi,
– da se zavaruje in zaščiti kulturna dediščina in okolje,
– pri preprečitvi nastajanja nadaljnje škode ter zagotavljanju drugih osnovnih pogojev za življenje z direktnim financiranjem iz proračuna Republike Slovenije se na območju Občine Črna na Koroškem zagotavlja izvajanje:
– zaščite in reševanja ob nesrečah na cestah in ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– reševanje iz globin in višin in reševanje v planinskem in gorskem svetu.
Naloge iz druge alinee tretjega odstavka 3. člena opravlja Gorska reševalna služba Prevalje, registrirana pri Planinski zvezi Slovenije.
4. člen
Občina Črna na Koroškem v svojem proračunu zagotavlja sredstva za financiranje svojih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z merili javne porabe tako kot za druga področja. V skladu z zakonodajo občina v okviru proračuna ustanovi občinski sklad za zaščito in reševanje, v katerem se zbirajo prispevki za investicije (zlasti na področju požarnega varstva).
5. člen
Kadar občina na podlagi predpisanih pogojev določi enote službe in druge operativne sestave društev in nevladnih organizacij za opravljanje nalog oziroma javne službe s področja zaščite in reševanja ter pomoči jim poleg vsebine obsega in načina opravljanja nalog določi in opredeli:
– finančna sredstva, ki jih zagotavlja občina ali država za opravljanje nalog javne službe,
– finančna sredstva za plačevanje prispevkov za pravice v primeru poškodb pri opravljanju nalog in različnih boleznih, ki so posledica opravljanja teh nalog,
– sredstva za nadomestilo plač, ki jih delodajalci izplačujejo v breme občine za čas trajanja intervencije ali usposabljanja udeležencev kot prostovoljcev,
– nadzor nad uporabo sredstev za opravljenje nalog oziroma javne službe.
1. Financiranje gasilstva oziroma gasilske javne službe
6. člen
Občina Črna na Koroškem v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščito in reševalno opremo,
– opremo za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot,
– gradnjo ter vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam zaradi opravljanja interventnih nalog gasilstva,
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij,
– nadomestila, stroške, prispevke in zavarovalnine v skladu s 25., 26. in 27. členom zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93),
– vzgojo in usposabljanje gasilske mladine v gasilskih organizacijah, znotraj katerih so organizirane in določene operativne enote za opravljanje gasilske javne službe,
– druge dejavnosti gasilskega društva, ki so potrebne za opravljanje javne službe.
7. člen
Finančna sredstva iz občinskega proračuna se razporedijo in zagotavljajo na podlagi predhodno izdelanih večletnih in letnih načrtov varstva pred požarom in na podlagi le-teh izdelanih programov posameznih organizacij, ki opravljajo gasilsko javno službo.
Višina sredstev naj ne presega meril, ki jih določi pristojno ministrstvo.
8. člen
Gasilska organizacija (društvo) lahko iz dodeljenih sredstev občinskega proračuna izdvaja del sredstev in jih nameni za delovanje gasilske zveze.
Gasilsko zvezo Slovenije oziroma njeno podorganiziranost v okviru svojih pristojnosti financira država.
Kadar občina pooblasti gasilsko zvezo za opravljanje določenih nalog strokovne in tehnične narave, se določijo tudi dejanski stroški teh nalog. Dejanske stroške občina nadomesti iz proračunske postavke – požarna varnost.
2. Financiranje nalog zaščite, reševanja in pomoči, kadar te izvajajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki imajo sedež oziroma izvajajo svojo dejavnost na območju občine
9. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije so dolžne zagotoviti pogoje možnosti in sredstva za izvajanje ukrepov vzajemne pomoči in zaščite svojih delavcev.
10. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline in opravljajo dejavnosti ali upravljajo s sredstvi za delo, ki predstavljajo nevarnost za nastanek nasreče, morajo na lastne stroške:
– vzpostaviti in vzdrževati pripravljenost za ukrepanje,
– organizirati potrebne sile za reševanje in pomoč,
– zagotoviti obveščanje in alarmiranje delavcev in okoliškega prebivalstva o nevarnostih,
– sofinancirati sorazmerni del priprav občine glede na obseg in stopnjo ogroženosti, ki jo povzroča njihova dejavnost.
11. člen
Občina ali država zagotovi gospodarskim družbam zavodom in drugim organizacijam, ki jih določi za opravljanje javne službe, nadomestilo dejanskih stroškov, kadar ti presegajo njihovo redno dejavnost.
3. Financiranje gradnje zaklonišč oziroma objektov za zaklanjanje
12. člen
Gradnja javnih zaklonišč se financira iz proračuna občine. Za pospeševanje gradnje zaklonišč lahko država na podlagi prošenj občine prevzame garancijo in določi subvencije. O posamezni garanciji in odobritvi oziroma dodelitvi subvencij odloča pristojni minister.
III. ODGOVORNOST LASTNIKOV IN UPORABNIKOV
13. člen
Lastniki in uporabniki stanovanskih in drugih stavb in lastniki ter uporabniki kulturne dediščine na območju Občine Črna na Koroškem so odgovorni za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov in za zagotovitev sredstev za zaščito, reševanje in pomoč.
IV. POKRIVANJE STROŠKOV POVZROČITVE OGROŽENOSTI
14. člen
Fizična ali pravna oseba, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti na območju Občine Črna na Koroškem povzročila ogroženost, zaradi katere so nastali stroški nujnega ukrepanja, oziroma povzročila nesrečo, mora pokriti oziroma nadomestiti:
– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
Če je kršiteljev več in se ne da ugotoviti posameznega deleža povzročitelja krijejo stroške solidarno.
V. IZVAJANJE PRAVILNIKA
15. člen
Ta pravilnik izvajajo:
– občinski svet,
– odbor za zaščito in reševanje,
– župan, občinska uprava,
– nadzorni odbor.
16. člen
Občinski svet v okviru proračunskih sredstev vsako leto določi višino posameznih postavk iz namena zaščite in reševanja v skladu z merili javne porabe. Sredstva, zbrana izven meril javne porabe, se vodijo in zbirajo pod postavko – investicije na področju zaščite in reševanja.
Odbor za zaščito in reševanje v skladu s svojimi pristojnostmi določi in izdela finančne načrte posameznih porabnikov za tekoče proračunsko leto, spremlja višino in namenskost porabe določenih sredstev za posamezne namene. Župan in občinska uprava skrbita za izvajanje financiranja in za nadzor nad izvajanjem financiranja pri končnih porabnikih v skladu z občinskimi predpisi.
Nadzorni odbor kot organ občine, samostojno opravlja naslednje naloge:
– nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
17. člen
Pravilnik so dolžni spoštovati in izvajati vsi v pravilniku našteti subjekti in ki opravljajo na območju Občine Črna na Koroškem dejavnost zaščite in reševanja.
Pravilnik začne veljati z dnem, ko začne veljati odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, na območju Občine Črna na Koroškem.
Št. 06-20/96
Črna na Koroškem, dne 9. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.