Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

166. Sklep o zastopanju interesov Republike Slovenije v organih drugih pravnih oseb glede prevzemanja obveznosti iz posojil in poroštev ter ustanavljanja zastavnih pravic, stran 210.

Na podlagi 6. člena in šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 222. seji dne 27. novembra 1996 sprejela
S K L E P
o zastopanju interesov Republike Slovenije v organih drugih pravnih oseb glede prevzemanja obveznosti iz posojil in poroštev ter ustanavljanja zastavnih pravic
I
Predstavnik Republike Slovenije, ki po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa interese Republike Slovenije v organu pravne osebe, katere edini ali večinski ustanovitelj, delničar ali družbenik je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba), mora storiti vse, da se bo takšna pravna oseba pri prevzemanju obveznosti iz poslov, katerih ekonomski namen je pridobitev posojila, prevzemanju obveznosti za tuje dolgove ali obremenitvi njenega premoženja, ravnala po pravilih iz II. do VI. točke tega sklepa.
II
Pravna oseba, ki ni banka ali hranilnica in namerava pridobiti denarno posojilo ali skleniti drug posel, katerega ekonomski učinek je enak pridobitvi denarnega posojila ali prevzeti obveznost za dolg druge osebe (skupaj v nadaljevanju: zadolžitev), v primeru, če višina nameravane zadolžitve presega 50 milijonov SIT, pisno obvesti Ministrstvo za finance o nameravani zadolžitvi.
Obvestilo o nameravani zadolžitvi vsebuje:
1. nameravano višino zadolžitve,
2. predvidene stroške zadolžitve (obrestna mera in ostali stroški),
3. opis nameravanega načina zbiranja ponudb,
4. opis časovnega poteka sklenitve in izvršitve posla,
5. mnenje ministrstva, pristojnega za dejavnost, ki jo opravlja takšna pravna oseba, ki vsebuje opis razlogov za nameravano zadolževanje z utemeljitvijo v finančnem načrtu ali drugem aktu sorodne vsebine, potrjenem od pristojnega organa.
III
Če skupna vrednost glavnice zadolžitve presega 500 milijonov SIT, pravna oseba izvede tudi naslednje aktivnosti:
1. pred začetkom zbiranja ponudb pridobi soglasje Ministrstva za finance k časovnem poteku sklenitve in izvršitve posla ter obvesti Ministrstvo za finance o imenovanju finančnih in pravnih svetovalcev,
2. posreduje Ministrstvu za finance dodatno obvestilo, ki vsebuje smiselno enake elemente kot obvestilo iz prejšnje točke, takoj ko se z izbranim ponudnikom sporazume o bistvenih sestavinah zadolžitve;
3. pošlje Ministrstvu za finance v vednost prvi osnutek pogodbe ali druge listine o zadolžitvi, iz katere so razvidni finančni pogoji in struktura posla,
4. obvešča Ministrstvo za finance o spremembah bistvenih elementov prvega osnutka pogodbe, še preden o njih doseže kakršen koli sporazum z upniki; še posebej pri tistih elementih pogodb, ki bi utegnili kakorkoli vplivati na položaj ali obveznosti Republike Slovenije ali na vsebino in dinamiko sprejema določenih predpisov in politik;
5. pred sklenitvijo posla o zadolžitvi pridobi soglasje Ministrstva za finance k zaključni različici pogodbe ali druge listine o zadolžitvi, iz katere so razvidni finančni pogoji in struktura posla;
6. v petnajstih dneh po sklenitvi posla o zadolžitvi posreduje Ministrstvu za finance kopijo pogodbe ali druge listine o zadolžitvi.
IV
Pravna oseba se mora pri pripravi in sklenitvi poslov o zadolžitvi ravnati po naslednjih pravilih:
1. posli morajo biti sklenjeni na podlagi zbiranja konkurenčnih ponudb, pri čemer mora biti pri zadolžitvi nad 50 milijonov SIT k dajanju ponudb povabljenih vsaj 5 ponudnikov, pri zadolžitvi nad 500 milijonov SIT pa vsaj 10 ponudnikov,
2. zbiranje konkurenčnih ponudb je uspešno, če se pri zadolžitvi nad 50 milijonov SIT odzoveta vsaj dva ponudnika, pri zadolžitvi nad 500 milijonov SIT pa vsaj trije ponudniki, povabljeni k dajanju ponudb,
3. pri zadolžitvi nad 500 milijonov SIT je pravna oseba dolžna najeti finančne in pravne svetovalce, ki so usposobljeni za svetovanje pri takšni vrsti poslov.
V
Pravna oseba lahko obremeni svoje premoženje z za-stavno pravico samo po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
VI
Pravna oseba mora upoštevati podrobnejša navodila, ki jih glede načina zbiranja in izbire ponudb za zadolževanje ter glede izvajanja ostalih pravil iz II., III. in IV. točke tega sklepa pripravi Ministrstvo za finance.
VII
Ministrstva seznanijo s tem sklepom vse predstavnike Republike Slovenije v organih pravnih oseb, ki jih je Vlada Republike Slovenije imenovala na predlog ministrstva.
Predstavniki Republike Slovenije morajo seznaniti organe pravnih oseb, v katerih predstavljajo Republiko Slovenijo, z vsebino tega sklepa na naslednji seji teh organov.
Če organ pravne osebe iz prvega odstavka tega sklepa ne sprejme pravil iz II. do VI. točke tega sklepa, mora predstavnik Republike Slovenije v organu takšne pravne osebe o tem nemudoma obvestiti generalnega sekretarja vlade, ki o tem poroča vladi. Ministrstvo za finance lahko na podlagi takšnega poročila predlaga vladi sprejem ustreznih ukrepov.
VIII
Kadrovska služba vlade sporoča Ministrstvu za finance sprotne podatke o imenih predstavnikov Republike Slovenije v organih pravnih oseb iz prvega odstavka tega sklepa.
IX
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 402-01/95-1/2-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik