Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

199. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1996, stran 301.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33-1619/95) in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Lenart na seji, dne 23. decembra 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lenart za leto 1996 (Uradni list RS, št. 16/96) se 2. člen spremeni in glasi:
“Občinski proračun za leto 1996 obsega 920,621.000 SIT in sicer v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov                   875,097.000 SIT
– odhodkov                    869,218.458 SIT
b) računu financiranja:
– prihodkov (najetje posojil)           45,524.000 SIT
– odhodkov (odplačevanje posojil)         51,402.542 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku 920,621.000 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti               646,973.408 SIT
– investicijske odhodke             222,245.050 SIT
– odplačilo glavnic kreditov           51,402.542 SIT
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1996 dalje.
Št. 400-2/96
Lenart, dne 23. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE LENART ZA LETO 1996

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV
--------------------------------------------------------------------------------
I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
  PORABO                              671,319.000
A) dohodnina in prihodki, ki pripadajo občini            287,358.000
B) finančna izravnava                        383,961.000
--------------------------------------------------------------------------------
II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE                    100,330.000
A) davki in druge dajatve                      26,630.000
B) prihodki od premoženja (najemnine,
 prodaja premoženja)                         20,000.000
C) prihodki iz naslova sofinanciranj                 53,700.000
1. Ministrstvo za kmetijstvo za CRPOV 
 Voličina in Ivanjski vrh                       1,200.000
2. Ministrstvo za okolje in prostor za
 prostorski plan                            1,000.000
3. Ministrstvo za ekonomske odnose
 in razvoj - za demografsko ogrožena
 območja                               27,000.000
4. Ministrstvo za okolje in prostor - namenska
 sredstva za vodovode                         7,000.000
5. Druge občine za predšolske otroke v
 naših vrtcih                             4,000.000
6. Prispevek občanov za asfaltiranje
 cest, ki jih izvaja občina                      12,000.000
7. Prispevek podjetij in zavodov za 
 Zbornik občine Lenart                         1,500.000
--------------------------------------------------------------------------------
III. PRENOS PRIHODKOV 
   IZ PRETEKLEGA LETA                       48,000.000
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ I. - III.                           819,649.000
                                        
IV. PRIHODKI SKLADOV IN DRUGI
   NAMENSKI PRIHODKI                        55,448.000
1. kupnine od prodanih stanovanj                   12,000.000
2. nadomestilo za uporabo stavbnega
 zemljišča - mesto Lenart                       12,000.000
3. najemnina za stanovanja 6,000.000
4. sredstva RS za elementarne nesreče                25,448.000
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ VSI PRIHODKI 
(I. + II. + III. + IV.)                       875,097.000
--------------------------------------------------------------------------------
FINANČNI NAČRT ODHODKOV - PO ZBIRNIH NAMENIH
--------------------------------------------------------------------------------
I. TEKOČI ODHODKI                          646,973.408
1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki            176,580.930
 občinske uprave in občinskih organov, 
 organov krajevnih skupnosti in 
 izvajalskih organizacij 
2. Materialni in drugi stroški                   107,960.805
 v občinski upravi, občinskemu svetu 
 in njegovih telesih, krajevnih skupnostih in 
 izvajalskih organizacijah ter za druge potrebe
 izvajalskih organizacij
3. Socialni transferji                        17,127.979
4. Dotacije javnim zavodom in društvom                25,520.693
5. Plačila storitev na področju družbenih dejavnosti         74,547.052
6. Plačila storitev in intervencije v gospodarskih
 javnih službah                           122,267.480
7. Intervencije v gospodarstvu                    38,866.130
8. Drugi odhodki                           77,861.820
9. Rezerve                              6,240.519
--------------------------------------------------------------------------------
II. INVESTICIJSKI ODHODKI                      222,245.050
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ I. + II.                           869,218.458
--------------------------------------------------------------------------------
RAČUN FINANCIRANJA (KREDITI)
--------------------------------------------------------------------------------
I. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA                      45,524.000
1. zadolževanje pri Ekološko razvojnem skladu
 Republike Slovenije (za sofinanciranje javnih 
 vodovodov)                              7,024.000
2. zadolževanje pri bankah in izvajalcih
 investicijskih del                          38,500.000
--------------------------------------------------------------------------------
II. ODPLAČILA KREDITOV (dolgoročnih)                 51,402.542
1. komunalno gospodarstvo 
 - čistilna naprava (MOP)                       1,092.000
 - vodovod Sv. Ana (MOP)                         459.000
 - vodovod Gasteraj (MOP)                        327.000
 - vodovod Zg. Partinje in Gasteraj (NG Ptuj)             30,000.000
 - vodovod Sp. Porčič (MOP)                       352.000
 - vodovod Zg. Partinje (EKO Sklad)                   250.000
2. cestno gospodarstvo 
 - modernizacija cest (SKB)                     17,598.542 
3. požarna varnost
 - GD Lenart (Zavarovalnica Maribor)                  1,324.000
--------------------------------------------------------------------------------
III. NETO ZADOLŽEVANJE  PRORAČUNA (I. - II.)            -5.878.542
--------------------------------------------------------------------------------